Postępowanie dowodowe

Pytanie:

W aktach mojej sprawy odnalazłem dokument dotyczący wspólnej odpowiedzialności materialnej (dotyczy mnie i dwóch innych osób). Jedna z nich twierdzi, że to nie jej podpis. Szczerze to ja nie pamiętam, czy podpisałem. Dokument to kopia ksero. Podpisy są złożone na dopiętej kartce pozbawionej jakiejkolwiek treści. Dokumenty były badane przez biegłego sądowego-ten nie. Nie został dostarczony biegłemu (biegły o niego nie zabiegał) lub ten dokument wówczas nie istniał. Czy tak sporządzony dokument przez powoda może być dokumentem sądowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie dowodowe

Jak rozumiemy, Pytającemu chodzi o to, czy dokument opisany w pytaniu może być dowodem w postępowaniu przez sądem. Dokument opisany w pytaniu może stanowić dowód, jednakże można go (w zależności od okoliczności sprawy) podważać. Przykładowo, można twierdzić, że podpisy na osobnej kartce nie dotyczą treści umowy, a pracownicy nigdy nie zgadzali się na zawarcie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej (albo że zgadzali się na inną treść umowy). Jeżeli jedna z osób kwestionuje prawdziwość podpisu na kartce, może złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii grafologa na okoliczność wykazania, że złożony podpis jest sfałszowany.  Można również wnosić o przedstawienie oryginału umowy, choćby do wglądu. Wskazać należy jednak, że jeżeli podważacie Państwo wiarygodność przedstawionych w sprawie dokumentów, nie można pozostać biernym.

Porady prawne

Nie wiemy, czego dokładnie dotyczyła opinia biegłego i jaki był to biegły, być może dla rozstrzygnięcia danej okoliczności nie była konieczna analiza opisanych w pytaniu dokumentów, być może uprawnienia biegłego nie dotyczą możliwości sprawdzania oryginalności podpisów. Jeżeli jednak jest inaczej, można zgłosić zastrzeżenia do opinii biegłego i wnosić o jej uzupełnienie.

Proszę jednak pamiętać, że biegły grafolog może stwierdzić, że np. podpis znajdujący się na kartce nie jest podpisem osoby X, ale o tym, czy i przez kogo umowa została skutecznie zawarta będzie rozstrzygał sąd na podstawie zebranych w sprawie dowodów. Dlatego też należy jeszcze raz podkreślić - jeżeli podważacie Państwo umowę, należy przedstawić swoje argumenty sądowi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

  Stan faktyczny Oboje z żoną zgodnie chcemy się rozwieść. Od dwóch lat nie mieszkamy ze sobą, każde żyje własnym życiem, jednak nadal się szanujemy i nie ma między nami nieporozumień. Bez kłopotów ustaliliśmy już sprawy związane z podziałem majątku i wychowaniem (...)

Za dużo władzy w rękach sędziów?

Za dużo władzy w rękach sędziów?

Według adwokatów i radców prawnych obowiązujące od 3 maja tego roku znowelizowane przepisy procedury cywilnej mogą doprowadzić do nadużywania władzy przez wydających wyroki. – Sąd może obecnie np. ograniczyć postępowanie dowodowe i nie zgodzić się na zgłaszanie nowych dowodów (...)

Formalności przy rozwodzie, czyli czas trwania, przebieg i koszty postępowania rozwodowego - opinia prawna

Formalności przy rozwodzie, czyli czas trwania, przebieg i koszty postępowania rozwodowego - opinia prawna

  Stan faktyczny W roku 1996 moja mama wyjechała do innego województwa za pracę ze względu na złą sytuację materialną, jak również nie układające się stosunki z ojcem. W związku z brakiem jakichkolwiek więzi rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Ojciec jest bezrobotny, (...)

Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. Nie jest zatem istotne, czy wyrok został wydany po pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej (...)

Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej łatwiejsze

Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej łatwiejsze

Już w dniu jutrzejszym wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające urządzenia i środku techniczne umożliwiające przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym. Nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2009 roku, wprowadzono możliwość przeprowadzenia (...)

Przeprowadzenie dowodu po zamknięciu rozprawy

Przeprowadzenie dowodu po zamknięciu rozprawy

W sprawie o zapłatę sąd odwoławczy przed zamknięciem rozprawy przesłuchał biegłego. Biegły został zobowiązany do przedstawienia dodatkowego dokumentu do opinii w terminie trzech dni, co też uczynił. Odpis tego dokumentu został przesłany stronie na trzy dni przed ogłoszeniem wyroku. Co (...)

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

Strona złożyła skargę na na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bez uzasadnionej zwłoki (skarga na przewlekłość postępowania). Postępowanie toczyło się (w II Wydziale Izby Finansowej) już ponad 2 lata, tymczasem inne (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych (...)

Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach (...)

Postępowanie w sprawie upadłości

Postępowanie w sprawie upadłości

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki rodzaj upadłości ogłosić. Postępowanie to kończy się wydaniem postanowienia o (...)

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Administracyjne postępowanie uproszczone

Administracyjne postępowanie uproszczone

Po co postępowanie uproszczone? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw  wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należy usprawnienie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie dowodowe przed NSA

Postępowanie dowodowe przed NSA

Organ administracyjny II instancji utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Od decyzji II instancji złożyłem skargę do NSA o uchylenie decyzji dot. rozbiórki budynku. NSA przesłał odpis skargi (...)

Weryfikacja miejsca zameldowania a powołanie świadków w postępowaniu

Weryfikacja miejsca zameldowania a powołanie świadków w postępowaniu

Jeśli zachodzą wątpliwości czy dana osoba może być zameldowana w danym miejscu, to kto dokonuje weryfikacji miejsca zameldowania? Czy, jeśli biorę udział w takim postępowaniu jako strona to mogę (...)

Przewlekanie postępowania

Przewlekanie postępowania

W sporze o zapłatę z byłym przedsiębiorcą (sprawa toczy się jeszcze według przepisów o postępowaniu zwykłym, nie gospodarczym) przeciwnik gra na zwłokę. Złożył w trakcie rozprawy nowy wniosek (...)

Badanie grafologiczne

Badanie grafologiczne

Czy mogę w trakcie trwania postępowania sądowego wybrać biegłego grafologa do przeprowadzenia badania porównawczego pisma na dokumentach. O ile to możliwe proszę o informacje gdzie można przeprowadzić (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. (...)

Procedura spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka

Procedura spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka

Jak wygląda procedura spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka? Do spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie (...)

Świadek incognito

Świadek incognito

Zostałem powołany na świadka w rozprawie odwoławczej w związku z tym że moje zeznania nie wniosą do sprawy żadnych nowych szczegółów oraz z obawy o moje rozpoznanie przez oskarżonych czy mogę (...)

Dowody w postępowaniu rozwodowym

Dowody w postępowaniu rozwodowym

Jeśli w procesie rozwodowym po złożeniu pozwu zechcę powołać nowych świadków lub przedstawić nowe dowody, nie wymienione w pozwie, to czy muszę wystąpić z pismem przed rozprawą? Jak stanowi (...)

Zmiana opiekuna prawnego

Zmiana opiekuna prawnego

Skierowałem sprawę do sądu rodzinnego o zmianę opiekuna prawnego dla dorosłej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie z racji niewłaściwie sprawowanej opieki przez obecnego opiekuna ( bicie i zaniedbania (...)

Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód

Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód

Między małżonkami pozostającymi w separacji od ponad roku przesyłana jest poczta mailowa, w której jeden z małżonków śle listy delikatnie mówiąc niemiłe, ale też maile te ukazują zupełny (...)

Postępowanie dowodowe w sądzie II instancji

Postępowanie dowodowe w sądzie II instancji

Jeżeli od wyroku Sądu Okręgowego (dot. apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji ZUS) zostanie złożona apelacja - to czy Sąd Apelacyjny może - w razie wątpliwości powołać nowych (...)

Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Jakich dowodów w sprawie rozwodowej wymaga sąd, aby określić winę jednej ze stron, jeżeli ma ona nowego partnera? Czy tego partnera można powołać na świadka dla udowodnienia winy jednej ze stron? (...)

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. (...)

Treść protokołu  z rozprawy rozwodowej

Treść protokołu z rozprawy rozwodowej

Co powinno znajdować się w protokole z rozprawy rozwodowej i co ma na celu postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód? Zgodnie z art. 433 Kodeksu postępowania cywilnego protokół rozprawy powinien (...)

Rozwód z orzekaniem o winie, postępowanie dowodowe

Rozwód z orzekaniem o winie, postępowanie dowodowe

Jeśli otrzymam rozwód z orzeczeniem winy męża, jakie są tego skutki, co mi to da? Czy przy takim rozwodzie muszę mięć świadków na sprawie, czy wystarczy że mąż potwierdzi że to co napisze (...)

FORUM PRAWNE

wypadek art 177 .

wypadek art 177 . Witam mialem stluczke z motocyklista wskutek ktorej on zlamal reke na miejscu w szoku nie wzielem od niego zadnego numeru telefonu ani danych, meczy mnie sumienie bo nigdy nikomu nic (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Alimenty na syna 18 lat

Alimenty na syna 18 lat Witam moj syn ma 18 lat, ja jestem jego matką i nie mieszkam z jego ojcem. Jego ojciec przyznał się do dziecka, ma jego nazwisko ale chcę wystąpić o alimenty na syna ponieważ (...)

Jak z kasacją

Jak z kasacją Witam Mam problem i potrzebuje porady. Chciałbym się dowiedzieć, czy przed złożeniem skargi do trybunału powinna być podjęta próba kasacji wyroku II-giej instancji, jeżeli pozew (...)

postępowanie rozwodowe

postępowanie rozwodowe Mam takie pytanie , w trakcie procesu rozwodowego powołałem swiadków , sędzie przyjął ich dane na piśmie , rzy tygodnie temu sprawa zakończyła się , ku mojemu zaskoczeniu (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Dział spadku

Dział spadku Niedawno zmarła moja teściowa - mamy już od sądu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i teraz kolej na dział spadku. Nigdy nie miałem z tym styczności - czy jest jakiś określony (...)

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE MAŁŻONKA

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE MAŁŻONKA Witam!Od 1.5 roku nie żyję z mężem.w ostatnich 9lat mąż borykał się z problemem alkoholowym.Udokumentowane są interwencje policji,niebieskie karty,wnioski (...)

córka 25 lat kombinuje ,niechce kontaktu,niechce się uczyć co robić

córka 25 lat kombinuje ,niechce kontaktu,niechce się uczyć co robić moja córka niechce kontaktów ze mną nie uczy się ,podobno ma pracę niemam dowodów,wezwałem ją o przedstawienie wyników w (...)

rozwód - pilne

rozwód - pilne witam, mam, a raczej mamy problem oczywiście chodzi o rozwód. Od roku mieszkam z moim kochanym za granicą. W taj chwili ciężko się ruszyć i popytać adwokata, może uzyskamy tutaj (...)

Porady prawne