Współdziałanie wierzyciela w wykonaniu zobowiązań

Pytanie:

Zgodnie z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Zgodnie z § 2 w taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Czy przepis ten może mieć zastosowanie w sprawie o podział majątku dorobkowego, jeżeli wierzyciel narusza wymienione w tym przepisie reguły? Czy przepis § 2 w zw. z § 1 tego artykułu należy rozumieć w taki sposób, że wierzyciel powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Współdziałanie wierzyciela w wykonaniu zobowiązań

Przepis art. 354 k.c. określa sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika, a także sposób współdziałania wierzyciela. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich zobowiązań cywilno-prawnych, a więc także do zobowiązań wynikających z podziału majątku dorobkowego.

Zgodnie z art. 354 § 2 k.c. wierzyciel powinien współdziałać w wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika. Oznacza to, że nie powinien w szczególności przeszkadzać dłużnikowi w wykonywaniu zobowiązania. Ten negatywny obowiązek zawsze obciąża wierzyciela. Natomiast pozytywnego działania ze strony wierzyciela można wymagać tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z właściwości świadczenia, umowy lub ustawy (np. odbiór rzeczy przez wierzyciela). Brak współdziałania w rozumieniu art. 354 § 2 k.c., zwłaszcza przeszkadzanie dłużnikowi w spełnieniu świadczenia (np. nieodebranie rzeczy, nieprzyjęcie świadczenia pieniężnego w gotówce), może ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne