Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pytanie:

Starosta utrzymuje, że osoba wyznaczona przez niego do pełnienia funkcji p.o. PINB jest pracownikiem służby cywilnej posiadające pełnię uprawnień PINB. Wojewoda twierdzi, że p.o. PINB jest pracownikiem starostwa i podlega MWINB wyłącznie instancyjnie. Zwróciłem się do starosty o poinformowanie mnie, czy p.o. PINB jako kierownik jednostki organizacyjnej powiatu składał i składa oświadczenia majątkowe, wynikające z art.25c ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym a jeżeli nie, to czy starosta wyciągnie wobec niego konsekwencje wynikające z art. 25f ust.1 pkt.2 ustawy o samorządzie powiatowym. Starosta odpowiedział, że PINB nie podlega obowiązkowi składania oświadczeń majątkowych Proszę o wyjaśnienie, czyim pracownikiem jest p.o. PINB lub PINB, czy ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych, jeżeli tak to z czego to wynika, komu winien złożyć takie oświadczenie i czy winno ono być opublikowane, jeżeli tak to gdzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.9.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jako kierownik powiatowej inspekcji, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Powiatowy inspektor jest wyodrębnionym organem administracji publicznej o właściwości szczególnej i wykonuje swoje kompetencje samodzielnie za pomocą własnej jednostki organizacyjnej, w zakresie przypisanej ustawami właściwości rzeczowej. Tą jednostką organizacyjną jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Jego zwierzchnikiem jest starosta, ale służbowo podlegać będzie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego (Bandarzewski K., Chmielnicki P. (redakcja), Dąbek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Skrzydło-Niżnik I. „Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym” Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis str. (wydanie I) ss. 536).

Porady prawne

Z art. 86 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę do pełnienia określonych funkcji. Kodeks pracy z kolei stanowi, że stosunek pracy może być nawiązany na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art. 68 § 1). To więc starosta jako zwierzchnik administracji zespolonej, którą tworzy m.in. PINB, jest podmiotem pełniącym w stosunku do inspektora funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest pracownikiem starostwa powiatowego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jako kierownik jednostki organizacyjnej powiatu jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych dotyczących jego stanu majątkowego. Oświadczenie majątkowe ma dotyczyć majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, jeśli oczywiście inspektor pozostaje w związku małżeńskim. Wynika to wprost z art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Twierdzenia starosty, że PINB jest wyłączony spod tego obowiązku są niezrozumiałe. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą powiatowy inspektor nadzoru budowlanego składa w dwóch egzemplarzach staroście (art. 25c ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym). Z art. 25d ustawy wynika, że oświadczenia majątkowe, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości, są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli starosta twierdzi, że p.o. PINB jest pracownikiem służby cywilnej, to aby tak było musiała z nim zostać podpisana umowa o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Osoba wykonująca obowiązki inspektora w Pana powiecie jest zatem pracownikiem powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, tyle że swoje zadanie wykonuje na podstawie umowy o pracę, a nie aktu powołania. Naszym zdaniem p.o. PINB mógłby podlegać obowiązkowi składania oświadczeń majątkowych, jeśli uzyskałby od starosty upoważnienie do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Taka osoba ma obowiązek zgodnie z art. 25c ustawy składać oświadczenia majątkowe. Przepis dający podstawę do upoważniania określonych osób do wydawania decyzji brzmi następująco: „Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1 (wydawanych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu – przyp. red.)”. Należy przy tym wyraźnie zaakcentować, iż starosta może upoważnić tylko w zakresie tych kompetencji, które mu przysługują (Por. K. Bandarzewski, w: P. Chmielnicki: Komentarz..., s. 268-269).

W celu ostatecznego wyjaśnienia statusu p.o. PINB zalecamy do wystąpienia do starosty w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o przesłanie dokumentu powołującego daną osobę do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w powiecie wołomińskim. Może też Pan wystąpić o wydanie dokumentów zawierających upoważnienia do określonych działań (np. wydawania decyzji) przez p.o. PINB. Po zapoznaniu się z jego treścią, zwłaszcza podstawą prawną działań starosty będziemy mogli się odnieść do prawidłowości przeprowadzonych działań. Prawo do informacji publicznej podlega co prawda ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Na marginesie wskazujemy, że zadania Szefa Służby Cywilnej podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Służby Cywilnej wykonuje osoba zastępująca Szefa Służby Cywilnej, do czasu obsadzenia tego stanowiska (art. 10 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej). Jest to kolejny przepis, obok wskazanego w odpowiedzi nr 48231 odnoszącego się do osoby p.o. obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania określonych funkcji podczas nieobecności właściwego kierownika organu. Co do osoby p.o. PINB nie sposób znaleźć takiej podstawy, stąd tak istotne jest uzyskanie informacji w tym zakresie od starosty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Projekty dot. branży budowlanej

Projekty dot. branży budowlanej

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi o 2 ustawy towarzyszące Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowane jako element spójnej (...)

Jak wybudować dom bez formalności?

Jak wybudować dom bez formalności?

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i rozwiewamy wątpliwości związane z budową „domów bez formalności”. ##baner## Kto może (...)

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, na jakie pracę w naszych lub wynajmowanych lokalach potrzebujemy zgody, a jakie wystarczy jedynie (...)

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Projekt ustawy kontynuuje włączanie do polskiego prawa przepisów rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy (...)

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe ustawy?  - "Przyjęta  przez Sejm RP ustawa (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Ocena obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności przedszkolnej

Ocena obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności przedszkolnej

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego swoje stanowisko w sprawie oceny obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności przedszkolnej (pismo nr BR/MPD/0780-1/4847/08). Poniżej treść tych wyjaśnień:"W związku (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Usytuowanie linii kablowej obok domu - opinia prawna

Usytuowanie linii kablowej obok domu - opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkam w domu jednorodzinnym. W odległości 1 metra od domu ma być linia kablowa o mocy do 7 MW. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym i czy ma to wpływ na zdrowie mieszkańców domu?  Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu (...)

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

Przebudowa Stadionu Śląskiego rozpoczęła się 20 lat temu, kosztowała już ponad 600 mln zł i nie została zakończona do dnia dzisiejszego. Do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. nieprawidłowe działania urzędników związane z wyborem droższego i dokładnie (...)

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

Nieodłącznym ryzykiem eksploatowania rozbudowanej sieci gazociągów jest możliwość wystąpienia awarii, głównie spowodowanych zawodnością armatury i innych urządzeń na niej zamontowanych. W sieci eksploatowanej przez GAZ-SYSTEM częstotliwość występowania awarii utrzymywała się w (...)

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

Ponad 17 tys. skontrolowanych wyrobów, spośród których niemal 30 procent nie spełniało stawianych im zasadniczych wymagań - to efekt kolejnego roku funkcjonowania systemu nadzoru rynku w Polsce. Działa on od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.Znak CE na produkcie – dla konsumenta (...)

Wyroby budowlane pod ścisłą kontrolą

Wyroby budowlane pod ścisłą kontrolą

Nadzór budowlany będzie kontrolował wyroby nawet u importera i sprzedawcy. Zaakceptowane przez Sejm przepisy mają lepiej chronić nabywców przed towarami niebezpiecznymi lub o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta. Podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie (...)

Wyroby budowlane sprawdzane również u importera i sprzedawcy

Wyroby budowlane sprawdzane również u importera i sprzedawcy

Nadzór budowlany sprawdzi jakość materiałów nie tylko u producenta. Będą one kontrolowane także u importera oraz w magazynach sprzedawcy - zakłada przyjęta dzisiaj przez Rząd nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Rząd zaakceptował (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Koniec nadużyć wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonane prace, mimo że same otrzymują za nie olbrzymie pieniądze od państwa. Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze. (...)

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił interpretację przepisów w tym zakresie. Na niej (...)

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych

Na stronie "Informacje" Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie budowy i remontu dróg leśnychŹródło: www.gunb.gov.pl budowa, remont dróg leśnych, nadzór budowlany

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Prace nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa (...)

Na konferencji z okazji jubileuszu nadzoru budowlanego

Na konferencji z okazji jubileuszu nadzoru budowlanego

W siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie 25 września br. odbyła się konferencja pt.: "80 lat nadzoru budowlanego w Polsce". Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu zawodowego działającego w branży budowlanej, środowisk akademickich (...)

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

Nieodłącznym ryzykiem eksploatowania rozbudowanej sieci gazociągów jest możliwość wystąpienia awarii, głównie spowodowanych zawodnością armatury i innych urządzeń na niej zamontowanych. W sieci eksploatowanej przez GAZ-SYSTEM częstotliwość występowania awarii utrzymywała się w (...)

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

Ponad 17 tys. skontrolowanych wyrobów, spośród których niemal 30 procent nie spełniało stawianych im zasadniczych wymagań - to efekt kolejnego roku funkcjonowania systemu nadzoru rynku w Polsce. Działa on od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.Znak CE na produkcie – dla konsumenta (...)

Wyroby budowlane pod ścisłą kontrolą

Wyroby budowlane pod ścisłą kontrolą

Nadzór budowlany będzie kontrolował wyroby nawet u importera i sprzedawcy. Zaakceptowane przez Sejm przepisy mają lepiej chronić nabywców przed towarami niebezpiecznymi lub o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta. Podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie (...)

Wyroby budowlane sprawdzane również u importera i sprzedawcy

Wyroby budowlane sprawdzane również u importera i sprzedawcy

Nadzór budowlany sprawdzi jakość materiałów nie tylko u producenta. Będą one kontrolowane także u importera oraz w magazynach sprzedawcy - zakłada przyjęta dzisiaj przez Rząd nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Rząd zaakceptował (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Koniec nadużyć wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonane prace, mimo że same otrzymują za nie olbrzymie pieniądze od państwa. Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze. (...)

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił interpretację przepisów w tym zakresie. Na niej (...)

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych

Na stronie "Informacje" Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie budowy i remontu dróg leśnychŹródło: www.gunb.gov.pl budowa, remont dróg leśnych, nadzór budowlany

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Prace nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa (...)

Na konferencji z okazji jubileuszu nadzoru budowlanego

Na konferencji z okazji jubileuszu nadzoru budowlanego

W siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie 25 września br. odbyła się konferencja pt.: "80 lat nadzoru budowlanego w Polsce". Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu zawodowego działającego w branży budowlanej, środowisk akademickich (...)

Projekty dot. branży budowlanej

Projekty dot. branży budowlanej

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi o 2 ustawy towarzyszące Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowane jako element spójnej (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (...)

Elektroniczne kontakty z nadzorem budowlanym

Elektroniczne kontakty z nadzorem budowlanym

Jakie nowe rozporządzenia dotyczą prawa budowlanego?W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. Nr 23, opublikowane zostały następujące akty prawne:rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych przez osobę niewłaściwą, nieumocowaną i niebędąca organem, po pierwotnym ustaleniu tych aktów. (...)

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Mieszkam w budynku w zabudowie szeregowej. Latem tego roku z frontu domu wymieniliśmy stare, skorodowane balustrady balkonowe na nowe. Sąsiad zawiadomił pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego, że wymiana została wykonana bez zgody (zawiadomienia) odpowiedniego organu. Inspektor Nadzoru wszczął (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w stosunku do zatwierdzonego projektu, ale i sam projekt wraz z decyzją ostateczną posiada wady prawne (...)

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski o grzywny. WSA zasądził prawomocnie pięć grzywien. Upływają dalsze miesiące, na mój wniosek (...)

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Jak wygląda tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Zgodnie z art. 86 ust. 1 prawa budowlanego Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem - budynku stodoły. Po budynku stodoły nie ma znaku od 1997 roku, powstały tam bez mojej zgody, (...)

Organy nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego

Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów? Zgodnie z prawem budowlanym, zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują następujące organy: starosta;  wojewoda;  Główny (...)

Wstrzymanie robót budowlanych

Wstrzymanie robót budowlanych

Skierowałem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o stwierdzenie niezgodności z przepisami wznoszenia obiektów budowlanych oraz o wstrzymanie robót do czasu zakończenia postępowań wyjaśniających. Na terenie inwestycji odbyła się kontrola. Po jej zakończeniu otrzymałem od (...)

Przekazanie dokumentacji budowy

Przekazanie dokumentacji budowy

W roku 2000 "inwestor" zgłosił w urzędzie zakończenie budowy budynku wielorodzinnego. Do zgłoszenia załączony był dziennik budowy z wpisem podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego, że budynek został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną. (...)

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora nadzoru budowlanego. Jak ustalić wartość wynagrodzenia takiego inspektora nadzoru? Czy jest to jakiś procent od wartości (...)

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

W 1990 roku wziąłem sprawy w swoje ręce i wobec braku pracy (mieszkam na wsi) założyłem własną działalność gospodarczą: drobne usługi stolarskie. Na warsztat przeznaczyłem garaż we własnym budynku mieszkalnym. Wszystko to odbyło się pod rządami "starego" prawa budowlanego. Tam też (...)

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Na podstawie zgłoszeń wzniesiono kilka obiektów. W wyniku kontroli okazało się, że na te rodzaje obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia takich obiektów w ogóle. Zgłoszenie przyjął wydział architektury starostwa. (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Jestem zainteresowany nabyciem domu jednorodzinnego. Podpisałem ze Zbywcą umowę przedwstępną (i wpłaciłem zadatek), w której m.in. Zbywca deklaruje, że dom został wybudowany zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, wg przedstawionego do akceptacji projektu. Z późniejszych rozmów ze Zbywcą (...)

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Inwestor przerwał budowę budynku na okres dłuższy niż 2 lata. Przez co, zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę wygasło. Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 162 par. 3 Kpa. Obecnie inwestor (...)