Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Pytanie:

Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce jest zobowiązany do zapłaty takich samych podatków jak Polak? Jeżeli będzie chciał sprzedać mieszkanie przed okresem 5 lat, czy będzie musiał zapłacić 10% podatku od ceny sprzedaży? Jeżeli tak, to do jakiego urzędu skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych z dnia 16 grudnia 1976 r., zyski majątkowe pochodzące z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten się znajduje. Zatem dochody ze zbycia nieruchomości położonej w Polsce, a należącej do osoby zamieszkałej w Wielkiej Brytanii będą opodatkowane w Polsce, na takich samych zasadach jak zbycie nieruchomości przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Źródłem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem tego terminu sprzedający jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może w ciągu 14 dni, licząc od dnia dokonania sprzedaży, złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży mieszkania nie podlega wówczas opodatkowaniu w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na inne cele mieszkaniowe - np. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia - co do zasady - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przypadku cudzoziemca - zakładając, że nie prowadzi on działalności gospodarczej w Polsce oraz nie ma miejsca zamieszkania ani pobytu w Polsce - zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - właściwy będzie jeden z poniższych urzędów skarbowych (właściwy dla miejsca wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód - w tym wypadku - odpłatnego zbycia nieruchomości):

 1. w województwie dolnośląskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

 2. w województwie kujawsko-pomorskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

 3. w województwie lubelskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

 4. w województwie lubuskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

 5. w województwie łódzkim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

 6. w województwie małopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

 7. w województwie mazowieckim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

 8. w województwie opolskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

 9. w województwie podkarpackim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

 10. w województwie podlaskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

 11. w województwie pomorskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

 12. w województwie śląskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

 13. w województwie świętokrzyskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

 14. w województwie warmińsko-mazurskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

 15. w województwie wielkopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

 16. w województwie zachodniopomorskim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: