Zasiłek osiedleniowy

Pytanie:

Żołnierz złożył w dniu 10.08.2004 r. wniosek o przyznanie zasiłku osiedleniowego w wysokości 300% na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r.w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie i podróże służbowe. Rozporządzenie to obowiązywało do 31.06.2004 r. Żołnierz otrzymał decyzję odmowną, ponieważ wniosek złożył po terminie, do którego obowiązywało Rozporządzenie. Nowe Rozporządzenie z dnia 28 maja 2004 r. daje możliwość przyznania zasiłku, ale tylko, gdy jest zameldowanie na pobyt stały. Żołnierz miał wszystkie dokumenty uprawniające go do zasiłku zebrane już przed datą 31.06.2004 r., jednak z uwagi na krótki okres czasu i okres urlopowy nie złożył w terminie wniosku o zasiłek. Czy jest możliwość w tej sytuacji na przywrócenie terminu, czy obowiązują przepisy przejściowe, które upoważniałyby go do zasiłku?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiłek osiedleniowy

Zasadą jest, że wnioski, odwołania lub zażalenia złożone po terminie nie wywołują żadnych skutków. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że w razie uchybienia terminowi należy go przywrócić na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Zatem zainteresowany musi wykazać, że takie przekroczenie nastąpiło bez jego winy. W Pana przypadku nie znajduje zastosowania ta instytucja bowiem żądać przywrócenia terminu można np. do złożenia wniosku, co do którego został określony termin. Nie jest natomiast dopuszczalne żądanie przywrócenia stosowania starego rozporządzenia. Tę kwestię regulują przepisy intertemporalne. Tych akurat brak w nowym rozporządzeniu więc znajduje tu zastosowanie zasada, że akt uchwalony później ma pierwszeństwo przed uchwalonym wcześniej. Możnaby stosować rozporządzenie stare do uprawnień nabytych w trakcie jego obowiązywania, gdyby mówiły o tym przepisy intertemporalne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne