Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Pytanie:

"Komornik na nasz wniosek dokonał zajęcia samochodu dłużnika, obecnie wpłynął wniosek banku o wyrażenie zgody na zwolnienie z egzekucji, bo samochód objęty jest zastawem rejestrowym. Jaka jest moja sytuacja prawna w tym momencie? Czy muszę wyrazić zgodę na wyłączenie spod egzekucji? Czy jeżeli nie wyrażę zgody, to i tak ważniejszy jest zastaw rejestrowy i samochód nie może być sprzedany?"

Odpowiedź prawnika: Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Zastaw rejestrowy na samochodzie stanowi zabezpieczenie roszczeń banku (pewnie z umowy kredytu albo pożyczki). Zastaw polega na obciążeniu rzeczy prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Skierowanie egzekucji do przedmiotu obciążonego zastawem ma ten skutek, że w razie sprzedaży zajętego przedmiotu nabywca stanie się właścicielem bez żadnych obciążeń (art. 879 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 19 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów). Oznacza to, że prawo zastawu wygaśnie - a to narusza prawa banku, który zostanie bez zabezpieczenia. Co prawda istnieje możliwość przyłączenia się banku do egzekucji lub wzięcia udziału w podziale sumy (a trzeba pamiętać, że miałby on pierwszeństwo w zaspokojeniu sie z uzyskanej kwoty przez innymi wierzycielami), ale wtedy jego wierzytelność musiałaby być już wymagalna (np. na skutek wypowiedzenia umowy kredytu). Jeśli nie będzie, chociażby w części, to prawa banku zostaną naruszone.

Tymczasem art. 841 k.p.c. stanowi, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (powództwo ekscydencyjne). W związku z powyższym przyjmuje się, że w razie skierowania egzekucji do przedmiotu obciążonego zastawem, zastawnik może w drodze powództwa żądać zwolnienia tego przedmiotu od egzekucji, jeżeli zabezpieczona zastawem wierzytelność nie jest jeszcze w całości wymagalna.

Nie ma Pan bezwzględnego obowiązku zwalniać samochodu z egzekucji. Jeśli jednak Pan tego nie zrobi, musi się Pan liczyć z możliwością wystąpienia przez bank z powództwem przeciwko Panu. Jeśli Pan w tej sprawie przegra, to samochód nie tylko zostanie zwolniony z egzekucji, ale też będzie Pan musiał zwrócić bankowi koszty postępowania.

Masz inne pytanie do prawnika?