Okres pracy w szczególnych warunkach i charakterze

Pytanie:

Czy w myśl art. 32 ust 1a przy ustaleniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze urlop wychowawczy powinien być uwzględniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres pracy w szczególnych warunkach i charakterze

Zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Art. 32. ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż wiek powszechny.

Ustawodawca określa co jest pracą w szczególnym charakterze i kiedy ta praca odbywała się w szczególnych warunkach. Przy czym przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się między innymi okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Spełnione zatem muszą być dwa warunki by okres nie był zaliczony do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze okres nie świadczenia pracy (urlop wychowawczy) musiał nastąpić po 14 listopada 1991 r. oraz pracownik za ten okres otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego.

Porady prawne

Zgodnie zaś z orzeczeniami Sądu Najwyższego z 5 maja 2005 r., sygn. akt II UK 215/2004 i 7 lutego 2006 r., sygn. akt I UK 154/2005 do czasu pracy w szczególnych warunkach uprawniającego do wcześniejszej emerytury nie wlicza się od 1 lipca 2004 r. okresów niewykonywania pracy. Od 1 lipca 2004 r. zaczął obowiązywać art. 32. ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał (po 14 listopada 1991 r.) wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego. Inaczej mówiąc przepis art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.), dodany od dnia 1 lipca 2004 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264), nie ma zastosowania do oceny nabycia przed tą datą prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.). Jeśli nabycie nastąpiło przed tą datą okresów te wlicza się do pracy w szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach.

Zatem okres urlopu wychowawczego nie wlicza się do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze pod warunkiem, że w czasie jego odbywania pobierane było wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne