Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Pytanie:

Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie kredytu. 1. Jakie przepisy regulują zagadnienie przekazywania gospodarstwa rolnego \"w zamian\" za emeryturę? 2. Czy w związku z tym przekazywane gospodarstwo musi być wolne od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych , a więc czy istniejąca hipoteka stanowi przeszkodę w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

W obecnym stanie prawnym przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest warunkiem nabycia emerytury na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008.50.291). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Osiągnął wiek emerytalny, dla kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat,

 2. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem okresów przewidzianych w dalszej części ustawy.

  Porady prawne

Emerytura rolnicza przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki :

 1. Osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,

 2. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,

 3. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Odnośnie powyższego punktu 3-ego, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego nie jest tożsame z jego zbyciem, na co wskazuje m. in. teza orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2005 roku (III AUa 1209/2004) : „Prowadzenie działalności rolniczej nie jest tożsame z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Oznacza prowadzenie gospodarstwa rolnego i uzyskiwanie tą drogą dochodu. Właściciel gospodarstwa rolnego, który nie prowadzi tego gospodarstwa i nie otrzymuje z niego środków utrzymania nie poświadcza nieprawdy w oświadczeniu o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej".

Kwestia przekazania gospodarstwa rolnego wiąże się natomiast z prawem do uzyskania renty strukturalnej w oparciu o Ustawę o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. 2001.52.539 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki :

 1. Ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo ma ukończone 60 lat, lecz nie osiągnął 65 lat, jeżeli jest mężczyzną,

 2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną,

 3. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania,

 4. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,

 5. przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 ha.

Pamiętać należy o treści ust. 3 niniejszego artykułu, który stanowi, że gospodarstwo rolne może być przekazane, jeżeli przez okres co najmniej ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej stanowiło własność rolnika lub jego małżonka lub współwłasność małżonków. Niezwykle istotne jest również zastrzeżenie wyrażone w 5 ust. 1 ustawy, mianowicie prawo do renty strukturalnej nie przysługuje rolnikowi, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo który jest objęty innym niż rolnicze ubezpieczeniem społecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym.

Ustawa przewiduje też szczegółowe warunki, jakie musi spełnić osoba na rzecz, której gospodarstwo rolne jest przekazywane. Należy do nich przymus :

1) bycia rolnikiem,

2) posiadania kwalifikacji rolniczych,

3) nie posiadania ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego.

Uważa się, że osoba fizyczna przejmująca gospodarstwo rolne posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

1)uzyskała zasadnicze, średnie albo wyższe wykształcenie rolnicze lub ekonomiczne o specjalności przydatnej do prowadzenia działalności rolniczej, lub

2)prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 5 lat.

Jak wynika z powyższego oraz innych przepisów nie ma wymogu braku obciążeń (w tym hipoteki) dla takiego gospodarstwa rolnego. Kwestia taka pojawia się tylko w przypadku braku podmiotu zdolnego do objęcia przekazanego gospodarstwa rolnego, gdyż wtedy podlega ono nieodpłatnemu nabyciu przez Skarb Państwa (art. 9 ust. 2 ustawy). Wnioskować z tego można, że fakt obciążenia gospodarstwa rolnego, uniemożliwia przekazania tylko na rzecz Skarbu Państwa i tym samym uzyskania prawa do renty strukturalnej, natomiast nie ma znaczenia przy przekazywaniu gospodarstwa innym beneficjentom.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Przyznawanie takich rent wiąże się z zapisami planu rozwoju obszarów wiejskich i jest dofinansowywane ze środków pochodzących (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty. Nie ma przy tym znaczenia czy miałaby być to emerytura albo (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń rodzinnych. Czy jakieś przepisy zmieniają się z mocą wsteczną? O dziwo tak! Oto jeden z przepisów (...)

Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o rentę strukturalną

Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o rentę strukturalną

Renty strukturalne od 2007 roku będą przyznawane na nowych zasadach. Będą one niższe i wypłacane rolnikom tylko do 65. roku życia - zapowiedział w czwartek na konferencji Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Lepper. (...)Wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, poinformował PAP, że resort rolnictwa przygotowuje nowe zasady wypłacania rent (...)

Renta strukturalna

Renta strukturalna

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez rolnika wyklucza przyznanie mu renty strukturalnej ze środków Unii Europejskiej. Jest tak niezależnie od tego, czy w momencie składania wniosku miał, czy też nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty.   (...)W ocenie sądu wystarczy samo osiągnięcie wieku emerytalnego. Następne zdanie przepisu dotyczy bowiem sytuacji, kiedy prawo do renty (...)

Zmiana przepisów dotyczących renty planistycznej

Zmiana przepisów dotyczących renty planistycznej

W Ministerstwie Infrastruktury przygotowana jest nowelizacja prawa budowlanego, która ma ułatwić życie rolnikom. Zmienia ona zasady opłacania tzw. renty planistycznej uiszczanej od wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(...)Podkreślają oni, że art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie bez zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników? Nie uległy zmianie obowiązujące dotychczas (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w formie spółki cywilnej. Zamierzam po ukończeniu 55 roku życia przejść na emeryturę. Czy powinnam (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od dziś świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Wchodzi w życie przełomowa (...)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem (...)

Emerytury i renty wzrosną!

Emerytury i renty wzrosną!

Prezydent za podwyżką emerytur Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Najniższe świadczenia wzrosną z kolei do 1200 zł. – "Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to bardzo ważny (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane racjonalnymi przesłankami, czasem zaś z powodów zrozumiałych tylko dla Ustawodawcy. (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku czego po spadkodawcy mogły zostać dwie części spadku (ale jeden spadek), dziedziczone według (...)

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Nowa ustawa tworzy nowe formy pomocy dla zadłużonych podmiotów oraz określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia. Mają nią być objęte długi powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia). Co przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi 2 bracia i siostra po osiągnięciu pełnoletności wyprowadzili się z rodzinnego domu do miasta (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Stan faktyczny   Posiadam lokal mieszkalny, który nie ma założonej księgi wieczystej. Ponadto brak też aktu, który ustanawiałby odrębną własność lokalu. W budynku są lokale obciążone hipotecznie przez wierzycieli, co utrudnia załatwienie spraw do pozostałych lokali. Czy możliwe jest zniesienie przez sąd współwłasności dla lokali mieszkalnych, które (...)

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży nabyłem lokal mieszkalny od developera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.  W oparciu o tę umowę i wymaganych przez bank dokumentów (m.in. wypisu z KW), bank udzielił mi kredytu i dokonał przelewu na konto developera w listopadzie 2003 r.  Akt notarialny podpisałem w marcu br. (...)

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

Jakie czynności upadłego staną się bezskuteczne? Z woli ustawodawcy bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym (...)

Czy należy bać się hipoteki (jakie niesie zagrożenia) – opinia prawna

Czy należy bać się hipoteki (jakie niesie zagrożenia) – opinia prawna

Stan faktyczny Potrzebuję kredytu hipotecznego na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Mój bank z reguły udziela kredytu na dokończenie budowy, jednak znalazł wyjście i zgodził się udzielić kredytu formalnie na sfinansowanie całej budowy, który zostanie wykorzystany jedynie w części. Efektem przyjętego przez bank rozwiązania jest, że suma przyznanego mi formalnie kredytu jest dwukrotnie (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Ojciec zamierza przekazać synowi oraz córce dwa gospodarstwa rolne, których jest jedynym właścicielem na mocy postanowień sądu (dotyczą oddzielnie dwóch gospodarstw). Ponadto posiada akty własności (...)

Roszczenie o zachowek a darowizna gospodarstwa rolnego

Roszczenie o zachowek a darowizna gospodarstwa rolnego

Mój ojciec przepisał przed śmiercią całe gospodarstwo rolne na rzecz mojego brata, by mógł otrzymać emeryturę. Po jego śmierci nie otrzymałem żadnego spadku, gdyż ojciec nic więcej nie posiadał. (...)

Umowa darowizny przenosząca własność gospodarstwa rolnego a zaliczenie jej na poczet zachowku

Umowa darowizny przenosząca własność gospodarstwa rolnego a zaliczenie jej na poczet zachowku

Jak powinna wyglądać umowa darowizny o przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego oraz czy takie przeniesienie gospodarstwa można zaliczyć na poczet zachowku? Aby umowa darowizny została uznana (...)

Prawo do zachowku a przekazanie gospodarstwa

Prawo do zachowku a przekazanie gospodarstwa

Rodzice przepisali gospodarstwo rolne bratu (gospodarstwo stanowiło cały majątek). Zrobili to \"na raty\", czyli najpierw jedną część z odrębną księgą wieczystą ( stanowiącą ok. 1/2 majątku) (...)

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a renta strukturalna

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a renta strukturalna

Komu mogę oddać gospodarstwo rolne w dzierżawę aby móc pobierać rentę strukturalną? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. 2001 nr 52 poz.539) o rentach strukturalnych w rolnictwie, renty (...)

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

Prawo do emerytury rolniczej

Prawo do emerytury rolniczej

Jakie aktualnie muszą być spełnione warunki, aby małżeństwo prowadzące gospodarstwo rolne (od ok 45 lat) mogło dostać emeryturę? Wiadome mi jest, że aby ją dostać, muszą przepisać gospodarstwo (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Staż emerytalny rolnika

Staż emerytalny rolnika

Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona składka na KRUS wlicza się (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 (...)

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój (...)

Agroturystyka a dochód z najmu

Agroturystyka a dochód z najmu

Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości (...)

PCC od sprzedaży działki rolnej

PCC od sprzedaży działki rolnej

Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie (...)

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Mój ojciec nie był rolnikiem i nie prowadził tego typu działalności. Prowadził działalność budowlaną. Zajmował się kupowaniem parcel w Warszawie i jej okolicach, posiadał cegielnie w której (...)

Hipoteka na udziale w nieruchomości

Hipoteka na udziale w nieruchomości

Jestem współwłaścicielem kamienicy w 58/300 udziałów, mój jedyny brat posiada 200/300 udziałów, matka 27/300 udziałów i obcy 15/300 udziałów. Chciałbym uzyskać kredyt pod zastaw swoich udziałów. (...)

Ustanowienie hipoteki na udziale w nieruchomości

Ustanowienie hipoteki na udziale w nieruchomości

Nieruchomość z mieszkaniem nabyło 6 osób. Jestem współwłaścicielem 1/6 posesji, którą zamieszkuję z dwoma siostrami. Od 5 lat toczy się postępowanie o dział spadku - nieruchomość (...)

Hipoteka na udziałach

Hipoteka na udziałach

Czy hipoteka ustanowiona na ułamkowych udziałach w nieruchomości ma wpływ na prawa reszty współwłaścicieli (których udziały nie są obciążone)? Art. 65 u.k.w.h. hipoteka to ograniczone prawo (...)

Podział działki z hipoteką

Podział działki z hipoteką

Chciałbym nabyć nieruchomość (działkę rolną), której sytuacja jeżeli chodzi o prawa własności jest następująca: działka ta ma dwóch współwłaścicieli braci (w udziałach po 1/2). Na udziale (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości (...)

FORUM PRAWNE

Przekazanie gospodarstwa rolnego a roszczenie o zachowek

Przekazanie gospodarstwa rolnego a roszczenie o zachowek Witam! Sprawa wygląda następująco: W 1999 mój dziadek przekazał mojemu ojcu gospodarstwo rolne by móc przejść na emeryturę rolniczą. Zachował (...)

Przekazanie gospodarstwa.Co zrobić,jakie warunki?

Przekazanie gospodarstwa.Co zrobić,jakie warunki? Opiszę cała sytuację gdyż mam kilka pytań. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo,jednocześnie są na rencie chorobowej(otrzymują ok.50%świadczenia).W (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Renta strukturalna

Renta strukturalna Mój tato był przez dwa lata na rencie okresowej do 31 sierpnia 2005. Od września zaczął opłacać składkę krus i chce zlozyć o rentę strukturalną. W ARiMR twierdzą, że przez (...)

Renta strukturalna

Renta strukturalna Witam Chciałabym się dowiedzieć co to jest renta strukturalna? jaka jest jej wysokość? kiedy zostaje przyznana?

Renta strukturalna

Renta strukturalna witam co grozi osobie która symuluje chorobę w celu otrzymania orzeczenia o niezdolności do pracy. Czy za takie coś można zostać skazanym?

Stypendium socjalne, renta strukturalna

Stypendium socjalne, renta strukturalna Witam, mam pewien problem ze stypendium socjalnym. Otóż w 2016 moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W kwietniu 2017r. Tata przekazał w dzierżawę bratu (...)

Moja matka pobiera emeryture rolnicza po przekazaniu gospodarstwa na mojego brata aktualnie brat chce

Moja matka pobiera emeryture rolnicza po przekazaniu gospodarstwa na mojego brata aktualnie brat chce Moja matka pobiera emeryture rolnicza po przekazaniu gospodarstwa na mojego brata aktualnie brat chce (...)

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Wcześniejsza emerytura rolnicza Witam! Zwracam się do Państwa w imieniu moich rodziców. Czy ojciec mógłby być na rencie chorobowej a mama na wcześniejszej emeryturze rolniczej i nie zaprzestawać (...)

Wcześniejsza emerytura rolnicza.

Wcześniejsza emerytura rolnicza. Mam pytanie.Właśnie skończyłam 55 lat i chciałabym złożyć w KRUSIE dokumenty o wcześniejszą emeryturę.Gospodarstwo objęłam w 1984 roku-tj. na dzień dzisiejszy (...)

ile wynosi emerytura rolnicza 2013?

ile wynosi emerytura rolnicza 2013? ile wynosi emerytura rolnicza 2013?

Dział spadku: gospodarstwo rolne

Dział spadku: gospodarstwo rolne Przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne (wraz z nieruchomością budynkową) o powierzchni 1,234 ha. W stwierdzeniówce gospodarstwo rolne dziedziczą po 1/3 X, Y, (...)

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne Odziedziczyłem ziemię. chciałbym założyc niezależne gospodarstwo rolne (wybudować dom, budynek gospodarczy i uprawiać tytoń). Jak mogę to zrobić? Czy prąd muszę sam doprowadzić (...)

Zachowek gospodarstwo rolne

Zachowek gospodarstwo rolne Posiadam gospodarstwo rolne, moi rodzice nie żyją, nie mam też dzieci. Mam 65 lat i chcę przejść na emeryturę KRUS. Komu moge przepisać gospodarstwo rolne? Czy może (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku.

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku. Jest wspólne gospodarstwo rolne. Byli małżonkowie sa już rozwiedzeni, ale nie doszło jeszcze do podziału (...)

Porady prawne