Skarga na Prezesa UOKiK

Pytanie:

Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga na Prezesa UOKiK

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu (art. 29 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Postępowanie w sprawie skarg i wniosków regulują przepisy rozdziału VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, k.p.a.. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.). Zgodnie z art. 229 pkt. 7 właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań i działalności innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący nadzór. Z racji tego, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie posiada organu wyższego stopnia gdyż odwołania od jego decyzji rozpatruje sąd okręgowy, właściwym do rozpoznania skarg jest organ sprawujący nadzór czyli Prezes Rady Ministrów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne