Okoliczności zwolnienia w świadectwie pracy

Pytanie:

"Pracownik zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca otrzymywał od Pracodawcy określone kwoty pieniężne tytułem zakupu materiału - do rozliczenia ( w umowie o prace brak stwierdzenia o odpowiedzialności materialnej). Oprócz tego użytkował w czasie pracy samochód dostawczy będący własnością właściciela firmy. Pracownik w momencie rozliczenia przedstawił Pracodawcy FV za paliwo dotyczące samochodu dostawczego Pracodawcy, jednakże powyższe FV nie odzwierciedlały stanu faktycznego tj. zakup paliwa był w soboty i niedziele oraz w dni urlopu Pracownika, kiedy to samochód dostawczy firmy stal na placu i nie był użytkowany przez w/w Pracownika. Pracownik przyznał się Pracodawcy do nadużycia tj. ze w/w FV dotyczyły zakupu paliwa do jego prywatnego samochodu. Oprócz tego Pracownik ma niedobór pomiędzy kwotą pobraną na zakup materiałów, a kwotą przedstawionych FV zakupu - niedobór na kwotę ok. 9000 zł. Pracownik napisał Pracodawcy zobowiązanie, w którym zobowiązuje się zwrócić kwotę niedoboru w ratach miesięcznych po 400 zł. Oczywiście Pracownik nie jest już Pracownikiem Firmy. Pracodawca nie zgłosił faktu niedoboru Policji ani Prokuraturze. Pracodawca zwolnił Pracownika dyscyplinarnie. Jak ująć prawnie powyżej przedstawiony fakt w świadectwie pracy? "

Odpowiedź prawnika: Okoliczności zwolnienia w świadectwie pracy

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania (tu: rozwiązanie bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 kp) albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Nie ma w nim miejsca na opisywanie okoliczności, które spowodowały dyscyplinarne zwolnienie pracownika. Nie jest top dokument właściwy do zamieszczania tego typu informacji. Przyczyny wypowiedzenia pracodawca powinien ująć w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę. Oprócz tego może wystawić pracownikowi opinię, negatywną, z zakładu pracy. Dokument taki nie jest przewidziany przez żadne przepisy i nie ma regulacji prawnej, a pracownik może takiej opinii po prostu nie przedstawić w nowym miejscu pracy.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika