Radny powiatu jako sekretarz gminy

Pytanie:

Mężczyzna został wybrany w wyborach samorządowych do rady powiatu. Już po wyborze otrzymał propozycję zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta lub sekretarza w jednej z gmin powiatu, którego jest radnym. Mężczyzna ma wyższe wykształcenie, należy do partii politycznej i pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przez pewien czas pracował na kierowniczym stanowisku). Nigdy przedtem nie pracował w samorządzie. Mężczyzna skłonny jest zrezygnować z członkostwa w partii jednak chciałby zachować mandat radnego powiatu. Czy w tej sytuacji istnieje jakakolwiek możliwość podjęcia przez mężczyznę pracy na którymś z w/w stanowisk przy jednoczesnym zachowaniu mandatu radnego? (zależy mi na szczegółowej podstawie prawnej)

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Radny powiatu jako sekretarz gminy

Z art. 27 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142 poz. 1591) wynika, że funkcji wójta lub zastępcy wójta nie można łączyć z:

a) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie

b) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,

c) zatrudnieniem w administracji rządowej

d) mandatem posła lub senatora

Przepis ten wyraźnie zabrania łączenia stanowiska zastępcy wójta z członkostwem w organie jednostek samorządu terytorialnego. Za członka organu jednostek samorządu terytorialnego należy uważać radnych gminy, powiatu, zarządu powiatu, sejmiku województwa oraz zarządu województwa. W związku z tym radny powiatu nie będzie mógł pełnić funkcji zastępcy wójta, ani w gminie należącej do tego powiatu ani w żadnej innej gminie.

Z kolei na stanowisku sekretarza gminy, powiatu i województwa może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Art. 2 dotyczy takich jednostek jak:

  • urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

  • starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne

  • urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych

  • biura (ich odpowiednicy) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki

  • biura (ich odpowiednicy) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, Dz. U. 2008 r., Nr 223 poz. 1458).

Zatrudnienie sekretarza podlega procedurze naboru. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Natomiast przepis ten jest zawarty w rozdziale 2 zatytułowanym „Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy”. Skoro więc procedura naboru ma obowiązkowy charakter wobec wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dlatego sekretarze również są nią objęci (por. A. Giedrewicz-Niewińska, Nowe przepisy…). Z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że radny może pozostawać w stosunku pracy, jednak wiąże się to z pewnymi zakazami np. art. 23 usp. W naszej ocenie nie ma przeszkód w łączeniu funkcji sekretarza gminy i radnego powiatu. Wynikałoby to również z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 września 2004 r., sygn. II SA/Bk 371/2004, w którym sąd stwierdził, że do odwołania sekretarza gminy, będącego radnym powiatu potrzebna jest uprzednia zgoda rady powiatu, odmowa wyrażenia takiej zgody powoduje, iż uchwała rady gminy w sprawie odwołania sekretarza, jako sprzeczna z prawem (art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym) jest nieważna na mocy art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W przypadku kandydowania na stanowisko sekretarza gminy koniecznym stanie się rezygnacja z przynależności do partii politycznych, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowelizacja ustaw samorządowych

Nowelizacja ustaw samorządowych

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności (...)

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

W dniu 12 listopada b.r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących (...)

Nowelizacja ustaw samorządowych

Nowelizacja ustaw samorządowych

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania (...)

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Podczas poniedziałkowego (12 kwietnia br.) spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM przedstawili zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu (...)

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom (...)

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

– "W najbliższy poniedziałek, 4 października rusza nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów" – poinformowali na wspólnej konferencji prasowej wiceminister Paweł Szefernaker oraz Janusz Cieszyński, (...)

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

W dn. 25 czerwca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w (...)

Zmiany w dowodach osobistych

Zmiany w dowodach osobistych

Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. O tych i innych nadchodzących zmianach rozmawiali podczas prasowego spotkania online z dziennikarzami (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

15 nowych miast

15 nowych miast

Uroczystość z udziałem wiceministra Pawła Szefernakera Od nowego roku na mapie Polski pojawi się 15 miejscowości, które uzyskały status miasta. Tym samym od 1 stycznia w naszym kraju będzie 979 miast. Dziś, 29 grudnia br., podczas uroczystości w KPRM, przedstawiciele gmin odebrali z (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Uporządkowanie administrowania i zarządzania gospodarką wodną, stworzenie spójnego systemu finansowego pozwalającego na utrzymanie i rozwój infrastruktury wodnej opartego na opłatach środowiskowych, realizacja zlewniowej polityki gospodarowanie wodami. To najważniejsze tematy konferencji (...)

Nowelizacja ustaw samorządowych

Nowelizacja ustaw samorządowych

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania (...)

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Podczas poniedziałkowego (12 kwietnia br.) spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM przedstawili zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu (...)

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom (...)

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

– "W najbliższy poniedziałek, 4 października rusza nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów" – poinformowali na wspólnej konferencji prasowej wiceminister Paweł Szefernaker oraz Janusz Cieszyński, (...)

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

Razem w kierunku „Rzeczypospolitej Samorządowej”

W dn. 25 czerwca b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w (...)

Zmiany w dowodach osobistych

Zmiany w dowodach osobistych

Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. O tych i innych nadchodzących zmianach rozmawiali podczas prasowego spotkania online z dziennikarzami (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

15 nowych miast

15 nowych miast

Uroczystość z udziałem wiceministra Pawła Szefernakera Od nowego roku na mapie Polski pojawi się 15 miejscowości, które uzyskały status miasta. Tym samym od 1 stycznia w naszym kraju będzie 979 miast. Dziś, 29 grudnia br., podczas uroczystości w KPRM, przedstawiciele gmin odebrali z (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Uporządkowanie administrowania i zarządzania gospodarką wodną, stworzenie spójnego systemu finansowego pozwalającego na utrzymanie i rozwój infrastruktury wodnej opartego na opłatach środowiskowych, realizacja zlewniowej polityki gospodarowanie wodami. To najważniejsze tematy konferencji (...)

Prawo wodne do zmiany.

Prawo wodne do zmiany. "Jedna rzeka - jeden gospodarz"

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy zgodnie z którą planowana jest zmiana struktury władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą jedna rzeka - jeden gospodarz. Zakłada się rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od (...)

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

W dniu 12 listopada b.r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej (...)

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Prezentacja projektu – konferencja z udziałem kierownictwa MSWiA - "Nowe procedury tworzone są po to, aby państwo w sytuacjach kryzysowych mogło działać zdecydowanie, efektywnie i w sposób odbiurokratyzowany. Celem jest to, aby jak najszybciej zapewniać ochronę i pomoc ofiarom różnego (...)

Propozycje zmian w ochronie ziemi

Propozycje zmian w ochronie ziemi

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji. Nowe rozwiązania zostały (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października 2005 roku utrzymany (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października 2005 roku utrzymany (...)

Odwołanie ze stanowiska a oświadczenie majątkowe

Odwołanie ze stanowiska a oświadczenie majątkowe

Pani X została odwołana 4 grudnia ze stanowiska Sekretarza Urzędu Gminy. Czy była zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 dni po odwołaniu z funkcji? (...)

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy (...)

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy? Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym: 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu (...)

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały (...)

Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

Spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą cztery osoby. Między innymi dwóch pracowników spółki, w tym jeden z nich jest Sekretarzem Rady Nadzorczej. Zgodnie z Regulaminem (...)

Odwołanie ze stanowiska a oświadczenie majątkowe

Odwołanie ze stanowiska a oświadczenie majątkowe

Pani X została odwołana 4 grudnia ze stanowiska Sekretarza Urzędu Gminy. Czy była zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 dni po odwołaniu z funkcji? (...)

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy (...)

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy? Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym: 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu (...)

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały (...)

Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

Protokoły z posiedzenia rady nadzorczej

Spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą cztery osoby. Między innymi dwóch pracowników spółki, w tym jeden z nich jest Sekretarzem Rady Nadzorczej. Zgodnie z Regulaminem (...)

Umocowanie zastępcy wójta

Umocowanie zastępcy wójta

Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany na okres kadencji swojego przełożonego. (...)

Umocowanie zastępcy wójta

Umocowanie zastępcy wójta

Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany na okres kadencji swojego przełożonego. (...)

Niekaralność zastępcy wójta

Niekaralność zastępcy wójta

Osoba posiadająca prawomocny wyrok skazujący (w zawieszeniu) za nielegalne posiadanie broni została oficjalnie przedstawiona jako kandydat na przyszłego zastępcę wójta (wicewójt) w gminie. Czy (...)

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska? Zarówno (...)

Reprezentacja gminy

Reprezentacja gminy

Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik? Zakładamy, że chodzi o zawarcie umowy z gminą. Reprezentuje ją (...)

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały (...)

Upoważnienie dokonane przez wójta

Upoważnienie dokonane przez wójta

W gminie X nie ma sekretarza urzędu, nie ma też zastępcy wójta gminy. Został zatrudniony natomiast specjalista ds. organizacyjno - prawnych, który przejął wszystkie czynności sekretarza urzędu (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. (...)

FORUM PRAWNE

gminy zbierają chętnych na ławinków

gminy zbierają chętnych na ławinków Słyszałem, że można do gmin zgłaszać swoja kandydaturę na ławnika sądowego! Do kiedy to można uczynić? Jakie trzeba spelnić warunki? Kto może starać (...)

gminy zbierają chętnych na ławinków

gminy zbierają chętnych na ławinków Słyszałem, że można do gmin zgłaszać swoja kandydaturę na ławnika sądowego! Do kiedy to można uczynić? Jakie trzeba spelnić warunki? Kto może starać (...)

czy cokolwiek dostane po mamie?

czy cokolwiek dostane po mamie? Witam, moja mama choruje na raka piersi od prawie 5 lat, jej mąż a mój ojciec chce wszystko zagarnąc dla siebie czyli działkę i dom, który jest na mame. Słyszałam (...)

czy cokolwiek dostane po mamie?

czy cokolwiek dostane po mamie? Witam, moja mama choruje na raka piersi od prawie 5 lat, jej mąż a mój ojciec chce wszystko zagarnąc dla siebie czyli działkę i dom, który jest na mame. Słyszałam (...)

samorząd

samorząd Dzień dobry, mam pytanie dotyczące samorządu. Ustawy przewidują możliwość powołania jednego zastępcy w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Brak jest jednak szczegółowych uregulowań (...)

samorząd

samorząd Dzień dobry, mam pytanie dotyczące samorządu. Ustawy przewidują możliwość powołania jednego zastępcy w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Brak jest jednak szczegółowych uregulowań (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

Zatrudnienie

Zatrudnienie Witam witam jak wygląda, jakie dokumenty i co się wiąże z zatrudnieniem pracownika? z góry dziękuję

Zatrudnienie

Zatrudnienie Chcę zatrudnić znajomą na okres 6 miesięczny, tak aby mogła ona kontynuować swój urlop macierzyński, na którym jest właśnie w innym zakładzie pracy. czy taka praktyka jest możliwa? (...)

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu Czy zatrudnienie pracownika na 1/2 lub 1/4 lub 1/8 etatu to takze sprawia ze oplaty za niego (ZUS) są takze proporcjonalnie nizsze do etatu czyli dla pracownika pracującego (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

Zatrudnienie

Zatrudnienie Witam witam jak wygląda, jakie dokumenty i co się wiąże z zatrudnieniem pracownika? z góry dziękuję

Zatrudnienie

Zatrudnienie Chcę zatrudnić znajomą na okres 6 miesięczny, tak aby mogła ona kontynuować swój urlop macierzyński, na którym jest właśnie w innym zakładzie pracy. czy taka praktyka jest możliwa? (...)

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu Czy zatrudnienie pracownika na 1/2 lub 1/4 lub 1/8 etatu to takze sprawia ze oplaty za niego (ZUS) są takze proporcjonalnie nizsze do etatu czyli dla pracownika pracującego (...)

Dożywotnie zatrudnienie!!!

Dożywotnie zatrudnienie!!! Witam Mam takie pytanie czy są w Polsce firmy, które oferują dożywotnie zatrudnienie, wiem że za granica np, w Niemczech istnieja takie firmy.Z góry dziękuję za informacje

zatrudnienie karalnosc

zatrudnienie karalnosc Witam... Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc i udzielenie mi jednoznacznej i przejrzystej odpowiedzi. Będę wdzięczny. Otoz mam być zatrudniony na w mojej miejscowości na (...)

zatrudnienie konkubenta

zatrudnienie konkubenta Witam, mam pytanie, czy jako właściciel sklepu muszę rejestrować pracującego w nim mojego konkubenta?

Podwójne zatrudnienie

Podwójne zatrudnienie Jestem zatrudniony u jednego pracodawcy na umowę o prace na 1/20 etatu a u drugiego jestem zwolniony z placenia niektórych skladek ZUS. Jakie składki w takiej sytuacji płaci (...)

Zaświadczenie-zatrudnienie

Zaświadczenie-zatrudnienie Witam Mam pytanie co do zaświdczenia o zatrudnieniu, jak ono powinno wyglądać czy wie ktoś może?Z góry dziękuję za informacje

zatrudnienie a rodzina

zatrudnienie a rodzina Witam Mam pytanie jak wygląda sprawa kiedy chce się zatrudnić kogoś z rodziny?Czy tak można?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Zatrudnienie zony

Zatrudnienie zony Witam jestem właścicielem przedsiębiorstwa ( jest to przedsiębiorstwo osoby fizycznej) tak wiec czy jest mozliwe zebym zatrudnił małżonka?Jeżeli tak, to na jaką umowę?

Porady prawne