13.9.2007

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ciotka i wujek nie dostaną spadku!

Po zmarłym Zenonie S. pozostał spadek. Zmarły nie pozostawił testamentu. Zabrakło również najbliższych krewnych ustawowo powołanych do dziedziczenia. Otwarcia spadku dożyli dalsi krewni zmarłego, w tym rodzeństwo rodziców Zenona S., którzy jako spadkobiercy ustawowi zostali pominięci. W tej sytuacji spadek przypada gminie, na terenie której mieszkał spadkodawca. Rozstrzygający sprawę sąd rejonowy powziął wątpliwości co do ograniczenia dziedziczenia ustawowego tylko do pewnych członków rodziny. Dopuszczenie do dziedziczenia gminy z pominięciem rodzeństwa rodziców spadkodawcy - zdaniem sądu - narusza ich prawo do dziedziczenia. Ochrona prawa do dziedziczenia powinna polegać na stworzeniu takiego systemu dziedziczenia ustawowego, który w powszechnym odczuciu będzie sprawiedliwy. Powinien przewidywać dziedziczenie w pierwszej kolejności najbliższej rodziny, potem coraz dalszej, a dopiero w przypadku jej braku - gminy (lub Skarbu Państwa). W ocenie sądu kluczowe znaczenie ma dziedziczenie ustawowe, ponieważ jest najbardziej powszechnym i najczęstszym sposobem dziedziczenia.

Porady prawne

4 września 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny dotyczące ww. zasad dziedziczenia spadku przez gminę.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 935 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim powołuje do dziedziczenia gminę jako spadkobiercę ustawowego, w sytuacji gdy otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spadkodawcy, jest zgodny z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 935 § 3 zdanie pierwsze k.c., w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w którym powołuje do dziedziczenia gminę jako spadkobiercę ustawowego, w sytuacji gdy otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spadkodawcy, jest zgodny z wskazanymi w pytaniu wzorcami konstytucyjnymi (art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 47, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji), tj. zasadami państwa prawa, przepisami dotyczącymi ochrony rodziny i życia rodzinnego, własności, z zasadmi równości i proporcjonalności.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucja, choć wyznacza ustawodawcy pewne dyrektywy co do regulacji dziedziczenia ustawowego, nie formułuje ścisłych i jednoznacznych norm, pozwalających na określenie kręgu, kolejności powołania do spadku i wysokości udziałów spadkobierców ustawowych. Konstytucja wyznacza więc ramy, w których ustawodawca, regulując problematykę prawa spadkowego, ma znaczny zakres swobody. Powinien on respektować przede wszystkim zakaz ukrytego wywłaszczenia. Chociaż można założyć istnienie dyrektywy zaliczenia do kręgu spadkobierców ustawowych najbliższych krewnych i małżonka spadkodawcy, to jednocześnie na poziomie konstytucyjnym nie można wyznaczyć stopnia pokrewieństwa czy powinowactwa, uzasadniającego konieczne zaliczenie do tego kręgu. Konstytucja chroni prawa nabyte w drodze dziedziczenia, nie przesądzając jednak, kto w konkretnej sytuacji prawa te nabywa.

Trybunał stwierdził, iż niezaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych rodzeństwa rodziców mieści się w konstytucyjnych ramach swobody ustawodawcy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości ustawodawca rozszerzy krąg spadkobierców ustawowych, zaliczając do nich także rodzeństwo rodziców. Jednakże pominięcie w ustawodawstwie zwykłym rodzeństwa, czy też zaliczenie go do tego kręgu w przyszłości jest objęte marginesem swobody ustawodawcy zwykłego. Konstytucja w tym względzie nie formułuje nakazu czy zakazu. Dlatego też Trybunał nie podzielił zastrzeżeń zgłoszonych w pytaniu sądu rejonowego.

Ponadto Trybunał wziął pod uwagę, że nawet wyeliminowanie z obrotu kwestionowanego przepisu w całości, nie rozwiązywałoby kwestii, podniesionej przez pytający sąd, tj. dziedziczenia w obowiązującym porządku prawnym dalszych krewnych spadkodawcy. W tym bowiem zakresie konieczne jest pozytywne działanie ustawodawcze, czego nie da się osiągnąć eliminując przepis zakwestionowany przez pytający sąd.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt P 19/07

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Dział spadku a dopuszczenie do współposiadania - opinia prawna

Dział spadku a dopuszczenie do współposiadania - opinia prawna

Stan faktyczny Dwie siostry A i M odziedziczyły po rodzicach mieszkanie w domu „bliźniak” na parterze o powierzchni ok. 50 m2 (dwa pokoje po ok. 21 m2 i 9 m2, kuchnia, łazienka i przedpokój). Zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. W księdze wieczystej (...)

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Można uniknąć podatku od mieszkania po ciotce czy wujku, ale tylko otrzymanego w spadku. Jeśli będzie to darowizna, podatek od spadków i darowizn trzeba zapłacić. Niestety darowizna mieszkania na rzecz dzieci rodzeństwa jest obciążona podatkiem od darowizny. Nie zmieni tego zawarcie umowy (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy - "Prezentujemy dzisiaj odważny, ale i rozważny plan, który ma zapobiec przede wszystkim utracie miejsc pracy, bankructwom tam, gdzie jest to możliwe, zamykaniu zakładów, zmniejszaniu obrotów firm, zmniejszaniu przychodów poszczególnych (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny W chwili obecnej mieszkam w domu jednorodzinnym z mamą. Pozostałe 2 części domu zajmuje moja ciocia z rodziną oraz mój wujek, który prowadzi sklep. Nasza prababcia podzieliła dom na 4 części, tzn. moja mama dostała 1/4, moja ciocia, mój wujek oraz moja (...)

Dziadkowie i wujostwo też będą dziedziczyć

Dziadkowie i wujostwo też będą dziedziczyć

Jeśli zmarły nie ma najbliższej rodziny, dziedziczyć po nim będą kuzyni, wujowie i ciotki albo dziadkowie. Takie wydłużenie listy spadkobierców ustawowych, przejmujących schedę, zaakceptował dzisiaj rząd w przyjętym dziś projekcie zmian kodeksu cywilnego.Rzeczpospolita 11.12.2008 (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. (...)

Tarcza finansowa

Tarcza finansowa

100 miliardów złotych trafi do firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa, dzięki tarczy finansowej. Z tej kwoty 25 mld zł dostaną mikroprzedsiębiorstwa, 50 mld - małe i średnie firmy, a 25 mld zł – duże podmioty. Mikrofirmy (1-9 pracowników) mogą (...)

Sądy usprawnią obsługę interesantów

Sądy usprawnią obsługę interesantów

Proste formularze i jasne instrukcje Formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić np. wniosek o przyznanie alimentów czy nabycie spadku. (...)

Zasady dziedziczenia są zgodne z Konstytucją

Zasady dziedziczenia są zgodne z Konstytucją

Ustawowym spadkobiercą bratanka czy siostrzenicy nie może być ani ciotka, ani wuj. Pominięcie ich w przepisach o dziedziczeniu nie narusza zasad konstytucji (...)Stwierdził, że konstytucja nie formułuje ścisłych i jednoznacznych norm pozwalających na określenie kręgu spadkobierców oraz kolejności (...)

Wsparcie dla bezrobotnych nauczycieli. Są założenia programu

Wsparcie dla bezrobotnych nauczycieli. Są założenia programu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę. Założenia programu minister Krystyna Szumilas przedstawiła podczas konferencji prasowej. Aktualnie (...)

Sędziowie bez podwyżek, czują się oszukani

Sędziowie bez podwyżek, czują się oszukani

W przyszłym roku nauczyciele dostaną podwyżki, waloryzacja rent i emerytur będzie najwyższa od kilku lat, a płace sędziów zostaną zamrożone. - Sędziowie nie są przeciwko tym działaniom rządu, ale przeciwko nierównemu traktowaniu – mówi w rozmowie z Gazetą Prawną (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało (...)

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Prawa Cywilnego, działająca przy ministrze sprawiedliwości, podjęła już wcześniej prace nad kompleksową regulacją prawa spadkowego. Jednak nie zostały one jeszcze zakończone z uwagi na konieczność przygotowania całego kompleksu ustaw związanych z przystąpieniem do UE - poinformował rzecznika (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało (...)

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Prawa Cywilnego, działająca przy ministrze sprawiedliwości, podjęła już wcześniej prace nad kompleksową regulacją prawa spadkowego. Jednak nie zostały one jeszcze zakończone z uwagi na konieczność przygotowania całego kompleksu ustaw związanych z przystąpieniem do UE - poinformował rzecznika (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to według jakich zasad ustala się porządek dziedziczenia? Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu albo jego testament okazał się nieważny, czy też testament został odwołany przez spadkodawcę bądź powołany do spadku w testamencie spadkobierca (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Umowny dział spadku

Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w testamencie lub wynikają z ustawy. Aby każdy z nich mógł (...)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Stan faktyczny: Po śmierci matki trafiłam wraz z rodzeństwem do Domu Dziecka (było to około 10 lat temu). Od tamtej pory z ojcem żadne z nas nie miało kontaktu (pomimo tego, iż mieszkaliśmy w tej samej miejscowości). Po tym, jak opuściłam Dom Dziecka w 1997r. (moje rodzeństwo nadal tam (...)

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia testamentowego, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, które przewiduje kolejność (...)

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy – spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice spadkodawcy dziedziczą zawsze wtedy, gdy zostaną powołani do spadku w drodze testamentu; (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego (...)

Polecenie w testamencie - co to takiego?

Polecenie w testamencie - co to takiego?

Dziedziczenie według testamentu charakteryzuje się możnością takiego ukształtowania porządku spadkowego, który możliwie najwierniej odda wolę spadkodawcy. Testatorowi w celu realizacji swej ostatniej woli ustawa przydaje szereg instrumentów, korzystając z których, może (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Kolejność dziedziczenia ustawowego Według zasad określonych w regulacjach spadkobrania, w myśl reguł tzw. dziedziczenia ustawowego, w pierwszej grupie (kręgu) do dziedziczenia dochodzą zstępni spadkodawcy (tj. dzieci, wnuki itd.) oraz jego małżonek. W przypadku braku zstępnych uprawnionych (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Brak obiecanego spadku, jest za to odszkodowanie

Brak obiecanego spadku, jest za to odszkodowanie

Spadku za życia nie można darować, ale niespełnienie obietnicy może wymagać odszkodowania. (...) To piątkowy (21 sierpnia 2009 r.) wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego (sygn. VI A Ca 395/08). (...) SA uznał, że angażując opiekunkę w zamian za obietnicę spadku, który może być odwołany (...)

Poszerzony krąg spadkobierców ustawowych

Poszerzony krąg spadkobierców ustawowych

Od najbliższej niedzieli więcej osób w rodzinie będzie mogło dziedziczyć. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom mniej majątków przejmą gminy i państwo. Krąg tzw. spadkobierców ustawowych określony w polskim prawie jest o wiele węższy niż na przykład w Niemczech czy we Francji. (...) Dotychczasowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spadek i zachowek po dziadkach

Spadek i zachowek po dziadkach

Umarł dziadek, potem mój tata, a następnie babcia. Po dziadku dziedziczyła moja babcia, ciocia i wujek. Ponieważ umarł mój tata to w jego miejsce wchodzę ja (jako syn) oraz moja mama. Niestety, (...)

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

Dwa miesiące temu zmarł wujek, który zostawił testament, w którym zapisał swój majątek jednej z siostrzenic. Miesiąc temu zmarła ciotka, która też zostawiła testament na korzyść tej samej (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

W latach 80 po śmierci mojego dziadka odbyło się posiedzenie sądu. Sąd stwierdził że prawo do spadku nabyli na mocy ustawy : a)do domu moja babcia, mój tata oraz brat taty i siostra taty, b) do (...)

Współwłasność w nieruchomości

Współwłasność w nieruchomości

Mój ojciec jest współwłaścicielem w 1/3 jednej działki budowlanej o powierzchni 700m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ok. 80m2 i w 1/3 dwóch przylegających do siebie działek budowlanych o powie. (...)

Alimenty od wujka

Alimenty od wujka

Czy jest jakaś podstawa prawna by móc żądać alimentów od siostry lub brata osoby zobowiązanej do płacenia alimentów? (ojciec niepłacący alimentów ma dosyć zamożne rodzeństwo). Jeśli tak, (...)

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

U mojej ciotki ktoś z dalszej rodziny zaszczepił nadzieję możliwości otrzymania spadku po osobie zmarłej przed laty, która wedle pogłosek rodzinnych nie pozostawiła testamentu. Osobą tą była (...)

Dziedziczenie po dziadkach a przysposobienie

Dziedziczenie po dziadkach a przysposobienie

W jakim stopniu dziedziczę spadek po dziadkach, jeżeli z trójki rodzeństwa - dzieci dziadków - żyje mój wujek, moja matka nie żyje, a po jej śmierci adoptowała mnie jej siostra, która również (...)

Dziedziczenie po dalekiej krewnej

Dziedziczenie po dalekiej krewnej

Mieszkam i opiekuję się dwoma starszymi ludźmi - 90 lat (dalecy krewni - ciotka była kuzynką mojej babci). Kilka dni temu ciotka zmarła, nie pozostawiając testamentu. Małżonkowie nie mieli dzieci, (...)

Oświadczenie przed sądem o odrzuceniu spadku

Oświadczenie przed sądem o odrzuceniu spadku

Sąd w swoim postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. Jeżeli w danym przypadku (...)

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

W marcu br. zmarła moja ciotka zamieszkała w Warszawie (Bielany/Żoliborz) pozostawiając testament. Do jakiego sądu należy się zwrócić w sprawie ogłoszenia testamentu i postępowania spadkowego (...)

Prawo do zachowku i spadku

Prawo do zachowku i spadku

Moja przyrodnia siostra nie miała żadnych kontaktów z własnym ojcem od 1960 roku (siostra urodziła się w 1956 r). Mieszkali w odległości kilkuset kilometrów od siebie. Ani mama, ani ona nie otrzymywała (...)

Termin ogłoszenia testamentu

Termin ogłoszenia testamentu

Moja matka ma dwie siostry. Dziadkowie zapisali w latach 80 działki budowlane mojej mamie i jednej z sióstr, trzecia siostra miała dostać dom i działkę po dziadkach. Dziadek zmarł w 1990 roku pozostawiając (...)

Dziedziczenie prawa dożywocia

Dziedziczenie prawa dożywocia

Stałam się współwłaścicielm domu w wyniku spadku po mojej mamie. Drugim współwłaścicielem jest moja ciotka (siostra mamy). Dom został podarowany obu córkom przez ich matkę. W związku z tym (...)

Lokata w banku a śmierć właściciela

Lokata w banku a śmierć właściciela

Moja Ciocia bezdzietna panna nazwijmy ją - "A" umarła w wieku 75 lat nie spisując testamentu. Miała jeszcze sześcioro rodzeństwa, ale z jedną z sióstr "B" prowadziła razem gospodarstwo domowe (...)

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie i podział gospodarstwa rolnego

Zmarli - wujek i ciocia (siostra mojej mamy) nie mieli dzieci. Wujek nie miał rodzeństwa ani rodziców, natomiast ciocia miała jedynie 6 rodzeństwa. Czworo z nich umarło przed ciocią. Czy ten fakt (...)

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Mój syn ma przejąć spadek po zmarłej ciotce. Ciotka zapisała mu całość spadku notarialnym testamentem. W skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe 32 m.kw. Syn nie posiada obecnie własnego (...)

FORUM PRAWNE

SPADEK PO BABCI

SPADEK PO BABCI Mam kilka pytań odnośnie spadku po babci.Moja Babcia zmarła niedawno i miała dwie córki (moją mamę i ciotkę).Moja mama zmarła 15lat temu.Żyje jeszcze dziadek(mąż babci).Pytanie (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

SPADEK PO OJCU

SPADEK PO OJCU Czy jest możliwe aby po śmierci ojca dzieci nie odziedziczyły żadnego majątku (nawet zachowku)? Dzieci są z pierwszego małżeństwa a ojciec nie miał do nich praw rodzicielskich. (...)

Spadek z długami

Spadek z długami Witam mam na imię Mirek. Mam żonę i dwójkę nieletnich dzieci. Mam również dwóch braci, z których jeden ma żonę i dwójkę nieletnich dzieci a drugi jest żonaty i nie ma dzieci. (...)

Spadek z długami

Spadek z długami Dobry wieczór. Mój problem wygląda następująco: Wujek około 3-4 miesięcy temu zaciągnął kilka kredytów, kart kredytowych, a dodatkowo wziął kilka abonamentów telefonicznych (...)

Skomplikowane rozpisanie spadku po dziadkach, ciężki przypadek.

Skomplikowane rozpisanie spadku po dziadkach, ciężki przypadek. Witam, serdecznie, przychodzę do Was z problemem nad którym głowię się wspólnie z mamą i siostrą. Postaram się opisać to jak (...)

spadek po wujku kawalerze

spadek po wujku kawalerze Brat ojca (bezdzietny kawaler) zapisal mi w spadku dom i działki budowlane. Mam w zwiazku z tym dwa pytania. 1. Pod pewnymi warunkami nie musze placic podatku od domu. Jednym (...)

Współwłaściciel nie chce oddać mojej części za dzierżawę pola

Współwłaściciel nie chce oddać mojej części za dzierżawę pola Dzień dobry, Kilka lat temu odziedziczyłem po moich dziadkach część majątku. Mój ojciec zmarł kilkanaście lat temu, dlatego (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

dom po rodzicach

dom po rodzicach Witam, moi dziadkowie zmarli ok 10 lat temu. Mieli 4 dzieci:dwóch synów i dwie córki - jedną z tych córek jest moja mama. Zanim dziadkowie zmarli, moja ciotka i dwóch wujków wyprowadzili (...)

sprawa spadkowa po babci - mieszkanie w spadku - prawo do spadku dzieci/wnuki

sprawa spadkowa po babci - mieszkanie w spadku - prawo do spadku dzieci/wnuki Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie. Poniżej przedstawiam sytuację spadkową: Babcia zmarła w styczniu 2008, zostawiła (...)

Porady prawne