Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Pytanie:

Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi z funduszu socjalnego. Wiem, że istnieje możliwość otrzymania takiej zapomogi na pokrycie choć części wydatków na leczenie i badania. Zdaję sobie sprawę, że Komisja Socjalna może odmówić przyznania zapomogi, jeśli nie ma środków finansowych lub zostały przeznaczone w całości na inny cel. Problem w tym, że emerytowani nauczyciele ze zlikwidowanej placówki są niejako przydzieleni do innej placówki o podobnym charakterze (np. w tym konkretnym przypadku chodzi o dom dziecka). Często jednak traktowani są jak obcy. Czy zatem można zwrócić się do Zarządu Okręgowego ZNP?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.6.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Punktem wyjścia jest art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Odpisy, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Nowa szkoła jest właściwa do wypłaty świadczenia w postaci zapomogi zdrowotnej, na warunkach określonych w regulaminie tej nowej szkoły a nie poprzedniej.

Porady prawne

Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole. Podstawą zatem wypłaty, wysokości wypłaty, priorytetu uprawnionych jest regulamin korzystania (wykorzystania) środków z ZFŚS. Karta Nauczyciela dopuszcza możliwości, aby organ prowadzący szkołę mógł utworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 8 ustawy o ZFŚS stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Środkami Funduszu administruje pracodawca.

Jeśli środki funduszu są wykorzystywane niezgodnie z prawem, wtedy związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Poza tym niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

ZFŚS a RODO

ZFŚS a RODO

Jeśli pracodawca prowadzi ZFŚS, dotyczy go także RODO... Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków jego rodziny, z którymi (...)

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Pomoc ze strony pracodawcy Pracodawca, w ramach działalności socjalnej, może pomóc pracownikom, ich rodzinom, a także emerytom i rencistom, którzy kiedyś pracowali w danej firmie, w zorganizowaniu wypoczynku. Jest wiele możliwości i pomysłów na spędzenie urlopu przypadającego (...)

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne. Poprawne rozliczenie wypłat z ZFŚS wymaga (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Rozwiązania opisane poniżej zostały wprowadzone Tarczą 4.0, czyli ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 (...)

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Dotychczas z każdym rokiem firmy były zmuszane do odkładania coraz większych kwot na świadczenia socjalne dla pracowników. Rząd chce to zmienić. W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano, by odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2012 roku został zamrożony na (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Stan faktycznyW firmie zatrudniającej powyżej 20 pracowników jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku? Jeśli tak, to w jaki sposób prawidłowo naliczyć odpisy za część roku? W jaki sposób (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony (...)

Będzie można dostać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku za granicą!

Będzie można dostać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku za granicą!

Do Sejmu trafił niedawno senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Projekt ten stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jakie dofinansowania z ZFŚS dostaną pracownicy?Dzięki proponowanym zmianom (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zobowiązanego do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, niewykorzystane środki zgromadzone na rachunku Funduszu zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Często jednak zdarza się, że firma, nawet (...)

Dofinansowanie z ZFŚS również do wypoczynku za granicą!

Dofinansowanie z ZFŚS również do wypoczynku za granicą!

Czego dotyczą zmiany prawne?Od 4 czerwca 2008 r. pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy również te spędzane za granicą, a nie jak dotychczas tylko wypoczynek w kraju. Od tego dnia zaczyna bowiem obowiązywać ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu (...)

Będzie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Będzie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

W Sejmie trwają obecnie prace nad poselskim projektem ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Proponowana ustawa ma określać: zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej oraz zawierania i wykonywania umów w zakresie dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek (...)

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.

OdpisKwotaNa jednego zatrudnionego804,59 złNa jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 1072,79 złNa jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki  107,27 zł Na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki128,73 złNa jednego pracownika młodocianego (...)

Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

Osoby z wynagrodzeniem przekraczającym 7.410 zł, muszą liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym w 2017 roku. Mimo, że w trakcie roku płacą oni zaliczki tak jak do tej pory, to na koniec roku będą zmuszeni dopłacić podatek na rzecz organów skarbowych Wszystko za sprawą zmienionej (...)

ZFŚS a RODO

ZFŚS a RODO

Jeśli pracodawca prowadzi ZFŚS, dotyczy go także RODO... Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków jego rodziny, z którymi (...)

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Pomoc ze strony pracodawcy Pracodawca, w ramach działalności socjalnej, może pomóc pracownikom, ich rodzinom, a także emerytom i rencistom, którzy kiedyś pracowali w danej firmie, w zorganizowaniu wypoczynku. Jest wiele możliwości i pomysłów na spędzenie urlopu przypadającego (...)

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne. Poprawne rozliczenie wypłat z ZFŚS wymaga (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Rozwiązania opisane poniżej zostały wprowadzone Tarczą 4.0, czyli ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 (...)

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Dotychczas z każdym rokiem firmy były zmuszane do odkładania coraz większych kwot na świadczenia socjalne dla pracowników. Rząd chce to zmienić. W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano, by odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2012 roku został zamrożony na (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Stan faktycznyW firmie zatrudniającej powyżej 20 pracowników jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku? Jeśli tak, to w jaki sposób prawidłowo naliczyć odpisy za część roku? W jaki sposób (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony (...)

Będzie można dostać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku za granicą!

Będzie można dostać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku za granicą!

Do Sejmu trafił niedawno senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Projekt ten stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jakie dofinansowania z ZFŚS dostaną pracownicy?Dzięki proponowanym zmianom (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zobowiązanego do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, niewykorzystane środki zgromadzone na rachunku Funduszu zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Często jednak zdarza się, że firma, nawet (...)

Dofinansowanie z ZFŚS również do wypoczynku za granicą!

Dofinansowanie z ZFŚS również do wypoczynku za granicą!

Czego dotyczą zmiany prawne?Od 4 czerwca 2008 r. pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy również te spędzane za granicą, a nie jak dotychczas tylko wypoczynek w kraju. Od tego dnia zaczyna bowiem obowiązywać ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu (...)

Będzie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Będzie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

W Sejmie trwają obecnie prace nad poselskim projektem ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Proponowana ustawa ma określać: zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej oraz zawierania i wykonywania umów w zakresie dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek (...)

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.

OdpisKwotaNa jednego zatrudnionego804,59 złNa jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 1072,79 złNa jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki  107,27 zł Na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki128,73 złNa jednego pracownika młodocianego (...)

Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

Podatek PIT 2017 wyższy niż rok temu?

Osoby z wynagrodzeniem przekraczającym 7.410 zł, muszą liczyć się ze zwiększonym obciążeniem podatkowym w 2017 roku. Mimo, że w trakcie roku płacą oni zaliczki tak jak do tej pory, to na koniec roku będą zmuszeni dopłacić podatek na rzecz organów skarbowych Wszystko za sprawą zmienionej (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest stałym elementem u pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jego środki przeznaczane są na działalność (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego przez poręczycieli pracownika-pożyczkobiorcy. Czy jest to prawnie dopuszczalne ustanawianie takiego zabezpieczenia spłaty (...)

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Decyzją zarządu umorzono byłemu pracownikowi niespłaconą część pożyczki mieszkaniowej w kwocie 14.000 zł. Faktycznie - pracownik ten nie spełniał żadnych warunków na skorzystanie z pomocy z ZFŚS. Odpis na ZFŚS w spółce był dokonany w pełnej wielkości dopuszczonej ustawą i w całości (...)

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia bank pobiera prowizję od dokonanego przelewu. W wyniku pobierania przez bank prowizji, na rachunku ZFŚS jest mniej środków (...)

Wniosek o przyznanie świadczenia

Wniosek o przyznanie świadczenia

Czy pracownik ma obowiązek składania wniosku o dofinansowanie z ZFŚS? Przepisy stanowią, że przyznanie świadczeń z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby uprawnionej do takich świadczeń. Krąg tych osób określają szczegółowe postanowienia regulaminu (...)

ZFŚS i świadczenie urlopowe

ZFŚS i świadczenie urlopowe

Chciałabym jako mały ( niebudżetowy ) przedsiębiorca - założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jednak - nie chciałabym rezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych.Czy jest szansa - zachować możliwość wypłacania świadczeń urlopowych i założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń (...)

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Jest udzielona pracownikowi pożyczka z ZFŚS. Osobą reprezentująca Spółdzielnię jest Prezes Zarządu, która podpisuje umowę przydzielonej pożyczki z ZFŚS. Czy Prezes Zarządu podpisująca umowę w przedstawionej sytuacji może być żyrantem? Czy można być żyrantem podpisując jednocześnie (...)

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

Firma nasza ma kłopoty finansowe, w związku z tym nie dokonała przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Jakie może ponieść konskwencje z tego tytułu i czy istnieje prawna możliwość doprowadzenia do ugody z pracownikami w kwestii, nie naliczania tego funduszu? (...)

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie ZFŚS nie ma zapisu dotyczącego wypłaty w/w świadczenia dla osób przebywających na urlopach (...)

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Pracownik przebywał przez 16 kolejnych dni na urlopie, z tego na 11 dni wziął urlop wypoczynkowy zaś 5 dni były to niedziele i święta. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego o którym mowa w art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych? Art. (...)

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Pracownik we wrześniu 2000 r. otrzymał pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W listopadzie 2000 r. został ZWOLNIONY na zasadzie porozumienia stron, zaś całość przyznanej pożyczki pracodawca potrącił z jego wynagrodzenia za pracę. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy (...)

Karnety na basen dla pracowników

Karnety na basen dla pracowników

Jakie mogą być skutki podatkowe (pit, cit, vat) i ewentualnie zus dla firmy i pracownika z tytułu wykupionego przez spółkę z o.o. karnetu na basen? Czy zakup taki musi być dokonany z funduszu socjalnego w całości czy w części czy też można dokonywać go bez udziału w tym funduszu socjalnego? (...)

Likwidacja ZFŚS

Likwidacja ZFŚS

Czy Walne Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to w jakich przypadkach? Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na (...)

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

W przypadku, gdy w jednym roku nie został utworzony ZFŚS zgodnie z przepisami, czy podlegam karze grzywny? Czy w tym przypadku oprócz wspomnianej kary będę musiał wypłacić pracownikowi, który fakt ten zgłosił do PIP zaległe świadczenie? Jaki jest okres przedawnienia w nakładaniu takich (...)

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Pracuję w firmie od pół roku. Wszyscy pracownicy dostali na święta bony z ZFŚS. Ja, ponieważ przepracowałem tylko pół roku, dostałem bony o wartości o połowę niższej. Czy jest to zgodne z przepisami o ZFŚS? Wydaje się to niesprawiedliwe. Przecież Fundusz to nie są pieniądze, które (...)

Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

Otrzymałem od was odpowiedź w sprawie ZFSS, że wystarczy zapis w regulaminie pracy o odstąpieniu od tworzenia funduszu. Państwowy Inspektor Pracy twierdzi natomiast, że co roku powinienem zbierać od pracowników podpisane przez nich oświadczenia, że odstąpiłem od tworzenia funduszu. W czasie (...)

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego przez poręczycieli pracownika-pożyczkobiorcy. Czy jest to prawnie dopuszczalne ustanawianie takiego zabezpieczenia spłaty (...)

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Decyzją zarządu umorzono byłemu pracownikowi niespłaconą część pożyczki mieszkaniowej w kwocie 14.000 zł. Faktycznie - pracownik ten nie spełniał żadnych warunków na skorzystanie z pomocy z ZFŚS. Odpis na ZFŚS w spółce był dokonany w pełnej wielkości dopuszczonej ustawą i w całości (...)

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia bank pobiera prowizję od dokonanego przelewu. W wyniku pobierania przez bank prowizji, na rachunku ZFŚS jest mniej środków (...)

Wniosek o przyznanie świadczenia

Wniosek o przyznanie świadczenia

Czy pracownik ma obowiązek składania wniosku o dofinansowanie z ZFŚS? Przepisy stanowią, że przyznanie świadczeń z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby uprawnionej do takich świadczeń. Krąg tych osób określają szczegółowe postanowienia regulaminu (...)

ZFŚS i świadczenie urlopowe

ZFŚS i świadczenie urlopowe

Chciałabym jako mały ( niebudżetowy ) przedsiębiorca - założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jednak - nie chciałabym rezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych.Czy jest szansa - zachować możliwość wypłacania świadczeń urlopowych i założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń (...)

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Jest udzielona pracownikowi pożyczka z ZFŚS. Osobą reprezentująca Spółdzielnię jest Prezes Zarządu, która podpisuje umowę przydzielonej pożyczki z ZFŚS. Czy Prezes Zarządu podpisująca umowę w przedstawionej sytuacji może być żyrantem? Czy można być żyrantem podpisując jednocześnie (...)

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

Firma nasza ma kłopoty finansowe, w związku z tym nie dokonała przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Jakie może ponieść konskwencje z tego tytułu i czy istnieje prawna możliwość doprowadzenia do ugody z pracownikami w kwestii, nie naliczania tego funduszu? (...)

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie ZFŚS nie ma zapisu dotyczącego wypłaty w/w świadczenia dla osób przebywających na urlopach (...)

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Pracownik przebywał przez 16 kolejnych dni na urlopie, z tego na 11 dni wziął urlop wypoczynkowy zaś 5 dni były to niedziele i święta. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego o którym mowa w art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych? Art. (...)

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Pracownik we wrześniu 2000 r. otrzymał pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W listopadzie 2000 r. został ZWOLNIONY na zasadzie porozumienia stron, zaś całość przyznanej pożyczki pracodawca potrącił z jego wynagrodzenia za pracę. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy (...)

Karnety na basen dla pracowników

Karnety na basen dla pracowników

Jakie mogą być skutki podatkowe (pit, cit, vat) i ewentualnie zus dla firmy i pracownika z tytułu wykupionego przez spółkę z o.o. karnetu na basen? Czy zakup taki musi być dokonany z funduszu socjalnego w całości czy w części czy też można dokonywać go bez udziału w tym funduszu socjalnego? (...)

Likwidacja ZFŚS

Likwidacja ZFŚS

Czy Walne Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to w jakich przypadkach? Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na (...)

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

W przypadku, gdy w jednym roku nie został utworzony ZFŚS zgodnie z przepisami, czy podlegam karze grzywny? Czy w tym przypadku oprócz wspomnianej kary będę musiał wypłacić pracownikowi, który fakt ten zgłosił do PIP zaległe świadczenie? Jaki jest okres przedawnienia w nakładaniu takich (...)

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

Pracuję w firmie od pół roku. Wszyscy pracownicy dostali na święta bony z ZFŚS. Ja, ponieważ przepracowałem tylko pół roku, dostałem bony o wartości o połowę niższej. Czy jest to zgodne z przepisami o ZFŚS? Wydaje się to niesprawiedliwe. Przecież Fundusz to nie są pieniądze, które (...)

Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

Otrzymałem od was odpowiedź w sprawie ZFSS, że wystarczy zapis w regulaminie pracy o odstąpieniu od tworzenia funduszu. Państwowy Inspektor Pracy twierdzi natomiast, że co roku powinienem zbierać od pracowników podpisane przez nich oświadczenia, że odstąpiłem od tworzenia funduszu. W czasie (...)

Korekta odpisu na ZFŚS

Korekta odpisu na ZFŚS

Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana na ZFŚS i wykorzystana przez pracowników w latach 2010 - 2011. W związku z powyższym Skarbnik (...)