Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

Pytanie:

Od września ubiegłego roku mam założone stałe łącze internetowe SDI. Do tej pory, pomimo zgłaszania na "błękitną linię", nie otrzymuję rachunków za tę usługę. Moje pytanie dotyczy tego, czy TP S.A. może po upływie pół roku przesłać rachunek za cały ten okres. Rachunek będzie niebagatelny, a nie z mojej winy tak urósł. O ile zdażyłem się zorientować, to nie tylko ja stoję przed takim problemem.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

Opisana przez Pana sytuacja to przykład zwłoki wierzyciela. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione (np. własnie nie wystawia rachunku). W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Jako że Pan jest gotowy spełnić świadczenie (o czym świadczy wielokrotne zgłaszanie faktu nieotrzymywania rachunków za usługę), oczywistym jest, że telekomunikacja nie może obciążyc Pana żadnymi dodatkowymi świadczeniami za zwłokę. Ma Pan także możliwość wszczęcia postępowania reklamacyjnego, gdyż niedostarczenie rachunku, uniemożliwijace zapłatę za usługę, stanowi nienależyte wykonanie usługi. Szczegóły takiego postępowania określa rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres użytkownika, 2) przedmiot reklamacji, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer urządzenia końcowego użytkownika, 5) podpis użytkownika - w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Reklamacja, z zastrzeżeniem może być wniesiona w każdej jednostce organizacyjnej operatora. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę przyjmującą reklamację. W przypadku, gdy reklamacja wnoszona jest ustnie lub pisemnie do protokołu, jednostka ta jest obowiązana pisemnie potwierdzić jej przyjęcie, a gdy natomiast zgłaszana jest telefonicznie, przyjmujący jest zobowiązany do podania zgłaszającemu reklamację swojego imienia i nazwiska oraz numeru służbowego, a następnie do pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Jednostka organizacyjna operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, przy czym w razie odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Na decyzję o odmowie uwzględnienia reklamacji, użytkownik może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej, wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doksycyklina skóra trądzik borelioza rumień leki sprzedam

Dzisiaj 15:59:21 przez: prazykwantel-sprzedam

Vermox Mebendazole sprzedam leki przeciwpasozytnicze

Dzisiaj 15:54:22 przez: prazykwantel-sprzedam