Windykacja należności: Przebieg postępowania - Porady prawne (strona: 4)

Odrzucenie opinii biegłego przez sąd

Czy sędzia może odrzucić opinię biegłego lekarza sądowego?

Tekst przysięgi sędziowskiej

Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Czy fax, e-mail, list zwykły są dokumentami w świetle prawa, na które może powoływać się druga strona wysyłająca korespondencję. Czy są dokumentami wiarygodnymi i pewnymi w postępowaniu przed (...)

Ważność zawartej ugody sądowej

Czy niekorzystna ugoda zawarta w procesie cywilnym pozostaje ważna, gdy w procesie karnym udowodni się popełnienie przestępstwa oszustwa lub złożenia fałszywych zeznań w Sądzie gdzie zawarto ugodę?

Zawiadomienie wysłane przez Sąd

Otrzymałem list polecony którego nie zdołałem odebrać ze względu na dużą ilość dni wolnych na początku maja. Na poczcie podali mi jako nadawcę Sąd Rejonowy. Usiłowałem ustalić w Sądzie (...)

Wyrok częściowy a rozszerzenie powództwa

Sąd rozpatruje całość roszczenia wyrokami częściowymi. Czy można później wystąpić z dodatkowym roszczeniem, wynikającym z wpływu każdego jednego roszcenia na wysokość pozostałych roszczeń?

Prawidłowe złożenie podpisu

Czy jeżeli przepis prawa mówi o podpisie to należy rozumieć przez to podpis czytelny? Czy jako podpis czytelny może być traktowana pieczątka imienna i podpis nieczytelny (razem)? Czy w przypadku (...)

Przedawnienie roszczenia z nakazu zapaty

Czy nakaz zapłaty wydany przez SR może ulec przedawnieniu? I ewentualnie po jakim czasie?

Odwołanie od decyzji o zniesieniu współwłasności

Sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności, kto i w jakim czasie może odwołać się od postanowienia, czy może odwołać się osoba postronna?

Egzekucja na podstawie nakazu weksla

Czy dłużnik, czyniąc zarzuty na treść weksla (wypełnienie według niego - niezgodnie z deklaracją wekslową), może wstrzymać egzekucję komorniczą? (uzyskanie klauzuli wykonalności).

Wniosek o przebadanie alkomatem

Czy podczas rozprawy o widzenia z ojcem (alkoholikiem) matka może poprosić sąd o przebadanie pozwanego alkomatem?

Uznanie orzeczenia wydanego za granicą

Rozwód orzeczony został za granicą 10 lat temu. Obecnie toczy się w polskim sądzie sprawa o uznanie w Polsce tamtego orzeczenia rozwodowego. Czy status osoby rozwiedzionej, wg polskiego prawa - w (...)

Postępowanie dowodowe w sądzie II instancji

Jeżeli od wyroku Sądu Okręgowego (dot. apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji ZUS) zostanie złożona apelacja - to czy Sąd Apelacyjny może - w razie wątpliwości powołać nowych (...)

Postępowanie zwyczajne zamiast nakazowego

Czy Sąd bez podania przyczyn może skierować sprawę do postępowania zwyczajnego, jeśli został złożony pozew w postępowaniu nakazowym? Czy stronie przysługuje jakiś środek odwoławczy w takim (...)

Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

Czy pełnomocnik może być równocześnie świadkiem na sprawie w sądzie rodzinnym.

Brak zgody sądu na wydanie dziecku paszportu

Czy i kiedy sąd może nie wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu (wniosek o jego wydanie złożył ojciec ponieważ matka nie wyraża zgody).

Przesłuchanie dzieci w sprawie o separację

Czy w przypadku orzeczenia separacji można uchronić dzieci przed przesuchaniami?

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli?

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Mam wezwanie do sądu w sprawie alimentów. Ale w tym samym czasie mam maturę. Jakie usprawiedliwienie muszę napisać, że nie stawię się na tą rozprawę? O alimenty stara się także siostra i mama.

Zeznanie świadka na piśmie

Czy świadek jeżeli nie chce pojawić się na rozprawie może dostarczyć zeznanie (potwierdzenie wydarzenia) na piśmie. Jeżeli tak to czy musi pismo być potwierdzone u notariusza?

Prawomocność wyroku rozwodowego

Chciałbym wiedzieć po jakim czasie od rozprawy rozwodowej orzekającej rozwód staje się on prawomocny?

Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku

Wysłałem do Sądu wniosek o przysłanie mi pisemnego uzasadnienia wyroku w sprawie alimentów w celu odwołania się od wyroku. Ile maksymalnie czasu ma Sąd na przysłanie mi odpowiedzi? A jeśli termin (...)

Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia w życie, a nie od nowelizacji (...)

Doręczenie odpisu wyroku

Czy po zakończeniu sprawy powinienem otrzymać wyrok sądu bądź jego odpis?

Niedopełnienie obowiązków przez biegłego

Co można zrobić jeżeli biegły sądowy nie wykonuje swojej pracy we właściwy sposób, czyli w swojej ocenie podaje nieprawdziwe informacje?

Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Czy doręczenie pism procesowych (sądowych, komorniczych itp) może następować wspólnie (w jednej kopercie) dla małżonków?

Termin rozpatrzenia apelacji

Czy sąd może wyznaczyć ponowny termin rozpoznania apelacji, jeżeli poprzednia nie została rozpatrzona lub odrzucona?

Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Termin na dokonanie wpisu do KW przez sąd

Czy przepisy określają czas w jakim Sąd musi dokonać wpisu do księgi wieczystej i czy są prawne metody przyspieszenia tego wpisu?

Kolejność zaspokajania roszczeń w egzekucji

W jakiej kolejności są zaspokajane wierzytelności wynikające z wydania nakazu zapłaty. Czy najpierw są ściągane koszty sądowe i zastępstwa procesowego, czy jest to kwestia ustaleń z prawnikiem?

Sankcje za niestawiennictwo na rozprawie

W jaki sposób sąd może ukarać pozwanego za jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo na termin rozprawy w sprawie cywilnej - mimo prawidłowych doręczeń adresat nie odbiera wezwań?

Procentowe określenie wysokości alimentów

Na podstawie wyroku Sądu z kwietnia 1999 r. płacę alimenty bieżące w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia za pracę wraz ze wszystkimi dochodami i nagrodami, nie mniej niż 300 zł. Czy Sąd (...)

Usprawiedliwienie niestawiennictwa a choroba

Mam sprawę cywilną w sądzie, ale jestem aktualnie chory i nie mogę stawić się na rozprawę -co mam zrobić?

Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Czy sąd po ogłoszeniu wyroku obowiązany jest do doręczenia stronom jego odpisu?

Dopuszczalność wydania wyroku zaocznego

W jakich okolicznościach można wydać wyrok zaoczny i w jaki sposób można złożyć od takiego wyroku odwołanie?

Ugoda sądowa jako tytuł egzekucyjny

Czy ugoda zawarte przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny?

Forma umowy pożyczki a dochodzenie spłaty

W jaki sposób można dojść oddania pieniędzy gdy umowa pożyczki była zawarta ustnie. Czy nagrania rozmowy (wraz ze świadkiem) są uznawane przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika