e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o przywrócenie terminu-zażalenie

Pytanie:

W postępowaniu gospodarczym złożyłem do sądu wniosek o przywrócenie terminu na złożenie zarzutów to nakazu zapłaty. Wniosek ten jednak został przez sąd odrzucony. Czy przysługuje mi prawo odwołania się od wydanego postanowienia przez sąd? Jeśli wniosek został odrzucony to zakładam, że wydany nakaz zapłaty jest ważny i w takim razie czy mogę od niego złożyć odwołanie do sądu wyższej instancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o przywrócenie terminu-zażalenie

18.1.2009

Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu kończące postępowanie w sprawie, także na postanowienia szczegółowo wymienione w kpc (wśród tych postanowień nie są wymienione postanowienia dotyczące odrzucenia/oddalenia wniosku o przywrócenie terminu).

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy negatywne orzeczenie sądu w sprawie wniosku o przywrócenie terminu jest takim postanowieniem. Odrzucając lub oddalając wniosek o przywrócenie terminu, sąd powinien wypowiedzieć się również co do wniesionych wraz z tym wnioskiem zarzutów.

W orzecznictwie sprawa wniesienia zażalenia na takie postanowienie jest sporna. Z jednej strony w komentarzach podaje się, że postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu jest postanowieniem kończącym postanowienie w sprawie i przysługuje na nie zażalenie (tak. T. Ereciński w:  Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ), z drugiej strony pojawiają się w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądy, że samo takie postanowienie nie kończy postępowania w sprawie, lecz kończy je orzeczenie w sprawie wniosku wniesionego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu (np. orzeczenie o odrzuceniu zarzutów w związane z tym, że wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony).  Przyjmując ten tok rozumowania, należy stwierdzić, że na wniosek o przywrócenie terminu nie przysługuje zażalenie. W takiej sytuacji należy jednak przyjąć, że postanowienie takie jest zaskarżalne wraz z postanowieniem w sprawie odrzucenia zarzutów. (por. SN z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt I CKN 367/99 – orzeczenie to spotkało się z krytyką doktryny, niemniej jednak takie orzeczenie zapadło).

W związku ze wskazaną wyżej  rozbieżnością, naszym zdaniem najbezpieczniej jest wnieść zażalenie na postanowienie sądu dotyczące odrzucenia zarzutów od nakazu zapłaty wraz z zażaleniem na postanowienie w sprawie odrzucenia/oddalenia wniosku o przywrócenie terminu (na to postanowienie jako kończące postępowanie w sprawie zażalenie przysługuje).  

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym zaskarża się wnosząc zarzuty od nakazu. Zarzuty te, aby mogły być rozpatrywane przez sąd powinny być wniesione w terminie. Jeżeli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów nie został uwzględniony, nakaz się uprawomocnił. Nakazu takiego nie można już podważać w zwykłym trybie, nie można więc złożyć apelacji lub zażalenia do sądu wyższej instancji. W grę mogą wchodzić tylko tryby nadzwyczajne (o ile są przesłanki do zastosowania tych trybów), takie jak: wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ