Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Pytanie:

Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując usługę ponosimy znaczne straty. Czy możemy odstąpić od umowy? Umowa nie przewiduje możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Czy można odstąpić od umowy o zamówienia publiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Jak więc wynika z powyższego, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje tylko możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę i tylko w przypadku wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca nie może więc odstąpić od umowy, jeżeli takie prawo nie zostało w niej przewidziane.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Warunek dotyczący podmiotu trzeciego

18.5.2016 przez: piter_st

sprawozdanie

23.2.2014 przez: eve83