Podważenie prawomocnego orzeczenia

Pytanie:

Jestem zwykłym konsumentem i jak życie uczy, to muszę znać nie tylko swoje prawa konsumenckie, ale również KC jak i KPC. Spóźniony sprzeciw o 2 dni i oczywiście nie na temat zażalenie, oddalone. W 2001 r. poprzez serwer Y.pl i z jego strony dokonałam wykupu domeny z końcówką pl. Na skrzynkę e-mailową otrzymałam formularz rejestracji z danymi serwera Y.pl , w rubryce opiekun techniczny i dane serwera, to było konieczne do rejestracji, NASK wówczas tylko rejestrował, nie udostępniał serwera. Czynność taką mogłam dokonać (dane techniczne) tylko poprzez przekierowanie z Y.pl na strony NASK. Po podpisaniu i wysłaniu faxem na numer telefoniczny zgłoszenia otrzymałam fakturę, którą zapłaciłam. Głupi pomysł, o którym szybko zapomniałam, nic z tą domeną nie zrobiłam, żadnego serwisu. Nawet dziwne początkowo wydało mi się, że tak bez umowy, nic nie dostałam pocztą tradycyjną ani elektroniczną, choć w formularzu podaje się adres e-mailowy. Podstawą dochodzenia jest wypełniony wniosek o rejestrację. Aby dokonać rejestracji należało kliknąć w okienku akceptuj formularz wzorca umownego umieszczony na stronach powoda. Wyprowadziłam się z adresu podanego na zgłoszeniu (e-mail jest nadal moją skrzynką), a po 5 latach dostałam postanowienie Sądu Grodzkiego do zapłaty dwóch kolejnych faktur z odsetkami. Pierwszej faktury termin zapłaty prawdopodobnie minął lub pozew został nadany w ostatnim dniu, 3 lata od wystawienia, no i kolejna. Pomyślałam, że w ten sposób to NASK mogło mi jeszcze 10 faktur tak wystawić i przysyłać, a później do Sądu o zapłatę. To wszystko wiem oczywiście dzisiaj, bo wtedy (5 lat temu) byłam przekonana, że korzystam z usług serwera Y.pl, ponieważ w moim przeświadczeniu tam dokonywałam rejestracji z przekierowaniem, który w swoim regulaminie podawał, że jeśli się nie opłaci usług na kolejny termin to umowa zostanie rozwiązana. Tak jest dziś z wieloma serwerami, które sprzedają domeny. Rejestracja wówczas była dokonana z przekierowaniem z Y.pl na strony NASK czego nie zauważyłam i nie wzbudziło to mojego zainteresowania dlaczego tak jest, niestety to było w 2001r. wówczas mało kto miał stałe łącze a modemy były bardzo powolne, czyli prehistoria, ja wówczas miałam świetlaną szybkość 56 kb. Powód w uzasadnieniu nie poinformował Sądu o tym, że rejestracja była możliwa tylko przez przekierowanie (moim zdaniem niedozwolone praktyki), a jako konsument (nic nie mam wspólnego z informatyką i itd.) zapłaciłam pierwsze świadczenie po wysłaniu czyli potwierdzeniu przez fax zakupu praw do domeny. Czy nie podpisanie umowy, bo takiej nie ma w pozwie (tylko dołączone są dwie ze zmianami ze stron internetowych powoda), według wzorca umownego w rozumieniu art. 384 może być wiążące, w moim mniemaniu narusza moje prawa konsumenta (art. 384. § 2, art. 385[1] i art. 385[3] KC). Nie rozumiem dlaczego tylko przez podpisanie wniosku o rejestrację, nie umowy (przez to w końcu nie wiedziałam z kim ta umowa) przez przekierowanie, zostałam wprowadzona w błąd, a po pięciu latach muszę pójść do Sądu i tłumaczyć się albo zapłacić (domena dotyczyła mojego hobby, które świetnie się ma i bez tej domeny). Czy mogę wnieść powództwo opozycyjne z art.840 kpc pkt. 1 w postępowaniu zakończonym prawomocnym nakazem zapłaty na podstawie skargi o wznowienie postępowania i domagać się pozbawienia tytułu wykonawczego w całości, i jak to zrobić, skoro nie można odnieść się do ponownego rozpatrzenia merytorycznego zarzutów, na jakim formularzu mam złożyć powództwo opozycyjne i jakie opłaty wnieść?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podważenie prawomocnego orzeczenia

Wznowienie postępowania jest możliwe miedzy innymi wtedy, gdy strona wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania. Proszę pamiętać, że nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.  Z przedstawionej sytuacji można by wnioskować, że pozew nie został Pani skutecznie doręczony z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Pisze pani jednak, że otrzymała orzeczenie zobowiązujące Panią do zapłaty. Albo więc powód wnosił o wydanie nakazu zapłaty (wtedy pozwany nie dostaje pozwu, lecz dopiero nakaz zapłaty, od którego może się odwołać w drodze zarzutu lub sprzeciwu) i otrzymała Pani nakaz prawidłowo, na swój obecny albo postępowanie toczyło się w zwykłym trybie i sąd zarządził doręczenie Pani pozwu, ale pod stary adres, a obecnie otrzymała Pani (na nowy adres) orzeczenie zasądzające zapłatę. W pierwszym przypadku należało się od takiego orzeczenia odwołać w ciągu tygodnia. Po tym czasie nakaz staje się prawomocny. Jeżeli pozwany tego nie zrobił, to może ewentualnie żądać przywrócenia terminu.

Porady prawne

W drugim przypadku, jeżeli nie odwołała się Pani od wyroku, to trudno znaleźć podstawy do wznowienia postępowania. Jeśli natomiast w jakiś sposób weszła Pani w posiadanie wyroku doręczonego na stary adres i wyrok ten był już wtedy prawomocny, to można żądać wznowienia postępowania.

Powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 kpc) można wnieść, m. in. jeśli dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której tytuł egzekucyjny chroni powaga rzeczy osądzonej i zawisłość sporu (wyroki sądowe, nakazy zapłaty). Wniosku o wznowienie (ani powództwa przeciwegzekucyjnego) nie wnosi się na formularzu. Opłata od skargi o wznowienie wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w związku małżeńskim stanowi przesłankę dziedziczenia jego małżonka zgodnie z art. 931 § (...)

Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Prawo do tego ma zatem każdy pacjent. Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca skarga na lekarza, skarga na NFZ, skarga na szpital, skarga na przychodnię

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji praw kasacja, skarga kasacyjna, (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, skarga, zamówienie, publiczne, postępowanie

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach skarga, zaskarżenie, (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jeg (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarg

Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Prawo do tego ma zatem każdy pacjent. Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca skarga na lekarza, skarga na NFZ, skarga na szpital, skarga na przychodnię

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji praw kasacja, skarga kasacyjna, (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, skarga, zamówienie, publiczne, postępowanie

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach skarga, zaskarżenie, (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jeg (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarg

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeżeli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Jak to zrobić? Na czym to polega? W skardze powia skarga, brak (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV skarga kasacyjna, kasacja, NSA, naczelny sąd administracyjny, sąd administracyjny, postępowanie sądowo-administracyjne, WSA

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podważenie prawomocnego wyroku w sprawie o rozwód

Podważenie prawomocnego wyroku w sprawie o rozwód

Zapadł i uprawomocnił się wyrok w sprawie o rozwód. Rozwód został orzeczony - na zgodny wniosek stron - bez orzekania o winie. Od uprawomocnienia wyroku upłynęły dwa miesiące. Czy w tych okolicznościach można podważyć prawomocny wyrok? Jakie są możliwości (czy są w ogóle jakieś) podważenia (...)

Zaprzeczenie ustalonego ojcostwa

Zaprzeczenie ustalonego ojcostwa

Czy można \"zaprzeczyć\" sądownie ustalone ojcostwo po pięciu latach od orzeczenia sądu? Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może mieć miejsce tylko w jednym przypadku. A to, jeśli ustalenie ojcostwa następuje poprzez domniemanie pochodzenia dziecka od męża bądź byłego męża matki (...)

Obalenie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku

Obalenie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku

Nie zgadzam się z testamentem, który pozostawił ojciec po śmierci. Ojciec był pod ogromnym wpływem mojej siostry, która namówiła go na spisanie testamentu i wydziedziczenie mnie. W testamencie ojciec napisał, że nie widział mnie od 32 lat. Jest to nieprawdą, gdyż przez wszystkie lata uczestniczyłem (...)

Uchylone decyzje administracyjne a odszkodowanie

Uchylone decyzje administracyjne a odszkodowanie

Jestem w trakcie załatwiania różnych formalności pod inwestycję budowlaną. Wiele urzędów ma swoje zwyczaje - żąda rzeczy niewymaganych przez prawo, co wydłuża sprawę i podnosi koszty (np. na etapie wuzetki, dokumenty lub informacje konieczne dopiero do pozwolenia na budowę). Na razie idę (...)

Zaskarżanie orzeczeń

Zaskarżanie orzeczeń

Czy wyrok, który nie jest zaskarżalny nie podlega dyskusji? Czy jako strona, która czuje się pokrzywdzona nic nie może zrobić? Czy możemy jako strona, która ma poczucie niesprawiedliwości wnieść jakieś odwołanie? Czy nie ma dalszej drogi, by móc chociażby spróbować chodzić swoich racji? (...)