Przestępstwo łapówkarstwa

Pytanie:

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w myśl art. 229 kodeksu karnego par. 1? Czy inkasent za prąd jest funkcjonariuszem publicznym? Inkasent za prąd doniósł do prokuratury, że chciałem go przekupić żeby napisał mi mniejsze zużycie prądu. Prokuratura postawiła mi zarzut z art. 229 par. 1, czy słusznie?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo łapówkarstwa

Art. 229. § 1 stanowi: Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wopianej sytuacji zostały więc spełnione przesłanki do zastosowania zacytowanego przepisu, gdyż inkasent pobierający opłaty za dostawę prądu jest osobą pełniącą taką funkcję publiczną i nie ma tu znaczenia fakt, jakie jest miejsce jego zatrudnienia. Swoją funkcję bowiem taka osoba może wykonywać zarówno w instytucji państwowej jak i społecznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Grupa Państw Przeciwko Korupcji publikuje raport na temat Polski

Grupa Państw Przeciwko Korupcji publikuje raport na temat Polski

Grupa Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO) 17 lutego 2009 r. opublikowała Raport z Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej Polski (Third Round Evaluation Report). Raport został opublikowany za zgodą władz państwa. Koncentruje się on na dwóch tematach: kryminalizacji korupcji oraz przejrzystości finansowania partii politycznych. Odnośnie kryminalizacji korupcji (Temat I), GRECO stwierdza, że (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które mogę ponieść w razie uznania, że przestępstwo nie miało miejsca. W kwietniu 2003 r. sąd gospodarczy, (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu badania efektywności pracy urzędników administracji publicznej oraz przeprowadzania kontroli, (...)

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o opinię czy jest to poświadczenie nieprawdy i w oparciu o jaki przepis. Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem (są oni przyjaciółmi) zaproponowali mi (nie chcę użyć słowa „wymusili”), że egzekucja odbędzie się w następujący sposób: Ja wystawię faktury sprzedaży na zajmowany towar, na fakturach tych będzie stwierdzenie „zapłacono (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu podatkowego naszej firmy, zabezpieczenia całego mojego majątku prywatnego jako byłego prezesa (...)

Jak karana jest korupcja?

Jak karana jest korupcja?

  Na czym polega korupcja? Korupcją majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogoś innego. Korzyść majątkowa to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy np. pożyczka udzielona na korzystnych (...)

Projekt zmian w kodeksie karnym

Projekt zmian w kodeksie karnym

W Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o walkę z szerzącą się korupcją, o której powszechności Polacy są przekonani. Podobnie zresztą jak o bezkarności jej sprawców, zwłaszcza wysokich funkcjonariuszy państwa. Problem korupcji i potrzeba sięgania do skuteczniejszych sposobów jej przeciwdziałania został też dostrzeżony przez (...)

Kolejne propozycje zmian w Kodeksie karnym

Kolejne propozycje zmian w Kodeksie karnym

Propozycja poniższych zmian uzasadniania jest w dużej mierze treścią postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji z dnia 21.11.2003 r. Jej artykuł 20 stanowi, iż każde z państw Stron rozważy przyjęcie takich środków ustawodawczych oraz innych środków, jakie mogą być konieczne do uznania jako przestępstwa jeżeli zostało popełnione umyślnie, nielegalnego wzbogacenia, (...)

Jakie informacje o osobie pełniącej funkcje publiczne można ujawnić?

Jakie informacje o osobie pełniącej funkcje publiczne można ujawnić?

(...)Ochroną prawną objęte są właściwie tylko informacje dotyczące jego sfery intymnej, a zakazane jest publikowanie tylko takich wiadomości, które mogłyby naruszyć godność osobistą. Tak najkrócej można przedstawić sens orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził 20 marca konstytucyjność jednego z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...)Informacje (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr. validité formelle). Z reguły, kwestia zakresu (treści) nie stwarza większych problemów. Pełnomocnictwo jako dokument „umocowujący” pełnomocnika do złożenia określonego (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy?  25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom (...)

Jak przeprowadzana jest kontrola rodzaju paliwa?

Jak przeprowadzana jest kontrola rodzaju paliwa?

W związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawiły się m.in. nowe przepisy regulujące szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa.  Zatrzymanie pojazdu Z regulacji ustawy o KAS dotyczących kontroli celno-skarbowej wynika, że, co do zasady, zatrzymanie środków przewozowych (...)

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej wobec cudzoziemca w toku postępowań? Wywiad i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać czynności polegające na: przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego;  ustalaniu (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez prezydenta dot. rozszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, będą mogli wybrać (...)

Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaty podatku? Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną (np. w przypadku, gdy zdarzenie w związku z którym wpłacony został podatek nie powinno być opodatkowane). Ponieważ do obowiązków (...)

Na czym polega zastaw skarbowy?

Na czym polega zastaw skarbowy?

Co to jest zastaw skarbowy? Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on zatem ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, tzn. że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Weszło ono w życie 1 września 2005 r. Minister określił w nim: tryb wydawania (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego (...)

Resort gospodarki chce wzmocnić prawa dłużnika

Resort gospodarki chce wzmocnić prawa dłużnika

Upowszechnienie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej i obniżenie kosztów jego użytkowania to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dokument został 18 czerwca 2015 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt zawiera m.in rozwiązania (...)

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

CBA posiada podobne uprawnienia jak policja czy inne służby specjalne. Co mogą nam więc zrobić funkcjonariusze biura w przypadku zatrzymania? Jakie prawa przysługują natomiast zatrzymanym? Zatrzymanie oraz przeszukiwanie osób przez funkcjonariuszy CBA odbywa się w trybie i w przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego. Osobie zatrzymanej lub takiej, której (...)

Urzędnicy trafili do aresztu na 3 miesiące

Urzędnicy trafili do aresztu na 3 miesiące

Trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zatrzymani przez Policję pod podejrzeniem korupcji. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury okręgowej, na podstawie dowodów zdobytych przez policjantów z Rzeszowa. Podejrzanymi są: zastępca gabinetu marszałka i jedna z sekretarek.Wcześniej, w prokuraturze podejrzanym (...)

Lekarz zawiadomił o próbie korupcji

Lekarz zawiadomił o próbie korupcji

Dwa tysiące złotych łapówki usiłowała wręczyć lekarzowi z bełchatowskiego szpitala mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego w zamian za wystawienie opinii, pomocnej synowi kobiety, ubiegającemu się o przywrócenie renty cofniętej przez ZUS. Teraz „troskliwą" matkę czeka odpowiedzialność karna. Wczoraj 50-letni lekarz poinformował znajdujących się w szpitalu policjantów o złożonej (...)

"Dziwna ta Policja"

Tak właśnie powiedział zatrzymany przez policjantów 45-letni Thuy N. Mężczyzna chciał wręczyć funkcjonariuszom łapówkę w wysokości 1000 koron czeskich w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mundurowi zatrzymali go w związku z tym, że kierując samochodem nie zastosował się do znaku zakazu skrętu w lewo. Miał zostać ukarany mandatem karnym, a został zatrzymany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Funkcjonariusz publiczny

Funkcjonariusz publiczny

Czy radny gminy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego? W rozumieniu kodeksu karnego,  funkcjonariuszem publicznym jest, między innymi, osoba będąca pracownikiem administracji (...)

Przestępstwo nadużycia władzy

Przestępstwo nadużycia władzy

Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego? Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Radny jako funkcjonariusz publiczny

Radny jako funkcjonariusz publiczny

Znieważyłem radnego. Czy jest on funkcjonariuszem publicznym i grozi mi za to znieważenie kara z Kodeksu karnego? Pojęcie funkcjonariusza publicznego został określone w art. 115 par. 13 pkt 2 Kodeksu (...)

Zagubienie akt sprawy

Zagubienie akt sprawy

Zostałem skazany w Sądzie Grodzkim. Od tego wyroku odwołałem się do Sądu Apelacyjnego. Niestety jak udałem się do Sądu Odwoławczego, zauważyłem, że akta sprawy są kopiami. Dodatkowo brakowało (...)

Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego? Obowiązek składania oświadczeń majątkowych (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

Funkcjonariusz celny przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę. Jak długo funkcjonariusz może przebywać na zwolnieniu lekarskim bez obawy utraty pracy? Czy jest jakiś limit? Czy (...)

Odpowiedzialność Policjanta za szkodę

Odpowiedzialność Policjanta za szkodę

Policjanci jadący w kolumnie nie zachowali wymaganych środków ostrożności w wyniku czego jeden radiowóz najechał na drugi. Powstała szkoda w mieniu albowiem dwa pojazdy zostały uszkodzone. Postępowanie (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Podatek niezapłacony w terminie

Podatek niezapłacony w terminie

Co grozi osobie, która po rozliczeniu podatkowym rocznym powinna była wpłacić nadwyżkę na konto Urzędu Skarbowego a nie zrobiła tego? Czy Urząd Skarbowy w takim przypadku przysyła wezwanie do (...)

FORUM PRAWNE

Zostałem wezwany do prokuratury, gdzie przedstawiono mi zarzut z art.228 KK o przyjęcie korzysci majątkowej

Zostałem wezwany do prokuratury, gdzie przedstawiono mi zarzut z art.228 KK o przyjęcie korzysci majątkowej Zostałem wezwany do prokuratury, gdzie przedstawiono mi zarzut z art.228 KK o przyjęcie (...)

faktury za fikcyjne prezenty - IMP...

faktury za fikcyjne prezenty - IMP... Chętnie skontaktuję się z osobami, które twierdzą, że zostały "naciągnięte" przez firmę IMP Sp. Z.o.o. Oczekuję na kontakt od osób z województwa lubelskiego. (...)

zatrzymanie obywatelskie 2013

zatrzymanie obywatelskie 2013 Obywatel może zatrzymać sprawcę czynu karalnego. Ale rozumiem ze to może być za równo wykroczenie jak i \"przestępstwo\" tak? Ale na cym to polega dokładnie i jakie (...)

Znieważenie nauczyciela i brak reakcji dyrekcji.

Znieważenie nauczyciela i brak reakcji dyrekcji. Witam Co może zrobić nauczyciel który został poważnie znieważony wręcz ośmieszony w bardzo żenujący sposób przez ucznia, a dyrektor całą (...)

Kara za fałszywe dokumenty i wprowadzanie w błąd

Kara za fałszywe dokumenty i wprowadzanie w błąd Witam! Jaka kara grozi osobie która legitymuje się fałszywym dowodem lud dokumentem który mógłby poświadczyć jej dane osobowe, ewentualnie (...)

Pomoc w upublicznieniu machloj

Pomoc w upublicznieniu machloj Witam. Żyje w małym mieście gdzie machloja goni machloje i potrzebuję od was pomocy w wygrzebaniu pewnych informacji. W BIPie Urzędu Miasta, w dziale ?Dyrektorzy / (...)

Zamieszczanie fotografii w mediach

Zamieszczanie fotografii w mediach Czy ktoś wie, czy w biuletynie zakładowym bezkarnie i bez pytania osób zainteresowanych, można umieścić np fotografię zakładowej drużyny piłkarskiej? Czy logiczne (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

funkcjonariusz na wyborach

funkcjonariusz na wyborach Historyjka obrazkowa. Dzień wyborów. Lokal wyborczy. Pewien łobuz wpada tam i zaczyna zakłócać porządek. Pan członek Obwodowej KW, zgodnie z wytycznymi, żąda opuszczenia (...)

Wniosek o uchylenie PODPISANEGO mandatu karnego - prędkość ( ISKRA)

Wniosek o uchylenie PODPISANEGO mandatu karnego - prędkość ( ISKRA) Witam. W zeszły piątek jechałem w pewnej miejscowości i ustrzelili mnie magiczną iskrą. Niestety jako że mi się śpieszyło (...)

Dziwna kontrola policyjna brak dokumentów

Dziwna kontrola policyjna brak dokumentów Witam nie wiem czego się spodziewać a sytuacja wygladala nastepujaco : Wracałem z ryb i około godziny 19;00 zatrzymała mnie policja. Policjant nie przedstawił (...)

Brutalne zatrzymanie i dowóz na izbę wytrzeźwień

Brutalne zatrzymanie i dowóz na izbę wytrzeźwień Witam, W nocy z piatku/sobotę, tj. 01-02/05/2014 zostałem "brutalnie" zatrzymany przez funkcjonariuszy lokalnej Policji. Od razu wspomnę iż trzeźwy (...)

K O R U P C J A

K O R U P C J A Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na poczatke jedno zagadnienie do przemyslen;) (...)

Łapówka

Łapówka Witam Jakiś czas temu dałam łapówkę pewnemu mężczyźnie w zamian za załatwienie lżejszego egzaminu na prawo jazdy. Mężczyzna zniknął, a ja prawka nie zdałam. Co mi grozi jak zgłoszę (...)

Pięciomilionowa łapówka, w Polsce!!

Pięciomilionowa łapówka, w Polsce!! to chyba najwieksza łapówka w historii MSWiA która oczywiście została ujawniona... zarzuty dostał były dyrektor CPI tego resortu, Andrzej M. CBA zatrzymuje (...)

wycofanie świadka, który juz zeznawał

wycofanie świadka, który juz zeznawał prosze o pomoc nie wiem czy w dobrym dziale to pisze ale w razie czego przepraszam: jazda po alkoholu/ łapówka jestem świadkiem, moje zeznania troche sie różnią (...)

ŁAPÓWKA- kazus

ŁAPÓWKA- kazus Stan Faktyczny:Do Prokuratury Rejonowej w dniu 12.04.2004 r wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez funkcjonariuszy policji polegającym na przyjęciu korzyści majątkowej (...)

Porady prawne