Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich wceszła w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW). To od 3 do 5 tys. zł na działalność zarejestrowanego KGW. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowości dla kół gospodyń wiejskich

- "Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności" – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Porady prawne

Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- "Dzięki pomocy finansowej koła gospodyń wiejskich realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają . Oprócz wykonywania swoich zadań statutowych, szerzą ideę wolontariatu i aktywizują lokalne społeczności. Za pomocą rozwiązań ustawowych pomagamy wyzwalać kołom gospodyń wiejskich ich potencjał" – mówiła wiceminister Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. 16,5 mln złotych, a w 2019 r. - blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi na stronie ARiMR do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

Co przewiduje ustawa z dnia 14 maja 2020 o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich? 

Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują:

  1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowane i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Ustawa stanowi, że pomoc będzie przyznawana w 2020 r., do wyczerpania środków finansowych określonych w art. 36b ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na ten rodzaj pomocy finansowej wynosi 40 milionów złotych, który ma umożliwić przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

Pomoc ma być przyznawana zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy.

Środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich będą  przyznawane w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek składany przez koło gospodyń wiejskich do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji w sprawach o przyznanie pomocy finansowej będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Minister będzie mógł udzielić Agencji, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Dotacja zostanie uznana za wykorzystaną w dniu jej przekazania na rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich. Ustawa przewiduje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej przez Prezesa Agencji, jak również jej wysokość, określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.

Ustawa powierza zadania i kompetencje - dotychczas realizowane przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw i wynikające z ustawy o kołach gospodyń wiejskich - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne