Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Pytanie:

"Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy?"

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym:

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

 

Obecnie w stosunku do sekretarza gminy sprawę tę normuje nadto art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym:

4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Powyższa regulacja tyczy się jednak jedynie określonego w nim rodzaju spraw. Nie oznacza to jednak, że dochodzi do przeniesienia tych kompetencji na ten organ. Podmiot, na którego rzecz nastąpiła dekoncentracja kompetencji, nie staje się organem, działa zawsze w jego imieniu

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika