Kontrola ZUS

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie telefonicznej dowiedziałem się że będzie to zwykła kontrola dokumentów; zastanawia mnie tylko sugerowany zakres kontroli - kontroler zapowiedział że będzie badał wszystkie dokumenty firmowe (nie tylko związane z zatrudnieniem pracownika, ale także książkę przychodów i rozchodów, deklaracje podatkowe, faktury z kontrahentami, itp) za cały okres prowadzenia działalności (czyli od sierpnia 2003 roku). Czy zakres kontroli z ZUS może być aż tak szeroki? Jakie dokumenty jestem zobowiązany przedstawić na żądanie? I w jaki sposób powinienem dopilnować rzetelności w zakresie dokumentacji samej kontroli (zarówno z mojej strony jak i kontrolera)?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola ZUS

Zagadnienia dotyczące kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek są regulowane ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z tą ustawą kontroli dokonują inspektorzy ZUS. W myśl art. 87 ustawy, w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo: 

 • badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli

 • dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek; 

  Porady prawne
 • zabezpieczać zebrane dowody; 

 • żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego; 

 • legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli; 

 • przesłuchiwać świadków; 

 • przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego. 

Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek. 

Tak więc inspektor może żądać nie tylko dokumentów bezpośrednio związanych z zatrudnieniem, lecz również szeregu innych dokumentów związanych z zakresem kontroli.

Zgodnie z art. 88 ustawy, płatnik składek jest obowiązany: 

 • udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów; 

 • udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek; 

 • sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu; 

 • zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik; 

 • udzielać wyjaśnień kontrolującemu; 

 • przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek. 

Czynności określone powyżej płatnik składek jest obowiązany dokonać nieodpłatnie. 

W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty. 

Wszczęcie kontroli następuje po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z rozporządzeniem uszczegóławiającym sposób przeprowadzania kontroli, w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli określa się, między innymi, przewidywany czas trwania kontroli, zakres kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego płatnika składek. Obecny w czasie kontroli płatnik składek, a także osoba przez niego wskazana, mają prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych. Płatnik składek powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub oględzin, w sposób umożliwiający mu udział w przeprowadzaniu tego dowodu, nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności (przepis ten nie znajduje zastosowania jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe podjęcie czynności, a płatnik jest nieobecny).

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w miejscach prowadzenia przez niego działalności, a także w miejscu prowadzenia działalności przez osoby trzecie w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów. 
Czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscami określonymi w ust. 1 w razie niezapewnienia przez płatnika składek warunków, a także w przypadkach, gdy charakter czynności tego wymaga.W takim przypadku płatnik składek jest obowiązany, na żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Czynności w tym zakresie są prowadzone w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. Z wydania dokumentów sporządza się protokół, który podpisuje również płatnik składek. Zakład zapewnia płatnikowi składek, na jego żądanie, dostęp do wydanych dokumentów. 

Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać: 

 • oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu; 

 • oznaczenie kontrolowanego płatnika składek; 

 • oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę; 

 • określenie zakresu kontroli; 

 • czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli; 

 • opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych; 

 • przedstawienie dowodów; 

 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń; 

 • pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu; 

 • informacje o wpisie do książki kontroli. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Skutki pobierania podwójnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego - opinia prawna

Skutki pobierania podwójnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego - opinia prawna

Stan faktyczny Osoba była zatrudniona na umowę o pracę, zarabiała więcej niż najniższe wynagrodzenie brutto. Jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Została mylnie zgłoszona do ubezpieczeń ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli do wszystkich ubezpieczeń (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać (...)

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

Pozostając na zwolnieniu lekarskim dłużej niż trzy miesiące, ryzykujesz natychmiastowym zwolnieniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia lekarskie, na jakich przebywali pracownicy w 2011 roku. Efekt? – Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych (...)

Pracownik na fałszywym zwolnieniu chorobowym

Pracownik na fałszywym zwolnieniu chorobowym

Polacy masowo migają się od pracy, jak niegdyś od wojska. Co jedenaste zwolnienie lekarskie wydawane przez lekarzy to fałszywka, wykorzystywana przez osobę zdrową, której nie chce się pracować. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Cenę za plagę lewych zwolnień płacą zarówno (...)

L4 do kontroli

L4 do kontroli

Platforma znalazła sposób na ograniczenie protestów, podczas których strajkujący zamiast pracy wybierają zwolnienia lekarskie. Chce zmienić prawo, by symulantów wyłapywał ZUS. (...) Zdaniem Mordasewicza za "lewe" zwolnienia karani powinni być zarówno ci, którzy na nie chodzą, jak i ci, (...)

Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?

Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?

Kontrola w firmie i akta osobowe Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy zwracają się z pytaniami, czy w ramach przeprowadzanych kontroli instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), mogą mieć wgląd do akt osobowych (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na czym polega (...)

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatrzyło zastrzeżenia, jakie skierował ZUS do wystąpienia pokontrolnego w sprawie wybranych, kluczowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w latach 2010 – 2013, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego. Kolegium oddaliło (...)

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

E-akta - mniej obowiązków dla przedsiębiorców i większe bezpieczeństwo dla pracowników Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne (...)

Zdolni do pracy siedzą na chorobowym

Zdolni do pracy siedzą na chorobowym

W pierwszym kwartale tego roku było ich prawie 10 tysięcy – przynajmniej tylu przyłapali na udawanych chorobach kontrolerzy ZUS. Po kontrolach wstrzymano lub cofnięto ponad 41 mln zł świadczeń chorobowych – pisze Gazeta Wyborcza. W ramach przeprowadzonej od stycznia do marca kontroli (...)

Coraz częściej firmy zatrudniają na czarno

Coraz częściej firmy zatrudniają na czarno

Z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorców, którzy łamią przepisy ubezpieczeniowe. W ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 25 tys. kontroli, sprawdzając legalność zatrudniania. Wynika z nich, że kolejny rok z rzędu wzrosła z 25,1 proc. (2010 rok) do 27,4 proc. (2011 rok) liczba (...)

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała prezesa ZUS, że przebieg przetargu na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego nie gwarantował dotrzymania, wynikających z prawa zamówień publicznych, zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

ZUS właściwie przygotował się do wejścia w życie zmian związanych z wypłatą emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i przejęcia części ich aktywów - informuje NIK. Zdaniem Izby w dłuższej perspektywie może jednak zabraknąć pieniędzy na wypłatę emerytur. Funkcjonujący w Polsce (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza (...)

Lekarz szybciej wypisze zwolnienie

Lekarz szybciej wypisze zwolnienie

Osoby czasowo niezdolne do pracy dostaną od lekarza zaświadczenie o zwolnieniu na nowym druku ZUS ZLA. Z druku ZUS ZLA usunięte zostaną pola: 10 - „Niezdolność do pracy"; 17 - „Imię pierwsze lekarza" i 18 - „Nazwisko lekarza"; 21 - „NIP zakładu opieki (...)

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

W przypadku ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia osoby, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo powstaje z mocy prawa, tzn. nie zależy od tego, czy ktoś chce, czy nie chce być ubezpieczonym. Taki obowiązek powstaje między innymi w przypadku zawarcia umowy o pracę - pracownik podlega (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

Podczas kontroli ZUS Pani inspektor nakazała mi złożyć wyjaśnienia w danej sprawie w formie pisemnej. Ja zaoferowałem Pani Inspektor wyjaśnienia w formie ustnej do protokołu. Czy płatnik musi (...)

Zakres kontroli ZUS

Zakres kontroli ZUS

Do firmy przyszła kontrola z ZUS. Ile lat wstecz mogą kontrolować dokumentację naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? Zgodnie z art. 87 ustawy o systemie ubezpieczeń (...)

Wycofanie pracownika z ZUS a podatek

Wycofanie pracownika z ZUS a podatek

Zatrudniam w mojej firmie 6 pracowników. Od 01.03.2006 r. przyjęta została pracownica na czas określony do 28.02.2007 r. Po miesiącu wykonywanej pracy pracownica dostarczyła L-4 z kodem B (ciąża). (...)

Kontrola inspektora ZUS

Kontrola inspektora ZUS

ZUS chce ode mnie dokumenty do wglądu z roku 1996. Ile wstecz powinno się przechowywać dokumenty ZUS? Czy błędem jest, jeśli w roku 1996 w deklaracji zgłoszeniowej do ZUS podane jest rozpoczęcie (...)

Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju kontroli? Możliwość (...)

Niewykonanie poleceń inspektora ZUS a groźba kary

Niewykonanie poleceń inspektora ZUS a groźba kary

Czy płatnik musi przedstawić inspektorowi kontroli ZUS książki przychodów i rozchodów oraz faktury? Czy za niewykonanie poleceń inspektora grozi jakaś kara? Żądanie Zakładu, co do przedstawienia (...)

Korekta PIT-4 i PIT-11

Korekta PIT-4 i PIT-11

Zatrudniam w mojej firmie 6 pracowników. Od 01.03.2006 r. przyjęta została pracownica na czas określony do 28.02.2007 r. Po miesiącu zatrudnienia pracownica dostarczyła L-4 z kodem B (ciąża). W (...)

Odpowiedzialność byłego prezesa i udziałowca

Odpowiedzialność byłego prezesa i udziałowca

Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej, w której byłam również prezesem. Spółka była prowadzona kilka lat, w ostatnim roku działalności w związku z brakiem płatności przez dłużników (...)

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym

Jedną z praktyk stosowanych przez ZUS jest przeprowadzanie kontroli zasadności zwolnienia lekarskiego w domu osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Dokonuje tego najczęściej lekarz orzecznik (...)

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

W roku ubiegłym dostałam decyzję ZUS określającą wysokość niedopłaconych składek na ZUS (moje i pracowników) za 2000 rok, łącznie z odsetkami. Zajęto mi bez uprzedzenia auto (własność (...)

Nieobecność szefa podczas kontroli ZUS

Nieobecność szefa podczas kontroli ZUS

Pracuję w firmie jako specjalista ds. kadr i płac. W aktach mam pisemne upoważnienie do prowadzenia akt osobowych pracowników, list wynagrodzeń i dokumentacji ZUS od właściciela firmy. Obecnie szefostwo (...)

Kontrola pobierania zasiłku chorobowego

Kontrola pobierania zasiłku chorobowego

Jestem na zwolnieniu lekarskim /dział. gospodarcza/ podczas kontroli ZUS nie było mnie w domu. Czy ZUS ma prawo nie wypłacić zasiłku chorobowego. Wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego powinno (...)

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje (...)

Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

ZUS zakończył kontrolę mojej firmy już kilkanaście tygodni temu (typowa kontrola składek i umów, list płac, akt pracowniczych) - w dalszym ciągu nie mogę doprosić się o decyzję. Firma zatrudnia (...)

FORUM PRAWNE

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Kiedy i od kogo odszkodowanie?.I jeszcze kilka pytań!

Kiedy i od kogo odszkodowanie?.I jeszcze kilka pytań! Witam, Poszukuje odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań. W dniu 20/06/2006, w miejscu mojej pracy miał miejsce napad rabunkowy z użyciem niebezpiecznego (...)

Kontrola ZUS na zwolnieniu chorobowym

Kontrola ZUS na zwolnieniu chorobowym witam Czy kontrola z ZUS może skontrolować chorego w sobotę i niedzielę? Czy jedynie w tygodniu?

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ?

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Mam pytanie jeśli pewien iż wszystkie składki na ubezpieczenia sa dobrze policzone i zapłacone w terminie (...)

Kontrola z ZUS

Kontrola z ZUS Witam Na jakiej podstawie ZUS kontroluje pracowników na zwolnieniu lekarski?

Złamana ręka a kontrola z ZUS-u

Złamana ręka a kontrola z ZUS-u Witam Sprawa wygląda następująco, otóż ostatnio złamałem sobie rękę zaraz po zwolnieniu z pracy i jak wiadomo od tego czasu przez 2 tygodnie chorobowe pokrywa (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Umowa zlecenie - zaległe składki

Umowa zlecenie - zaległe składki Witam!!! Pracuję w firmie na umowie zlecenie prawie 10 lat. Umowa podpisywana jest co miesiąc. Jak dodatkowo zawierałem umowy z innymi firmami w tej pierwszej podpisywałem (...)

nie chcą płacić gdzie się zgłosić?

nie chcą płacić gdzie się zgłosić? może opisze najpierw całą sytuacje. W listopadzie zaczalem prace jako programista, z ówczesnym dyrektorem bodaj od kadr, sie umówiłem na prace na okres probny (...)

Będzie krótsze chorobowe?

Będzie krótsze chorobowe? PRacodawcy chcą skrócić okres płatnego chorobowego z 33 dni do 14!! To jakiś absurd jest chyba, i może jeszcze codzienna kontrola z ZUS?!?!?!?!?! Ale to jest takie gadanie, (...)

Porady prawne