Rozwiązanie stosunku pracy z młodocianym

Pytanie:

Umowa z młodocianym jest podpisana na czas określony do 1 sierpnia 2005 roku. Zatrudniony jest od września 2003 roku, w celu przygotowania do zawodu kucharza. W dniu 24 luty 2005 r. przyniósł orzeczenie lekarskie, że nie może wykonywać zawodu kucharza na okres trzech lat. Jak pracodawca powinien zareagować? Czy można wypowiedzieć umowę z młodocianym z tego powodu, czy trzeba zaczekać do czasu kiedy umowa wygaśnie w dniu 1 sierpnia 2005 r.? W umowie nie był zapisany okres wypowiedzenia obowiązujący w umowach na czas określony powyżej 6 miesięcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie stosunku pracy z młodocianym

Zgodnie z prawem pracy wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy między innymi przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.  Kodeks pracy stanowi, że rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,  
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,  
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Stosunek pracy młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Wyraża się ona w ustanowieniu pozytywnego, wyczerpującego katalogu przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy w tym trybie. Przyczyny te zostały określone precyzyjnie, w sposób ścisły i nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Wskazane przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odnoszą się do każdego rodzaju takiej umowy, a więc zarówno umowy na czas nie określony, jak i umowy na czas określony. Oznacza to, iż umowa na czas określony zawarta w celu przygotowania zawodowego może być wypowiedziana tylko wówczas, gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony dopuściły możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem, co może nastąpić tylko z przyczyn wskazanych w analizowanym przepisie. Zatem w tym trybie nie może dojść do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem młodocianym.

Nie jest natomiast wyłączona możliwość rozwiązania umowy o pracę z młodocianym w drodze porozumienia stron. 

Szczególny natomiast i znajdujący zastosowanie w tym przypadku sposób natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z młodocianym przewidziany jest w art. 201 § 2 kodeksu pracy, kiedy to w wyniku badań lekarskich okaże się że wykonywana praca zagraża zdrowiu młodocianego, a pracodawca nie jest w stanie zapewnić mu innej pracy. Mimo niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę ma ono charakter wypowiedzenia, albowiem pracodawca wypłaca młodocianemu odszkodowanie za okres wypowiedzenia. 

Pamiętać należy, że jeśli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia innej pracy w takim przypadku dojdzie do rozwiązania umowy co jest obowiązkiem pracodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne