Małoletni założycielem stowarzyszenia

Pytanie:

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Małoletni założycielem stowarzyszenia

Należy odróżnić założyciela stowarzyszenia od jego członków.

Założycielem stowarzyszenia w myśl ustawy może być jedynie obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych. Osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione oraz które są pełnoletnie.  

Pełnoletnim jest:

  • ten, kto ukończył lat osiemnaście
  • małoletni, który zawarł małżeństwo

Zatem, założycielem może być osoba, która ma 16 lat, o ile posiada ona pełnoletność ponieważ zawarła związek małżeński.

Porady prawne

Natomiast małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

  Czym jest stowarzyszenie? Prawo definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, swobodzie przystąpienia do już istniejącego stowarzyszenia oraz nieograniczonej swobodzie wystąpienia. Polskie prawo zabrania tworzenia stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Stan faktyczny Reprezentuje stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności statutowej na rzecz swoich członków prowadzi również działalność gospodarcza w zakresie dostawy usługi internetu oraz telewizji kablowej. Zamierzamy zmienić formę naszego stowarzyszenia na inny podmiot działający w ramach kodeksu spółek handlowych (np: spółka z o.o.) Jak powinna wyglądać i przebiegać (...)

Barczyk i Pawłowicz powalczą o posadę sędziego TK

Barczyk i Pawłowicz powalczą o posadę sędziego TK

Walka o stanowisko nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozegra się pomiędzy Krystyną Pawłowicz (PiS), a Kazimierzem Barczykiem (PO). Dzisiaj o północy upływa termin zgłaszania kandydatur na stanowisko sędziego TK w miejsce wiceprezesa Trybunału Janusza Niemcewicza. Jego 9-letnia kadencja upłynie 2 marca. Do tego czasu Sejm musi wybrać następcę. Platforma Obywatelska (...)

Rewolucyjne zmiany w ośrodkach dla cudzoziemców

Rewolucyjne zmiany w ośrodkach dla cudzoziemców

Dzieci do 15 roku życia, a nie do 13, tak jak wcześniej zakładał projekt ustawy o cudzoziemcach, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Złagodzenie regulaminów wewnętrznych, zamknięcie oraz przebudowa ośrodka w Lesznowoli oraz szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - to niektóre propozycje zmian przedstawione, podczas spotkania Jacka Cichockiego, ministra (...)

Zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

Zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

Złagodzenie regulaminów wewnętrznych, zamknięcie oraz przebudowa ośrodka w Lesznowoli oraz szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - to niektóre propozycje zmian. Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzieci do 15 roku życia, które pozostają bez opieki, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych. Wcześniej projekt ustawy o cudzoziemcach zakładał, że w ośrodkach (...)

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stan faktyczny Jakie konsekwencje wynikają dla stowarzyszenia z faktu niezarejestrowania się w KRS? Czy może to być, np. cofnięcie dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dla klubu lub stowarzyszenia sportowego? Opinia prawna Zgodnie z art. 10 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli istniejące stowarzyszenie było zarejestrowane (...)

Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu wejścia w życie nowelizacji u.p.s. – co nastąpiło dnia 20 maja 2016 r. -  odpowiedź na powyższe pytanie wcale nie była oczywista, gdyż przywołana wyżej definicja wskazywała, iż (...)

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stwierdzenie zawarte w tytule nie dotyczy oczywiście wszystkich stowarzyszeń. Mam zamiar tu napiętnować jedynie stowarzyszenia masowo występujące z pozwami przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień stosowanych wzorców umownych za klauzule niedozwolone. Jak pokazuje praktyka, stowarzyszenia często wykorzystują przepisy do działań niemoralnych. Prolog Typowy przykład działania (...)

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak (...)

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem również z miejsca do pracy i (...)

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa do lokalu i wpis hipoteki. Sąd oddalił nasz wniosek, ponieważ z rejestru gruntów wynika, że wieczystym użytkownikiem gruntów jest Nauczycielska S.B.M. Jednak w rejestrze gruntów budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, został wydzielony z zasobów Nauczycielskiej do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

 W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, do których zalicza się:spółkę europejską,europejskie (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych (...)

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiebiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Z art. 43[1] Kodeksu cywilnego wynika natomiast, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim bez wątpienia jest zdolność do czynności prawnych, czyli do samodzielnego kształtowania swojej (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. W normalnym układzie stosunków, opiekę małoletniemu dziecku zapewniają rodzice. Instrumentem (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego - nie dotyczy to przysposobienia całkowitego), stwierdzenie nieistnienia przysposobienia (np. w (...)

Trust na Malcie - Bezpieczny sposób na ochronę majątku

Trust na Malcie - Bezpieczny sposób na ochronę majątku

Instytucja trustu wywodzi się z anglosaskiego systemu prawa common law i w aktualnym stanie prawnym nie posiada swojego odpowiednika w prawie polskim. Republika Malty, mimo iż jej prawo zakorzenione jest w systemie kontynentalnym (civil law), inkorporowała do swojego porządku prawnego regulację trustu bazując na analogicznych regulacjach z innych krajów common law, w szczególności (...)

Znamy pierwszego kandydata na nowego sędziego TK

Znamy pierwszego kandydata na nowego sędziego TK

Kadencja Janusza Niemcewicza - sędziego Trybunału Konstytucyjnego - kończy się na początku marca. Kandydatów na jego stanowisko powinniśmy poznać do 1 lutego 2010 roku. Zgłaszają ich kluby parlamentarne. Posłowie jednak się nie spieszą - jedynie Platforma Obywatelska zdradza nazwisko ewentualnego zastępcy Niemcewicza. Kandydatem partii rządzącej na stanowisko sędziego Trybunału (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i kto może to zrobić. Sprawdź, jakie organy musi mieć taka spólka i czy łatwo ją rozwiązać. Prosta (...)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. ##baner## Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!

W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zainaugurowano 11 września Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych. Ta jednodniowa akcja jest kulminacją XI edycji Programu STOP18!, w której biorą udział także polscy policjanci. W STOP18! uczestniczą wszystkie komendy powiatowe w naszym kraju. Także w tym roku sprzedawcy wyrobów tytoniowych (...)

Prawo wychowanków ośrodków wychowawczych do pomocy na kontynuowanie nauki

Prawo wychowanków ośrodków wychowawczych do pomocy na kontynuowanie nauki

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił Andrzejowi K. przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, ponieważ wnioskodawca jest wychowankiem specjalnego ośrodka wychowawczego. Zgodnie (...)

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Osoby między 13 a 18 rokiem życia posiadają tylko częściową zdolność do czynności prawnych. Uniemożliwia to danej osobie samodzielne zawieranie umów, a przede wszystkim powoduje zależność od rodziców lub opiekunów. W przypadku, kiedy osoba niepełnoletnia jest samodzielna i jej zarobki pozwalają na samodzielne życie, jakie dokumenty musi (...)

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  W jakich przypadkach władza rodzicielska ustaje? Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej - ustanie władzy rodzicielskiej z przyczyn naturalnych powoduje zawsze śmierć rodziców, bądź śmierć dziecka, ustanie z mocy prawa – władza rodzicielska ustaje z mocy prawa: z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Małoletnia matka

Małoletnia matka

Szkoła poinformowała nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, że dziewczyna, która uczęszcza do tej szkoły i ma 17 lat jest w ciąży. Rodzina jest patologiczna. Matka nieletniej w ciąży ma ograniczoną (...)

Wybór formy prawnej organizacji społecznej

Wybór formy prawnej organizacji społecznej

Mieszkańcy zamierzają wystąpić z inicjatywą społeczną polegająca na stworzeniu komitetu społecznego. Nie chcą tworzyć stowarzyszenia rejestrowanego. Czy inicjatywa taka powinna być "zalegalizowana" (...)

Stowarzyszenie a praca jego członków

Stowarzyszenie a praca jego członków

Utworzone zostało Stowarzyszenie i wpisane do sądu w rejestrze stowarzyszeń. Stowarzyszenie nasze również wpisane jest do KRS rejestru przedsiębiorców, gdyż przez stowarzyszenie prowadzona jest (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzam kupić od stowarzyszenia pewne ruchomości (używane wyposażenie biurowe: meble, komputery itp.) oraz prawa majątkowe (domeny i witryny (...)

Stowarzyszenie mieszkańców TBS-u

Stowarzyszenie mieszkańców TBS-u

Czy stowarzyszenie mieszkańców TBS-u zarejestrowane w KRS-ie ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Jak stowarzyszenie może pomóc mieszkańcom TBSu, (...)

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Założyliśmy Stowarzyszenie - klub sportowy. Klub zarejestrowaliśmy w Urzędzie Miejskim (bez KRS). W tym roku chcemy jednak zarejestrować to Stowarzyszenie w KRS, ponieważ będziemy się starać (...)

Udowodnienie prawa własności poprzez wpis do KW

Udowodnienie prawa własności poprzez wpis do KW

Jestem posiadaczem działki rolnej poprzez jej zasiedzenie (na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy). Czy założenie księgi wieczystej jest obecnie obowiązkowe, mimo że prawdopodobnie (...)

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Złożyłem do starostwa powiatowego zapytanie, czy mój dłużnik, przeciwko któremu dysponuję tytułem wykonawczym, jest właścicielem nieruchomości. Przyszła właśnie odpowiedź, że owszem - (...)

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Nieruchomość gruntowa nie posiada KW ale posiada zbiór dokumentów w starostwie powiatowym. Wierzyciel posiada nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi wpisanemu w tym zbiorze dokumentów. Zostaje wszczęta (...)

Sprzedaż działki bez założonej księgi wieczystej

Sprzedaż działki bez założonej księgi wieczystej

Jestem właścicielem dużej działki z której następnie będą wydzielone mniejsze działki przeznaczone do sprzedaży. Duża działka jest w trakcie podziału geodezyjnego. Czy gdy będą wydzielone (...)

Koszty założenia księgi wieczystej

Koszty założenia księgi wieczystej

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczących kosztów wpisania lokali do Księgi Wieczystej. Postanowieniem Sądu Rejonowego otrzymałem lokale w kamienicy. Wartość poszczególnych lokali (...)

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość (...)

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Babcia chce zakupić działkę na rzecz 10-letniego wnuczka, chce aby wnuczek został właścicielem. Obydwoje rodzice dziecka żyją, ale nie chcą uczestniczyć w transakcji, jeśli to możliwe. Czy (...)

Odszkodowanie od małoletniego

Odszkodowanie od małoletniego

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego z dnia 09-01-2002 założyłem sprawę komorniczą o zasądzone kwoty około 1500 zł. Małoletni syn ok. 13 lat w roku 2002 obrzucił kamieniami mój nowy samochód. (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Założyciel spółki a objęcie akcji

Założyciel spółki a objęcie akcji

Czy założyciel spółki akcyjnej może nie objąć akcji zakładanej spółki? Oczywiście. Założycielem spółki akcyjnej jest osobą, która podpisała statut. Podmiot, który objął akcje, jest (...)

Powołanie i zatrudnianie rektora

Powołanie i zatrudnianie rektora

Założyciel Niepublicznej Uczelni na podstawie Art. 80 ustawy o szkolnictwie wyższym i umocowań statutowych powołał pana XXX do pełnienia funkcji rektora jako organu jednoosobowego Uczelni . Na podstawie (...)

Koszty założenia spółki

Koszty założenia spółki

Sporządzony został akt założycielski spółki z o.o. Obecny był tłumacz przysięgły, gdyż założyciel spółki jest obcokrajowcem. Czy zapłacone u notariusza: opłata za umowę spółki - za (...)

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Sąd wzywa nas do wskazania zdolności sądowej strony powodowej i pozwanej. Powodem jest spółka jawna, a pozwanym szkoła państwowa. Czy takie określenie stron wystarczy, czy trzeba dodać jeszcze (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Klauzula wykonalności w wyroku rozwodowym

Klauzula wykonalności w wyroku rozwodowym

Małżeństwo C. rozwiodło się w 2008 r. Sąd opiekę nad małoletnimi dziećmi małżonków powierzył matce i w punkcie III wyroku orzekającego rozwód zasądził od ojca alimenty na rzecz dzieci. (...)

Nauka zawodu młodocianego pracownika

Nauka zawodu młodocianego pracownika

W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę i odbyć praktyczną naukę zawodu (...)

Utrata uprawnień przedstawiciela ustawowego

Utrata uprawnień przedstawiciela ustawowego

Moja żona płaci alimenty na syna swojemu byłemu mężowi, ale ma pewne zaległości w opłatach. Syn niedługo kończy 18 lat. W ostatnim miesiącu przed osiągnięciem pełnoletności były mąż wnosi (...)

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych? Kodeks cywilny stanowi, że: \"Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.\" Zdolność prawna oznacza zdolność (...)

Zdolność sądowa i procesowa

Zdolność sądowa i procesowa

Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej? Zgodnie z art. 64 §1 k.p.c. zdolnością sądową jest zdolność występowania w procesie jako strona. Zdolność ta przysługuje każdej (...)

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Co oznacza pojęcie zdolności procesowej i postulacyjnej? Czym (w jakich okolicznościach) może być ona ograniczona? Zgodnie z artykułem 65 kodeksu postępowania cywilnego zdolność do czynności (...)

Dziedziczenie z ustawy osoby niepełnoletniej

Dziedziczenie z ustawy osoby niepełnoletniej

Osoba zmarła stanu wolnego pozostawia spadek w postaci niewysokiej kwoty (kilkaset złotych) na rachunku bankowym bez klauzuli wypłaty na wypadek śmierci. Nie sporządziła testamentu. Bezpośredni (...)

FORUM PRAWNE

wolontariat a bezrobocie

wolontariat a bezrobocie Mam taka sprawę, jestem założycielem stowarzyszenia, jestem wpisany do KRS-u. Funkcje w tym stowarzyszeniu pełnie społecznie niepobieram z tego powodu żadnych swiadczen. (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie W jakim sądzie rejestruje się stowarzyszenia i jakie potrzebne są dokumenty? (Trebron)

Reklama na moim forum a stowarzyszenie proste

Reklama na moim forum a stowarzyszenie proste Mam pytanie następującej natury ... Jestem właścicielem forum, na łamach którego wydzielony jest dział dla stowarzyszenia prostego (ogłoszenia, informacje, (...)

Czy zawieszone w działalności stowarzyszenie może odpowiadać przed sądem?

Czy zawieszone w działalności stowarzyszenie może odpowiadać przed sądem? Czy zawieszone w działalności stowarzyszenie może odpowiadać przed sądem? Witam Mam pytanie czy zawieszone w działalności (...)

Stowarzyszenie ochrony koni i psów - cel rejestrować czy nie???

Stowarzyszenie ochrony koni i psów - cel rejestrować czy nie??? Stowarzyszenie ochrony koni i psów - cel rejestrować czy nie??? Witam. Razem ze znajomymi zamierzamy założyć stowarzyszenie. Naszym (...)

Nowa KW i hipoteka na rzecz banku - prośba

Nowa KW i hipoteka na rzecz banku - prośba Witam, znalazłem opisy mojej sytuacji w Pytaniach i Odpowiedziach, ale po pierwsze nie posiadam komórki (tak, tak, sa jeszcze tacy:) ) a po drugie mam nadzieję (...)

założenie księgi wieczystej

założenie księgi wieczystej Czy spółdzielnia mieszkaniowa nie posiadająca wpisu do KRS, może legalnie sprzedawać mieszkania? Ja nie mam z tym problem, tylko zastanawiam się czy będę mogła (...)

Pytanie o założenie konta

Pytanie o założenie konta Witam Kilka dni temu wypełniłem formularz " zakładanie konta" (Sezam Max) na stronie banku BPH. Powód jego założenie jednakże wygasł (czyt. nie dostałem pracy). (...)

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie Witam serdecznie, jestem zatrudniony na umowie o pracę, jednak od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. (...)

Księga wieczysta i hipoteka

Księga wieczysta i hipoteka Czy może mi ktoś pomóc? Ile kosztuje założenie księgi wieczystej na spółdzielczym - własnościowym mieszkaniu (wartość mieszkania 77000)? Ile będzie kosztował (...)

małoletni spadkobierca

małoletni spadkobierca Jest zadłużona firma,której własciciel umiera,a jego najbliźsi spadek odrzucają. W rezultacie spadkobiercami zostały małoletnie dzieci z dalszej rodziny.Kto w takim razie (...)

małoletni swiadkowie

małoletni swiadkowie Czy musze sie zgodzic na przesłuchanie moich dzieci, w przypadku gdy były własciciel domu posadza mnie o kradzież i gdzie odbyło sie juz przeszukanie mojego domu.Umowa nie zawierała (...)

czy małoletni wypełnia sd-z2?

czy małoletni wypełnia sd-z2? czy małoletni wypełnia sd-z2?

kara za niestawiennicto...

kara za niestawiennicto... Witam, proszę o poradę czy złożenie pisemnego usprawiediwienia za niestwiennictwo w sprawie karnej może anulować nałożoną karę w wysokości 3tys. zł ?? Czy można (...)

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie.

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie. Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego w sprawie o przemoc w rodzinie i czy jest taka możliwośc wogóle? Kurator, na pewno, bo mam pewne wątpliowości? (...)

Partia

Partia Witam. Mam zamiar srworzyć partie polityczną i chciałbym dowiedzieć się jeszcze kilka rzeczy o nich. Czy te 1000 głosów na założenie partii może być zebrane drogą elektroniczną,czyli, (...)

Bezpłatna pomoc dla dłużników !

Bezpłatna pomoc dla dłużników ! Jesteś dłużnikiem ? Masz dług do spłaty ? Bezpłatna pomoc i porady prawne dla dłużników ! W ramach wolontariatu oraz prowadzonej inicjatywy obywatelskiej CAŁKOWICIE (...)

Palikot rezygnuje z polityki 2012.

Palikot rezygnuje z polityki 2012. Założyciel Ruchu Palikota zapowiedział iż zrezygnuje z polityki. W ostatnio udzielonym wywiadzie Janusz Palikot zapowiedział że \"Ja z Kaczyskim nigdy nie zrobie (...)

Leasing ... usliya? Potrzebujesz porady?

Leasing ... usliya? Potrzebujesz porady? Mam pytanie: jakie warunki umowy najmu dla firmy (dla transporterów, przyczep)? Jeśli jesteś, że założyciel firmy (co trwa dzierżawę) musi mieć nieruchomości (...)

Porady prawne