Odpowiedzialność za długi męża

Pytanie:

"Mój mąż prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na zasadzie wpisu do ewidencji, którą zlikwidował 31 października 2001r. Wierzyciel firmy męża uzyskał we wrześniu ub. r. nakaz zapłaty. Ponieważ komornikowi nie udało się wyegzekwować tytułu od męża, wierzyciel wniósł do Sądu pozew o rozszerzenie klauzuli wykonalności na mnie. Od czerwca 2001 posiadamy rozdzielność majątkową. Jedynym współnym majątkiem jest nieruchomość na którą powołuje się we wniosku wierzyciel. Sąd wezwał mnie do zajęcia stanowiska. Czy mogę uchylić się od odpowiedzialności za długi męża i odrzucić żądanie wnioskodawcy o rozszerzenie klauzuli wykonalności? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi męża

Zgodnie z regulacją kpc tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha jednak małżonka dłużnika (art. 787 kpc). Przedmiotem postępowania o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika jest badanie, czy osoba wskazana przez wierzyciela pozostaje w związku małżeńskim z dłużnikiem i czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność ustawowa, i to zarówno w chwili wyrokowania, jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Jeżeli zatem w wymienionych datach małżeńska wspólność majątkowa już nie istnieje, to w takiej sytuacji art. 787 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania (postanowienie SN z dnia 26 czerwca 1974 r., III CRN 127/74, OSNCP 1975, nr 6, poz. 97). Obligatoryjne przy tym jest wysłuchanie małżonka dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności nawet wtedy, gdy korzysta on z pomocy adwokata, który na posiedzeniu wyznaczonym dla wysłuchania złożył niezbędne wyjaśnienia (orzeczenie SN z dnia 13 kwietnia 1972 r., PUG 1973, nr 3, s. 92). Małżonek dłużnika może bronić się zarzutami, iż nie pozostaje w związku małżeńskim oraz że wspólność małżeńska nie istnieje. Sąd może również badać zarzut małżonka dłużnika, że wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności ustawowej albo że dotyczy odrębnego majątku dłużnika. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika