Odprawa dla pracownika-rolnika

Pytanie:

"Czy pracownikom zwalnianym za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych przysługuje odprawa pieniężna, gdy prowadzą gospodarstwo rolne własne lub dzierżawione?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla pracownika-rolnika

Co do zasady osobom zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przysługuje odprawa. Jednak istnieje kilka wyjątków. Odprawa nie przysługuje m.in. osobie prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha przeliczeniowych albo gospodarstwo stanowiące dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, z którego wysokość podatku rolnego przekracza wysokość podatku z 5 ha przeliczeniowych (art. 8 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 980).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika