Windykacja należności: Przebieg postępowania - Porady prawne

Rozszerzenie powództwa

Spółka z o.o. wniosła pozew przeciw osobie cywilnej. Sąd nadał sprawie sygnaturę akt i wezwał do wniesienia wpisu. Spółka postanowiła rozszerzyć powództwo. Do kiedy można powiększyć powództwo (...)

Termin zapłaty kosztów zastępstwa procesowego

W jakim terminie muszę zapłacić zasądzone na rzecz uczestnika postępowania nieprocesowego koszty reprezentowania przez adwokata?

Udowodnienie autentyczności złożonego podpisu

Kilka lat temu pożyczyłem swojemu znajomemu większą kwotę pieniędzy. Sporządziliśmy umowę pożyczki (nie była zarejestrowana w US). Znajomy pożyczki mi nie oddał więc zwróciłem się z tą (...)

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Czy wnosząc do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w sprawie, w której pozwanym była spółka z o.o., należy wniesc jeden wniosek, czy osobno w stosunku do każdego wspólnika? (...)

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku (...)

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?

Postanowienie wstępne a częściowe

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego. Jakie są kryteria, który wniosek wnosimy ?

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej (...)

Powoływanie się na ograniczenie odpowiedzialności w postępowaniu egzekucyjnym

W jakich wypadkach w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za długi?

Przebieg postępowania egzekucyjnego

Jak przedstawia się przebieg postępowania egzekucyjnego?

Wyznaczenie tymczasowego pomieszczenia przez wierzyciela

Czy wskazanie kwatery odpowiadającej wymogom pomieszczenia tymczasowego przyspiesza przebieg postępowania eksmisyjnego?

Wstrzymanie eksmisji z powodu przyznania lokalu socjalnego

Na jaki czas orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wstrzymuje bieg postępowania eksmisyjnego?

Powództwo ekscydencyjne

W jaki sposób w drodze powództwa ekscydencyjnego dochodzić wyłączenia rzeczy spod egzekucji?

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób wszczynana jest egzekucja sądowa, kto ją prowadzi, jaki jest przebieg tego postępowania?

Czynności organu egzekucyjnego w czasie zawieszenia postępowania

Jakie czynności może podejmować organ egzekucyjny w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Jak zostanie wyceniona wartość nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową? Czy wysokość hipoteki będzie miała na to wpływ? Jeśli tak to jaki?

Zarzuty do planu podziału sumy egzekucyjnej

W jakim terminie wnosi się zarzuty przeciwko planowi podziału sumy egzekucyjnej?

Pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności alimentacyjnej i hipotecznej w postępowaniu egzekucyjnym

Czy wierzytelność hipoteczna ma pierwszeństwo przed wierzytelnością alimentacyjną?

Zasady zaspokajania wierzycieli z sumy uzyskanej z egzekucji

Jakie są zasady zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji?

Skarga na komornika w związku z nieudostępnieniem akt postępowania egzekucyjnego

Czy na komornika można złożyć skargę, gdy nie udostępnia dłużnikowi dokumentów prowadzonego przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego?

Jakie skutki wywołuje zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Jakie skutki wywołuje zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Wizja lokalna - uczestnictwo osób trzecich.

Za dwa dni mam być obecna przy wycenie nieruchomości, której wartość stanowi substrat do wyliczenia mojego zachowku. (Mam przygotować na piśmie wykaz wszystkiego co ma być wycenione - to samo ma (...)

Procedura uprawomocnienia wyroku

Jak długo trwa uprawomocnienie orzeczenia sądu w razie wniesienia apelacji i bez wniesienia apelacji? Czy orzeczenie sądu może się uprawomocnić w niedzielę?

Wypowiedzenie umowy firmie windykacyjnej

Jestem dłużnikiem. Mój dług został przekazany firmie windykacyjnej która zawarła umowę na okres 2 miesięcy z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie z firmą której jestem dłużny pieniądze. Dwa (...)

Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

Czy wierzyciel, który wysłał mi przedsądowe wezwanie do zapłaty, ma prawo oddać sprawę do sądu, jeśli zaspokoję część jego roszczeń we wskazanym terminie?

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Czy uproszczona egzekucja z nieruchomości może dotyczyć niezabudowanej działki w użytkowaniu wieczystym, udziału w prawie własności niezabudowanej działki, spółdzielczego własnościowego prawa (...)

Skutki przekroczenia terminu sądowego

Podczas sprawy przed sądem cywilnym, wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia wniosku w ciągu dziesięciu dni. Termin ten został przekroczony i pismo takie zostało złożone sześć dni po (...)

Czy sobota to dzień ustawowo wolny od pracy?

Skoro wg podanej przez Was poprzednio informacji wolne soboty nie są dniami wolnymi od pracy, w sensie kodeksu pracy, to w takim razie na jakiej podstawie są jednak wolne od pracy? Chyba odbywa się (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika