Fałszywe zeznania bez przyrzeczenia

Pytanie:

Fałszywe zeznania bez przyrzeczenia, czy też ponosi się konsekwencje które doprowadzają do szkody inną osobę?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fałszywe zeznania bez przyrzeczenia

Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Nie podlega jednak karze ten, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

Widać zatem, że bez uprzedzenia o odpowiedzialności karnej lub odebrania przyrzeczenia nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Przepis ten chroni dobro wymiaru sprawiedliwości (w szczególności zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym). Dobrem prawnym bezpośrednio naruszonym lub zagrożonym przez fałszywe zeznania jest zatem mające zapaść orzeczenie. Do naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego osoby, poprzez złożenie fałszywego zeznania, może dojść dopiero wskutek orzeczenia sądu, a więc w sposób pośredni.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: