Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Pytanie:

"Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą używa samochodu dostawczego na podstawie umowy leasingu. Nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych Spółki, bo to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Samochód posiada ubezpieczenie AC, za które leasingodawca obciążył Spółkę osobną fakturą. W wyniku kolizji drogowej samochód został uszkodzony i firma ubezpieczeniowa dokonuje wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC. Wypłata następuje wg ustaleń polisy, bezpośrednio na rzecz warsztatu dokonującego naprawy samochodu w kwocie netto. Spółka z warsztatu otrzymuje fakturę VAT za wykonaną usługę naprawy i ma obowiązek wobec warsztatu zapłacić pozostałą kwotę, tj. równowartość podatku VAT. Leasingodawca nie uczestniczy w procedurze i nie załatwia żadnych spraw dot. naprawy i ewentualnego odszkodowania. Które dokładnie przepisy podatkowe regulują sprawę rozliczenia podatkowego Spółki (użytkującego pojazd leasingobiorcy), w zakresie: [1] powstałego wydatku (kosztu uzyskania przychodu) oraz odliczenia podatku VAT z tytułu otrzymanej z warsztatu faktury za naprawę, [2] przychodu z tytułu odszkodowania, o ile w ogóle zaistniał, jeśli nie było żadnego wpływu na rachunek bankowy Spółki."

Odpowiedź prawnika: Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami). Zgodnie z art. 88 ust. 1, pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W świetle uregulowania zawartego w art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Z powyższego wynika zatem, iż podatnicy dokonujący powypadkowych napraw samochodów osobowych, mogą wydatki na ten cel zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem objęcia samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem Auto Casco (AC). Jeżeli więc wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodu, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego naprawy pojazdu, o ile faktura ta związana jest z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej. W przypadku jednak remontu samochodu związanego z prowadzeniem sprzedaży zwolnionej z VAT, podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast, gdy naprawa pojazdu związana jest zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i sprzedażą zwolnioną, a podatnik nie ma możliwości wyodrębnienia, której sprzedaży remont dotyczy, podatnik powinien przy odliczaniu podatku naliczonego stosować proporcję określoną w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Powyższe zasady dotyczące zaliczania do kosztów i odliczania VAT od wydatków związanych z powypadkową naprawą samochodu dotyczą również podatników użytkujących samochód na podstawie umowy leasingu. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, przykładowo Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 3 kwietnia 2006 r. (sygn. ŁUS-III-2-443/6/06/MJS) czy Izby Skarbowej w Opolu z dnia 23 października 2007 r. (sygn. PP-II/443-43/07/BT/KLM).

Naprawy z tytułu ubezpieczenia AC samochodu nie można natomiast traktować jako przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warto również przeczytać: Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika