Procedura uprawomocnienia wyroku

Pytanie:

Jak długo trwa uprawomocnienie orzeczenia sądu w razie wniesienia apelacji i bez wniesienia apelacji? Czy orzeczenie sądu może się uprawomocnić w niedzielę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawomocność to nic innego jak ostateczne zakończenie postępowania w sprawie. I tak orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Skoro w przypadku wydania orzeczenia pierwszej instancji osoba uprawniona i zainteresowana wniosła apelację, to orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Stanie się prawomocnym dopiero po zakończeniu postępowania apelacyjnego. I tak na przykład w przypadku postępowania cywilnego regulowanego przepisami kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli natomiast strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Po upływie tego terminu, jeżeli apelacja nie zostanie wniesiona, orzeczenie sądu pierwszej instancji stanie się prawomocne. A skoro w takim wypadku prawomocność orzeczenia uzależniona jest od ewentualnego skorzystania ze środka zaskarżenia jakim jest apelacja, to trzeba uwzględnić przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące terminów, zgodnie z którymi mają tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Tak więc zgodnie z kodeksem cywilnym termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Przykładowo, skoro doręczenie stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem nastąpiło 10 maja 2004 r. (poniedziałek), to dwutygodniowy termin upływa 24 maja, również w poniedziałek. Jeżeli  nie zostanie do tego czasu wniesiona apelacja, z dniem 25 maja wyrok jest prawomocny. Raczej nie jest możliwe, aby upływ terminu przypadał na niedzielę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ula

24.12.2009 23:6:59

Re: Procedura uprawomocnienia wyroku

należy wystąpić do Sądu Pracy o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności (zwykłe krotkir pismo z podaniem sygn. akt) a potem jak dostaniesz to z Sądu to Wysłać do komornika lub PIP oni wyegzekwują należność z odsetkami

vip1958

18.11.2009 11:37:16

Re: Procedura uprawomocnienia wyroku

Minęło 21 dni od uprawomocnienia wyroku Sądu Pracy o odszkodowanie, do tej pory nie otrzymałam Postanowienia Wyroku, co robić?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: