Pobór i zapłata podatku od dywidendy

Pytanie:

"Jeśli spółka jawna jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, to jak wygląda zapłata podatku od dywidendy? Czy spółka jawna ma zaliczyć przychód z tego tytułu do swoich przychodów, a zryczałtowany podatek zapłacony przez spółkę akcyjną jako podatek zapłacony?"

Odpowiedź prawnika: Pobór i zapłata podatku od dywidendy

W podatkach dochodowych, zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, zasadą jest, że wszelkie dochody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem są kumulowane, zaś podatek obliczany jest od sumy dochodów. Od powyższej reguły są jednak wyjątki. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dywidenda nie podlega łączeniu z pozostałymi dochodami.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, zryczałtowany podatek z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Stosownie do art. 30a ust. 6 ustawy, zryczałtowany podatek w tym przypadku pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne, które dokonują wypłat dywidendy są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Oznacza to, że podatnik otrzymujący dywidendę nie jest już zobowiązany do zapłaty podatku, gdyż podatek został pobrany przez płatnika i to płatnik ponosi odpowiedzialność za jego odprowadzenie do organu podatkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika