Egzekucja z ruchomości

Pytanie:

Jak wygląda egzekucja z ruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości rozpoczyna się od zajęcia. Czynność ta ma doniosłe znaczenie procesowe. Nie pozbawia ona co prawda dłużnika własności rzeczy, lecz niweczy skuteczność prawną (wobec wierzyciela) czynności dłużnika związanych z rozporządzeniem rzeczą. Jest to pierwsza czyność komornika w ramach egzekucji z ruchomości. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Przy zajęciu powinien być obecny dłużnik. Jeżeli dłużnik nie był obecny, komornik powinien przesłać mu odpis protokołu z zajęcia, zobowiązując go jednocześnie do niezwłocznego podania, do których ruchomości osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji. Chodzi tu o ruchomości, których właścicielami są osoby trzecie. W razie wskazania takich osób komornik zawiadomi je o zajęciu. Komornik mając sygnały poddające w wątpliwość prawo własności dłużnika do zajętego przedmiotu, powinien uzyskać od niego informacje o uprawnieniach osoby trzeciej do zajętej rzeczy. Zaniechanie tej czynności trzeba zakwalifikować jako działanie komornika niezgodne z prawem, rodzące jego odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., IV CSK 6/2006, LexPolonica nr 404421). Do udziału w zajęciu ma również prawo wierzyciel. Jednakże jego nieobecność nie wstrzymuje czynności komornika. Oprócz wpisania zajęcia ruchomości do protokołu, komornik dokonuje opieczętowania zajętych ruchomości. Polega to na tym, że komornik przykleja na ruchomościach kartki z własną pieczęcią.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Pomimo tego, iż Wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, z czasem wizje poszczególnych wspólników co do prowadzenia biznesu mogą okazać się rozbieżne. Wówczas każdy wspólnik dysponuje prawem wystąpienia (...)

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Stan faktyczny Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem, który jest jego znajomym wymusili na mnie, bym wystawił faktury sprzedaży na zajmowany towar, na których będzie stwierdzenie „zapłacono gotówką”. Kwota wynikająca z tych faktur miała być odpisana od mojego zadłużenia. (...)

Komunikat w sprawie fałszywych poborców skarbowych

Komunikat w sprawie fałszywych poborców skarbowych

Podajemy komunikat Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w sprawie fałszywych poborców skarbowych: "W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach podających się za poborców skarbowych oferujących po atrakcyjnych cenach towar z zajęć, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu (...)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych obejmuje wykonanie tytułów wykonawczych, które zawierają różne obowiązki, jest to: wydanie rzeczy ruchomej, wydanie nieruchomości, statku albo opróżnienie pomieszczenia, złożenie oznaczonego oświadczenia woli, wykonanie czynności, (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych. Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą – dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął (...)

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

  Spieniężenie majątku dłużnika lub uzyskanie od niego odpowiedniej ilości środków pieniężnych nie jest końcowym etapem postępowania egzekucyjnego. Otóż kolejnym etapem jest właściwy podział tych środków, które zostały wyegzekwowane. Ustawodawca i w tym (...)

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego (...)

Zanim członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki, trzeba wszcząć egzekucję z majątku spółki

Zanim członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki, trzeba wszcząć egzekucję z majątku spółki

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2008 roku (na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

Komornik ma zająć towar mojego dłużnika znajdujący się w jego sklepie. Komornik radzi mi, abym po zajęciu (przy którym będę asystował) wziął ten towar "pod dozór" do swojej siedziby, gdyż (...)

Egzekucja z ruchomości a miejsce zamieszkania

Egzekucja z ruchomości a miejsce zamieszkania

Jeżeli dłużnik jest zameldowany pod wskazanym adresem, to czy istnieje domniemanie, że jakieś ruchomości w tym lokalu należą do niego? Jeżeli komornik zajmie te ruchomości, to w jakim czasie (...)

Egzekucja z ruchomości a współwłasność

Egzekucja z ruchomości a współwłasność

Jestem z moją pełnoletnią córką współwłaścicielem samochodu osobowego, córka moja ma 20 lat i jest na własnym utrzymaniu. Komornik Sądowy prowadzi obecnie przeciwko mojej osobie egzekucję, (...)

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Czy komornik może w trakcie postępowania egzekucyjnego używać identyfikatorów firmy (nazwa, adres, dane właścicieli) w tzw. publikatorach mając świadomość, że spowoduje to duże straty firmy (...)

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej

W dniu 5 kwietnia 2005 roku otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd rejonowy. 10 października sąd rejonowy stwierdził uprawnienie do egzekucji mojej osobie. Dłużnik (...)

Egzekucja z ruchomości a dłużnik w więzieniu

Egzekucja z ruchomości a dłużnik w więzieniu

Ustaliłem, że mój dłużnik jest właścicielem pojazdu i chciałbym skierować do komornika wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji do tego samochodu. Jednakże dłużnik siedzi teraz w więzieniu. (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Art. 845 § 2 k.p.c. przewiduje ograniczenia w zajęciu ruchomości dłużnika będących we władaniu osób trzecich. Jakie najprostsze środki (skutkujące możliwością dokonania zajęcia) przysługują (...)

Sprzedaż ruchomości zajętej przez komornika

Sprzedaż ruchomości zajętej przez komornika

Zakupiliśmy od osoby prywatnej przyczepę kempingową. Właśnie dowiedzieliśmy się w urzędzie komunikacji, że nie może ona zostać finalnie zarejestrowana (aktualnie ma dowód tymczasowy), ponieważ (...)

Egzekucja z ruchomości objętej wspólnością

Egzekucja z ruchomości objętej wspólnością

Komornik zajął mienie ruchome mojego dłużnika objęte małżeńską wspólnością majątkową. Jestem współwłaścicielem ułamkowym ruchomości (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie) i zamiast (...)

Warunki zajęcia samochodu przez komornika

Warunki zajęcia samochodu przez komornika

Kilkakrotnie jako wierzyciel w różnych sprawach wnioskowałem o zajęcie pojazdu należącego do dłużnika, w sprawach prowadzonych przez różnych komorników. W kilku wypadkach komornicy twierdzili, (...)

zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny zakupu

zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny zakupu

Prowadzę egzekucje z nieruchomości dłuznika. Nieruchomoscią jest niezabudowana działka, a więc egzekucja toczy sie w trybie uproszczonym. Co więcej z uwagi na okoliczności z art.1013(3)#3 KPC licytacja (...)

Egzekucja w siedzibie spółki - lokalu mieszkalnym

Egzekucja w siedzibie spółki - lokalu mieszkalnym

Jeżeli adres siedziby spółki jest równocześnie adresem zamieszkania osoby fizycznej (np. prezesa lub osób trzecich, nie związanych ze spółką), czy egzekucji komorniczej podlegają wszelkie przedmioty (...)

Mienie w leasingu a egzekucja

Mienie w leasingu a egzekucja

Czy egzekucji komorniczej podlegają środki trwałe zakupione w formie leasingu? Mam na myśli maszyny, samochód dostawczy, etc. Czy z komornikiem można prowadzić negocjacje w związku z zadłużeniem, (...)

Nabycie zajętej rzeczy w dobrej wierze

Nabycie zajętej rzeczy w dobrej wierze

Komornik zajmuje samochód dłużnika. W praktyce odbywa się to przez umieszczenie na samochodzie naklejki (tak przynajmniej poinformowała mnie jedna z kancelarii komorniczych). Komornik nie nanosi adnotacji (...)

Egzekucja a miejsce zamieszkania

Egzekucja a miejsce zamieszkania

Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z Postanowienia SR w X została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sadowego przy SR w Y. Dłużnik od lat mieszka i pracuje (...)

FORUM PRAWNE

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej? Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) (...)

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić?

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić? Witam, proszę o pomoc: w dniu dzisiejszym otrzymałam pismo od komornika dot. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego (...)

Jak odzyskać dług? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

Jak odzyskać dług? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej? Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) jest (...)

Intrum justitia- komornik i asysta policji

Intrum justitia- komornik i asysta policji Proszę o pilną pomoc!!!! Intrum Justitia wykupiło mój kredyt z banku i oddało sprawę do komornika z zupelnie innego miasta - oddalonego o 300 km od mojego (...)

Egzekucja komornicza w miejscu zamieszkania dziecka dłużnika

Egzekucja komornicza w miejscu zamieszkania dziecka dłużnika Witam Jestem DŁUŻNIKIEM i prowadzone jest przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne Komornik sądowy chce zająć ruchomości znajdujące (...)

co może zabrać komornik?

co może zabrać komornik? Grozi mi wizyta komornika w mieszkaniu. Mój maż jest hazardzistą i ma bardzo dożo długów! Nie mamy rozdzielności majkowej! Co może zabrać z mieszkania? Czy ma prawo (...)

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty Witam, mam 21 lat, od października zaczynam studia magisterskie (nie wiem jeszcze czy w trybie dziennym czy zaocznym). Dodatkowo pracuję na pół etatu (...)

renta rodzina i problem z komornikiem

renta rodzina i problem z komornikiem Witam, dzisiaj otrzymałem pismo od komornika następujące: ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU PRAWA MAJĄTKOWEGO DO ŚWIADCZEŃ RENTOWYCH.kiedyś otrzymywałem rentę (...)

egzekucja komornicza

egzekucja komornicza Jak skutecznie można zapobiec wszczęciu egzekucji komorniczej na podstawie tytułu wykonawczego wierzyciela względem dłużnika ? Jak zapobiec przy wszczętej egzekucji komorniczej (...)

BARDZO NIETYPOWA EGZEKUCJA KOMORNICZA

BARDZO NIETYPOWA EGZEKUCJA KOMORNICZA Witam Mam nietypową sprawę a mianowicie komornik prowadzi czynności egzekucyjne z ruchomości na zakładzie który wynajmuje, przedmiot egzekucji to kilkanaście (...)

Alimenty z Niemiec

Alimenty z Niemiec Mieszkam w Niemczech,a moje nieslubne Dziecko z Matka w Polsce.Placilem przez kilka lat po 200 Marek,a od ok.3 lat 130 Euro,czyli ok.500zl.Place to z wlasnej woli,nic nie bylo robione (...)

Porady prawne