Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

Pytanie:

"W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Jako podstawę prawna wskazano ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397), statut spółki, ustawę z dnia 15 września 2000r kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami). Czy kandydat wskazany przez pracowników musi posiadać określone uprawnienia do pełnienia tej funkcji?"

Odpowiedź prawnika: Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, prawo wyboru okreslonej liczby członków rady nadzorczej przysługuje pracownikom. Jednocześnie, ustawa ta zawiera klauzulę, zgodnie z którą członkami rady nadzorczej mogą być osoby, które zdały określony egzamin. Zasady przeprowadzania tego egzaminu okreslone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. Jednakże Rozporzadzenie to dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Ustawa nie precyzuje, czy egzamin taki muszą zdać członkowie rady nadzorczej reprezentujący pracowników, gdy w spółce akcjonariuszem jest nie tylko Skarb Państwa, lecz także inni inwestorzy. W związku z tym, biorąc pod uwage treść rozporządzenia, nalezy przyjąć, że w spółce, o której mowa w zapytaniu, członkowie rady nadzorczej reprezentujący pracowników nie muszą zdać tego egzaminu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika