Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Pytanie:

Czy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy grozi pozbawienie statusu bezrobotnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Decyzja o takiej treści jest wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, czyli:

Art. 9. 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

14) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2006 r. (IV SA/Wr 543/2006) podkreślono, że: „Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 9 ust. 1 pkt 14, taksatywnie wylicza materie, w których może być wydana decyzja administracyjna. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko w sprawach wymienionych w tym przepisie wydawane są rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej. Poza tymi sprawami organ nie można decydować o prawach bądź obowiązkach jednostki w formie decyzji”. Dlatego też organ ma prawo wydać przedmiotową decyzję, o ile zaistniały ku temu przesłanki. Decyzja owa została oparta na przepisach:

Art. 33. 4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który:

4) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby niestawiennictw;

Z przesłanego dokumentu wynika, że dnia 19 maja br. nie stawił się Pan w powiatowym urzędzie pracy, mimo, że był Pan wezwany. Nie usprawiedliwił Pan też swojej nieobecności w ciągu 7 dni od tej daty. Słusznie zaś wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2010 r. (II SA/Sz 1237/2009), że: „Warunkiem umożliwiającym zachowanie statusu bezrobotnego przez bezrobotnego, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, jest zachowanie terminu siedmiu dni do powiadomienia urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa, która musi być nadto uzasadniona.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: