Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Pytanie:

"Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność gospodarczą) nabywa znów towary z odroczonym terminem płatności i nie płaci za nie pomimo upływu tych terminów - czy podlega on wówczas zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej? Jeśli nie bezwzględnie, to czy przynajmniej takie zachowanie będzie bezwzględnie zakwalifikowane jako oszustwo - wyłudzenie, czy też niekoniecznie?"

Odpowiedź prawnika: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia konieczne jest przedstawienie pewnych kwestii dotyczących upadłości. Przesłanką ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest jego niewypłacalność. Stan ten zachodzi, jeśli dłużnik nie reguluje zobowiązań, które stały się już wymagalne. Zasadniczo opóźnienie w uiszczaniu należności powinno trwać ponad trzy miesiące (w przeciwnym razie sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości). Jednak upadłość może być ogłoszona nawet, jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 3 miesiące, gdy przedsiębiorca trwale nie reguluje zobowiązań albo oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Jeżeli zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek w ciągu dwóch tygodni.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwe, m. in. wtedy, gdy przedsiębiorca z własnej winy nie dopełnił tego obowiązku. Wniosek o orzeczenie zakazu może zgłosić m. in. wierzyciel. Składa się go do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości (czyli sądu rejonowego właściwego ze względu na główny zakład przedsiębiorstwa dłużnika). Sąd nie orzeknie zakazu, jeśli wniosek w tej sprawie zostanie skierowany po upływie roku od dnia, w którym dłużnik powinien był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Możliwość orzeczenia zakazu w sytuacji, gdy nie przeprowadzono jeszcze postępowania upadłościowego istnieje więc, jeśli występują przesłanki ogłoszenia upadłości i zawiniony brak wniosku ze strony dłużnika. Sąd rozpoznając sprawę o wydanie zakazu prowadzenia działalności bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań (np. obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli).

Sprawę oszustwa (wyłudzenia towaru) opisuje jedna z odpowiedzi zamieszczonych na naszych stronach.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika