Rejestracja samochodu w Polsce

Pytanie:

Miejscem mojego stałego zameldowania jest Warszawa. Od 1999 zamieszkuje jednak w Niemczech, gdzie zarejestrowane są moje samochody. Jeden z nich garażowany jest w Warszawie i korzystam z niego podczas mojej obecności w kraju. W związku z tym, że niezbyt często przebywam w Polsce, chciałbym uniknąć ponoszenia stałych opłat w Niemczech i przerejestrować go na polskie numery.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestracja samochodu w Polsce

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. W przypadku, gdyby Pan zamierzał dokonać rejestracji pojazdu samochodowego zakupionego w Niemczech, pojazd ten traktowany będzie jako pojazd samochodowy sprowadzany z zagranicy. W tym miejscu należy wskazać, iż właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację następujące dokumenty: 1) dowód własności pojazdu,  2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą. 3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,  4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,  5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:   a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub  b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,  6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:   1) umowa sprzedaży,   2) umowa zamiany,   3) umowa darowizny,   4) umowa o dożywocie,   5) faktura VAT,   6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.   Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego W związku z powyższym, w celu rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE będzie musiał Pan zapłacić dodatkowo podatek akcyzowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zawracanie na skrzyżowaniu

28.2.2019 przez: PioAd

Decyzja o odebraniu prawa jazdy

7.4.2018 przez: Xsarin

Sprawa zaoczna o potracenie

29.3.2018 przez: Pautom