Wypowiedzenie części regulaminu pracy

Pytanie:

"W naszym zakładzie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Związki zawodowe uznały, że w obecnej sytuacji jest on niczym nieuzasadniony. Co powinny zrobić związki zawodowe działające w zakładzie, aby wypowiedzieć regulamin w części dotyczącej okresu rozliczeniowego?"

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie części regulaminu pracy

Regulamin pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W myśl tego przepisu pracodawca ma obowiązek uzgodnienia treści regulaminu z zakładową organizacją związkową. Decydujący głos w sprawie ustalenia regulaminu należy jednak do pracodawcy. Związki zawodowe nie mogą jednostronnie wypowiedzieć regulaminu pracy. Kodeks pracy nie daje związkom zawodowym uprawnienia do wypowiedzenia regulaminu w całości lub w części. Związki zawodowe mogą natomiast wystąpić do pracodawcy z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego pracy. Jeżeli zostanie zawarty układ zbiorowy pracy, który ureguluje sprawy stanowiące dotychczas przedmiot regulaminu, to układ zbiorowy uchyli moc obowiązującą regulaminu pracy w tej części. Można też negocjować z pracodawcą zmianę samego regulaminu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika