Pisma procesowe w sądzie II instancji

Pytanie:

W sądzie cywilnym pierwszej instancji przegrałem sprawę, którą założyłem. Wniosłem apelację do sądu apelacyjnego. Strona przeciwna złożyła: "Odpowiedź na apelację powoda", w której ustosunkowała się do mojej apelacji. Czy mogę przed rozprawą apelacyjną złożyć kolejne pismo do sądu i ustosunkować się do pisma strony przeciwnej? Jak mam zatytułować takie pismo?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pisma procesowe w sądzie II instancji

Nie ma przeszkód, aby złożył Pan przed rozprawą odpowiedź na pismo pozwanego, w którym ustosunkuje się Pan do przedstawionych przez niego zarzutów. Może Pan zatytułować pismo po prostu: „Pismo procesowe powoda”. Pismo takie musi zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz sygnaturę akt;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

Należy pamiętać, że sąd drugiej instancji dopuszcza nowe dowody jedynie wyjątkowo. Strona, która powołuje w postępowaniu apelacyjnym nowe fakty lub dowody powinna wykazać, że nie mogła ich powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, lub że potrzeba powołania się na nie wynikła później

Porady prawne

Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach - jeden dla sądu i jeden dla strony przeciwnej (jeżeli pozwanych jest więcej niż jeden, to należy dołączyć odpowiednio większą ilość egzemplarzy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne