Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Pytanie:

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła przewiduje możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Nadmieniam, że wszystkie dotychczasowe opłaty z tego tytułu były regulowane systematycznie.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub umowy przesyłowej. Przepisy prawa energetycznego określają postanowienia, jakie powinny te umowy zawierać. Są to kwestie dotyczące ilości dostarczanego ciepła, standardów jakościowych, ciągłości dostarczania (w umowie sprzedaży podziału na okresy umowne), sposobu ustalania opłat (cen), odpowiedzialności stron za nieprzestrzeganie warunków umowy.

Umowa powinna także ustalać czas obowiązywania umowy (określony lub nieokreślony) oraz warunki jej rozwiązania. Możliwość i warunki wypowiedzenia umowy zależą więc od jej postanowień. Nie ma znaczenia fakt, że rozpoczęto sezon grzewczy. Jeżeli strony podpisały umowę, zgodnie z którą jej rozwiązanie może nastąpić z zachowaniem 3-miesięcznego terminu i bez podania przyczyn, każda ze stron ma prawo skorzystać z tego zastrzeżenia.

Porady prawne

Należy jednak pamiętać, że jednostka dostarczająca energię cieplną ma obowiązek (nałożony przez wspomnianą ustawę) zawierania umów o dostawę ciepła, na zasadzie równego traktowania, jeżeli odbiorca spełnia odpowiednie warunki. Sprawy z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W sprawach odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki właściwy jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów (sąd okręgowy w Warszawie)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne