Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

- To ważny dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt. Daje on bowiem możliwość wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z tymi pokrzywdzonymi. Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, stanowi od lat jeden z priorytetów kierownictwa resortu - tłumaczył wczoraj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn w trakcie konferencji inaugurującej projekt Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

W konferencji udział wzięła też udział m.in. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Grupą docelową w ramach projektu są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie, zgłaszający się do w/w Ośrodków, a na mocy porozumienia z dnia 15 września 2011 r. o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne, celem wyposażenia ich w wiedzę o przysługujących im prawach i mechanizmach ochrony.

Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń dla osób pracujących z pokrzywdzonymi, jak również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.

Porady prawne

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Koszt projektu to 700 tysięcy euro.

- Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje liczne działania skierowane
na zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jak Państwu dobrze wiadomo, Ministerstwo oraz podległe mu jednostki organizacyjne, realizują zadania przewidziane Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podkreślenia jednak wymaga, że obszar działań resortu sprawiedliwości na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie ogranicza się wyłącznie do tych zadań. Ministerstwo Sprawiedliwości jest inicjatorem współpracy zarówno międzyresortowej, jak i współpracy z organizacjami pozarządowymi, do których statutowych działań należy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie. W tym miejscu warto tylko wspomnieć o utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, którą tworzą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - mówił Wojciech Węgrzyn.

Celem Ośrodków jest świadczenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - pomocy psychologicznej i informacji prawnej.

- Jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że działania podejmowane zarówno wobec osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, jak i sprawców tej przemocy, muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy - dodał wiceminister sprawiedliwości.

Działania przewidziane w projekcie mają temu sprostać. W ramach projektu przeszkolone zostaną osoby pracujące z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, by osoby te mogły potrzebującym udzielić pomocy w sposób jak najbardziej profesjonalny, udzielona pomoc miała dla pokrzywdzonych wymierne korzyści. Projekt zakłada również działania adresowane bezpośrednio do pokrzywdzonych - spotkania edukacyjne, by zapoznać ich z przysługującymi im prawami oraz terapie lub zajęcia psychologiczne pokrewne, w zależności od potrzeby samych zainteresowanych.

Dotychczasowe kampanie informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości adresowane do pokrzywdzonych przestępstwem nie były sprofilowane pod kątem szczególnej kategorii pokrzywdzonych jaką są osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie i pomijały uprawnienia przysługujące wyłącznie tej kategorii pokrzywdzonych. Katalog tych uprawnień został znacząco rozszerzony nowelą do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tym bardziej uzasadnionym jest podjęcie działań mających na celu zapoznanie z nim zainteresowanych.

- Ufam, że działania przewidziane w projekcie pozwolą na wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie i wpłyną na zmniejszenie samego zjawiska przemocy w rodzinie - zakończył swoje wystąpienie Wojciech Węgrzyn.

źródło: ms.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?