e-prawnik.pl Porady prawne

Postanowienie wstępne a częściowe

Pytanie:

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego. Jakie są kryteria, który wniosek wnosimy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postanowienie wstępne a częściowe

9.1.2014

W postępowaniu cywilnym nieprocesowym orzeczenia sądu, co do zasady, zapadają w formie postanowień (art. 516 k.p.c.). Postanowienia wstępne samodzielnie rozstrzygają sporne zagadnienia, które mają decydujące znaczenie dla sprawy głównej, bez konieczności wstępowania na drogę procesu.  Wydawanie postanowień wstępnych w takim pojęciu, w jakim w procesie funkcjonują wyroki wstępne jest możliwe za pośrednictwem art. 318 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Jeśli natomiast chodzi o możliwość wydawania postanowień częściowych, na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. do postanowień, które orzekają co do istoty sprawy jest możliwe odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o niektórych rodzajach wyroków. I tak np. jeśli dana sprawa nie nadaje się jeszcze do rozstrzygnięcia w całości, wówczas można wydać postanowienie częściowe, jeśli część sprawy nadaje się już do rozstrzygnięcia i jest możliwe oddzielne rozstrzygnięcie o pewnych żądaniach. (uchw. Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1992 r. sygn. III CZP 1/92, LexPolonica nr 312301 OSNCP 1992/9 poz. 154).

Jeśli chodzi o kwestię wydawania postanowień wstępnych, podajemy przykładowo:

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej sąd może orzec o ustaleniu nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym (art. 43 § 2 i 3 k.r.o.). Wniosek w tym zakresie mogą złożyć małżonkowie lub ich spadkobiercy. Jeżeli jednak między małżonkami istnieje spór co do ustalenia nierównych udziałów w majątku, sąd może tę kwestię rozstrzygnąć właśnie w postanowieniu wstępnym (z art. 567 k.p.c.). Ponadto w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd może orzec postanowieniem wstępnym także o nieważności zawartej między małżonkami majątkowej umowy zmieniającej ustrój ustawowy (uchw. SN z 7 lipca 1971 r., sygn. III CZP 35/71, LexPolonica nr 314403).

Z kolei np. w sprawie o podział majątku wspólnego dopuszczalne jest, przy odpowiednim stosowaniu art. 317 § 1 k.p.c. („Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu”), wydanie postanowienia częściowego obejmującego tylko niektóre składniki tego majątku. Jednakże takie orzeczenie  musi zawierać rozstrzygnięcie zarówno o przyznaniu tych składników, jak i koniecznych rozliczeniach z tego tytułu (uchw. SN z 16 stycznia 1984 r., III CZP 72/83, LexPolonica nr 301730, OSNCP 1984, nr 7, poz. 115). Ponadto wydanie postanowienia częściowego w sprawie o podział majątku, które obejmuje tylko część składników tego majątku, konieczne będzie wydanie postanowienia końcowego co do pozostałych jego składników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ