Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej

Pytanie:

Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie do załatwiania w moim imieniu jednego typu spraw przed organami administracji znajdującymi się na terenie różnych gmin. Chcę wystawić jeden dokument, bo jest to pełnomocnictwo rodzajowe. Czy opłatę uiszczam tylko raz, a jeśli tak to na konto którego organu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej

W celu udzielenia odpowiedzi należy przywołać przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stanowi ona, że:

 

Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

Porady prawne

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

W decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2012 r. (5140/11) stwierdzono, iż: „Przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie uzależniają obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od rodzaju pełnomocnictwa i zakresu czynności, do jakich upoważnia ono pełnomocnika. Przesłanką powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej jest samo złożenie dokumentu pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, czyli w danym postępowaniu przed organem administracji publicznej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w sprawie tej wydawane jest władcze rozstrzygnięcie organu, czy też dokonuje on innych czynności, np. czynności materialno - technicznych, gdyż czynności te mieszczą się w pojęciu >>sprawy z zakresu administracji publicznej<<”. Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2008 r., I SA/Rz 341/2008, podkreślono: „Obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej objęte jest złożenie przed stosownym organem dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury (pełnomocnictwa)”. Odpowiadając więc na Pańskie pytanie – każdorazowe złożenie pełnomocnictwa w danym postępowaniu toczącym się przed organem administracji publicznej będzie się wiązało z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej. Bez znaczenia jest tu fakt, że składane będzie to samo pełnomocnictwo rodzajowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne