Co się może zmienić w prawie budowlanym?

20.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany (i trafił już do Sejmu) projekt ustawy zmieniającej prawo budowlane. Projekt ten obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe grupy zmian:

1) wprowadzające znaczne ułatwienia dla inwestorów dotyczące:

a) zniesienia obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, co spowodowało konieczność dokonania odpowiednich zmian także w ustawach Prawo energetyczne oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozostawiono przy tym możliwość, w zależności od decyzji inwestora, realizacji przyłączy w oparciu o dotychczasową procedurę (zgłoszenie albo pozwolenie na budowę);

Porady prawne

b) faktycznego zniesienia instytucji zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, których zadania wyłącznie w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci będzie wykonywał starosta przy pomocy geodety powiatowego;

2) doprecyzowujące przepisy ustawy o drogach publicznych, w zakresie m. in. wykonywania zjazdów z dróg oraz innych obiektów sytuowanych w pasie drogowym oraz

3) zmiany redakcyjne, mające na celu poprawienie czytelności niektórych przepisów ustawy.

 

Tak sam projektodawca opisuje proponowane przez siebie zmiany w Prawie budowlanym.

 

Co się zatem zmieni?

 

W obecnym stanie prawnym nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych ale tylko do budynków, wymagane jest natomiast dokonanie zgłoszenia ich wykonania. Budowa pozostałych przyłączy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Po wprowadzeniu projektowanych zmian zwolnione z obowiązku dokonania zgłoszenia wykonania przyłączy byłoby wykonanie wszystkich wymienionych przyłączy, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą jedynie do niezabudowanej działki. Uznaniu inwestora pozostawia się przy tym wybór procedury, związanej z zamierzoną realizacją przyłączy.

 

Co nowego?

 

Projekt dodaje przepis, na mocy którego istniałby obowiązek wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonania przyłączy, w zależności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Inwestor nie będzie miał już obowiązku  dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie obowiązany dołączyć również potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

 

Co miałoby być doprecyzowane?

 

Projekt proponuje wprowadzenie do słowniczka ustawy definicji pojęcia „przebudowa”, w celu uniknięcia dowolnej interpretacji. Przez przebudowę zatem zależałoby rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, lub użytkowych istniejącego obiektu budowlanego, w przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego.

 

Projekt postanawia także wprost, iż warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

 

Projekt statuuje także obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na budowę gazociągów o zasięgu krajowym oraz tych, których budowa wynika z umów międzynarodowych. Jest to realizacja postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Wspólnych Zasad Wewnętrznego Rynku Gazu Ziemnego, która dopuszcza ograniczenia udzielania zezwoleń na budowę i eksploatację systemu gazociągów w określonych sytuacjach.

 

Projekt wprowadza także obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektów kategorii XVIII tj. budynków przemysłowych, co jest uzasadnione ich rozmiarami oraz wpływem na otoczenie. Proponuje się również zmianę definicji „zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego” , poprzez ograniczenie treści tej definicji do zakresu wymagań podstawowych jakim powinien odpowiadać obiekt budowlany.

 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem artykułu 29 prawa budowlanego (punkt 2) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2. Po zmianach przepis ten stanowiłby, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa budynków gospodarczych, ganków i wiat o powierzchni zabudowy do 10m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500m2.

 

Zmiany nie objęłyby spraw wszczętych przed wejściem w życie proponowanych zmian, gdyż projekt postanawia, iż do spraw wszczętych a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Projekt przewiduje, iż zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Źródło:

 

- Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw na stronach sejmowych (druk nr 3529).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wspólnota w prawie budowlanym

Wspólnota w prawie budowlanym

Wspólnota ma 8 wyodrębnionych mieszkań. W głosowaniu jeden głos- jeden właściciel podjęto uchwałę o zgodzie na adaptację poddasza dla jednego ze współwłaścicieli naszej nieruchomości. Uchwała (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Sąsiad mój w ostatnim czasie zamienił oborę na pomieszczenie mieszkalne. Wiem, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów o zmianie przeznaczenia budynku. Czy w tym wypadku koniecznym (...)

Remont i nadbudowa poddasza

Remont i nadbudowa poddasza

Jestem właścicielem budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem, który pragnę wyremontować. W zakres remontu wejdzie wymiana okien, stropu, dachu, drzwi. Przy okazji wymiany dachu chciałbym go podwyższyć (...)

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Porady prawne