23.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Czy jazda pod wpływem psychotropów stanowi przestępstwo?

W dniu 27 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym czy pojęcie „środka odurzającego” w rozumieniu art. 178a § 1 k.k. obejmuje wyłącznie środki odurzające wskazane w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii?

Sąd Najwyższy uchwalił, że pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art.178a k.k. obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485), lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem.

(...)Przechodząc do ustalenia, w jakim znaczeniu używane są w polskim ustawodawstwie określenia „środek odurzający”, „odurzenie”, „stan odurzenia”, trzeba zauważyć, że również w języku prawnym zwroty te nie są używane w sposób jednolity. Jest to widoczne nie tylko w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie karnym wykonawczym, lecz także w szeregu innych ustaw nie mających charakteru karnoprawnego (zob. np. ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. Nr 122, poz.1143, które w swym art.1§1.p.3 mówi o uzależnieniu od narkotyków lub innych środków odurzających). W obowiązującym kodeksie karnym zwraca uwagę przede wszystkim niekonsekwencja, polegająca na tym, że w niektórych przepisach traktuje się alkohol jako należący do szerszej kategorii środków odurzających, np. używając zwrotu „alkohol lub inny środek odurzający” (art.72§1, art.93, 96 §1). Z kolei w innych miejscach k.k. wyraźnie odróżnia alkohol od środków odurzających . Tak jest w art.42§3 i 2, 47 §3, 178a, 179 i 180 W art.31§3 k.k. odróżnia się stan nietrzeźwości od stanu odurzenia, zaś w art.357§1 stan nietrzeźwości od stanu odurzenia innym środkiem. W art.11§4 k.k.s. z 1999 r. używa się określenia „stan nietrzeźwości lub inny stan odurzenia”. Z kolei w kodeksie postępowania karnego w art.214§4 p.4, 232a§1, 237§3 p.13, w art.589c i art.607w używa się pojęcia „środek odurzający” w wyraźnym nawiązaniu do terminologii ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podobne nawiązanie można znaleźć w kodeksie karnym wykonawczym (art.11§2, 82 §2 p.

Porady prawne

6, art.116a p.4, art.117). Z drugiej strony w art.96 §1 k.k.w. użyto zwrotu „uzależnienie od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych”. Kodeks wykroczeń z 1971 r. w art.17§3 odróżnia stan nietrzeźwości od stanu odurzenia, jednak już w art.33§4 mówi się o „alkoholu lub innym środku odurzającym”. Natomiast w art.70§2, 86§2, 87§1 i 2, oraz art. 96§1 użyto sformułowania: „alkoholu lub podobnie działającego środka”. Wobec tego oczywistego chaosu terminologicznego, uprawniona jest konkluzja, że zarówno na podstawie językowej analizy obowiązującego ustawodawstwa karnego (w szerokim znaczeniu tego słowa) jak i całego systemu obowiązującego w Polsce prawa - nie da się dokładnie ustalić, czy w art.178a k.k. ustawodawca posłużył się pojęciem „środek odurzający” w znaczeniu szerokim czy wąskim. Konieczne jest wobec tego posłużenie się innymi metodami wykładni - systemową i funkcjonalną . Z punktu widzenia wykładni systemowej zwraca uwagę usytuowanie art.178a w rozdziale, którego tytuł wskazuje na bezpieczeństwo w komunikacji jako przedmiot zamieszczonych w nim typów przestępstw. Nastawienie na ochronę tego dobra wskazuje więc ogólny kierunek wykładni m.in. art.178a. Z kolei wykładnia funkcjonalna tego przepisu prowadzi do wniosku, że bezpieczeństwo w komunikacji ma być przezeń chronione w specyficznym kontekście. Chodzi mianowicie o ochronę tego bezpieczeństwa przed zagrożeniem wynikającym z obniżonej sprawności kierowcy, która to obniżona sprawność może mieć różną postać. Może polegać na obniżonej zdolności psychomotorycznej (np. wydłużenie czasu reakcji). Zejście kierowcy, na skutek użycia alkoholu lub środka odurzającego poniżej normalnego standardu sprawności może jednak również wynikać z zażycia środka powodującego zmiany procesów psychicznych, np. zakłócające prawidłowość procesu podejmowania bieżących decyzji w trakcie kierowania pojazdem. Ratio legis art.178a polega więc na ochronie bezpieczeństwa ruchu przed zachowaniami kierowców polegającymi na prowadzeniu pojazdów w stanie obniżonej sprawności psychomotorycznej lub (i) w stanie zakłócenia procesów psychicznych. Skutki te mogą być spowodowane spożyciem alkoholu albo innego środka, niekoniecznie będącego środkiem odurzającym według definicji zawartej w ustawie z 2005 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. (...)

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

  Że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za kierownicą mogą być przyczyną takiego samego wyroku sądu karnego. Co jest karalne? Art. 178a Kodeksu (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Jazda pod wpływem narkotyków. Co nowego?

Jazda pod wpływem narkotyków. Co nowego?

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Wnioskodawcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących karania za jazdę pod wpływem i po spożyciu narkotyków. Autorzy projektu zauważają, że obecne przepisy nie (...)

Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

Czy wiesz, że marihuana może być wykryta w Twoim organizmie jeszcze miesiąc po jej użyciu? Czy odważysz się prowadzić samochód po zapaleniu skręta? Co może Ci grozić? Jak długo marihuana pozostaje w organizmie? Marihuana pozostaje w organizmie człowieka przez o wiele dłużej, niż (...)

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Sąd Rejonowy w G., wyrokiem z 5 stycznia 2007 r., uznał Jana K. za winnego prowadzenia w dniu 29 października 2006 r. na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości roweru, to jest przestępstwa określonego w art. 178a § 2 Kodeksu karnego (k.k.), wymierzył mu za to karę 6 miesięcy pozbawienia (...)

Jazda pod wpływem alkoholu i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdu stanowi jeden czyn

Jazda pod wpływem alkoholu i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdu stanowi jeden czyn

Art. 178a kodeksu karnego stanowi, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym oraz kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze (...)

Za jazdę po pijanemu nie wolno orzekać przepadku samochodu

Za jazdę po pijanemu nie wolno orzekać przepadku samochodu

Stosownie do przepisu art. 44 § 2 k.k. sąd może orzec, a wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do do popełnienia przestępstwa. Prokuratorzy niejednokrotnie - na podstawie tego przepisu - wnosili o orzeczenie przepadku (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia (...)

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Błąd jako wada oświadczenia woli Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli. Wyjaśnijmy na początek to pojęcie. Osiwiadczenie woli to każde zachowanie (nie tylko podjęte w zamiarze wywołania określonego skutku prawnego), z którego wynika (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm zajął się projektem zmian w Kodeksie karnym przygotowanym przez Radę Ministrów. Przewiduje on m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem przemocy oraz rozszerzenie granic obrony koniecznej. Zaostrzenie kar za przestępstwa (...)

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

15 grudnia 2008 roku rusza kolejna już kampania z cyklu "Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!". Tak jak w poprzednich odsłonach jej głównym celem jest przekonanie kierowców do tego aby nie prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu. Partnerem akcji jest Komenda Główna (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a (...)

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Policjanci codziennie zatrzymują kilkuset nietrzeźwych kierujących. Mimo, że statystyki mówią, iż są oni sprawcami 10 proc. wypadków drogowych, jazda po przysłowiowym "kielichu" jest niedopuszczalna. Takie wypadki kończą się nierzadko tragicznie - dla tych, którzy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety (...)

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Jakie aktulanie jest zagrożenie karą za prowadzenie auta po alkoholu? Do ilu promili jest to wykroczenie, a od ilu przestępstwo? Czy lepiej poddać się karze w postępowaniu uproszczonym czy w zwykłym (...)

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

10 sierpnia 2007 zostałem zatrzymany do kontroli. Badanie wykazało 1,5 promila. Prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 lata plus 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. W 2008 wsiadłem za kierownicę i zostałem (...)

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Córka (15 lat) została potrącona przez samochód. Kierowca był nietrzeźwy (2,8 promila). Uciekł z miejsca zdarzenia i nie udzielił jej pomocy. Po krótkim okresie czasu został złapany przez policję, (...)

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Oczekuję rozprawy za przestępstwo z art. 178a KK. Na moim samochodzie prokurator ustanowił zabezpieczenie o wartości 1 600 zł i pozostawiono mi go \"na przechowanie\" Nawet za tą cenę byłbym skłonny (...)

Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w prywatnej kamienicy. W ostatnim czasie kilkoro lokatorów urządza imprezy alkoholowe na terenie posesji trwające do późnych godzin wieczornych. W dniu dzisiejszym (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest (...)

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeksu karnego (...)

Jazda na łyżworolkach w stanie nietrzeźwości

Jazda na łyżworolkach w stanie nietrzeźwości

Czy jeżdżenie na łyżworolkach po spożyciu alkoholu, grozi sankcją karną w momencie kontroli np. policyjnej tak samo jak jechanie w stanie nietrzeźwym na rowerze? Jaka grozi sankcja karna z powodu (...)

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Wynajmuję mieszkanie w bloku i miało miejsce takie zdarzenie. Podczas opuszczanie zabawy w gminie udałem się do domu. Po wyjściu z samochodu zauważyłem, że ktoś za mną idzie w związku z tym (...)

Brak prawa jazdy

Brak prawa jazdy

Czy jazda samochodem posiadając prawo jazdy, do którego straciło się uprawnienia podlega pod kodeks karny czy kodeks wykroczeń? Art. 94 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto prowadzi na drodze (...)

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Co się dzieje z człowiekiem, który zostaje złapany przez policję, w stanie nietrzeźwości, w czasie wypadku, w którym nie ma żadnych ofiar? Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym (...)

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze

Pijany kierowca uderzył samochodem w mój kiosk z prasą. Kiosk został tak uszkodzony, że nie nadaje się już do naprawy. Kierowca został zatrzymany przez policję. Czy mogę złożyć na niego doniesienie, (...)

Jazda samochodem po pijaku

Jazda samochodem po pijaku

Jaka grozi mi kara za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwym (2.7 promila)? Chciałbym nadmienić, że około 6 lat temu mialem zabrane prawo jazdy na 6 miesiecy za jazdę w stanie po użyciu alkocholu (...)

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku po pijaku

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku po pijaku

Jaką odpowiedzialność ponosi osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu skutkiem, czego doszło do uszkodzenia samochód jadącego w stanie nietrzeźwym? Kierujący, który w trakcie jazdy (...)

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Prowadzę firmę transportową na podstawie licencji wydanej w myśl ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W dniu 12.05.2010 r. zostałem skazany z art. 178a § 1 kk. na 1 rok zakazu (...)

FORUM PRAWNE

przestępstwo a wykroczenie

przestępstwo a wykroczenie Witam! Mam pytanie mój kolega zotal złapany na rowerze pod wpływem alkoholu dokładnie miał 0,19 TYLE MU WYKAZALO JAK DMUCHNĄL, więc to jest wykroczenia tak?? Oznacza (...)

Rok próby, a przestępstwo w tym czasie.

Rok próby, a przestępstwo w tym czasie. Witam. Moja sprawa wygląda następująco, w listopadzie roku 2012 zostałem złapany z 0,8 grama marihuany, sąd z tego tytułu nie wydał na mnie wyroku lecz (...)

Zaświadczenie o niekaralności a jazda pod wpływem alkoholu

Zaświadczenie o niekaralności a jazda pod wpływem alkoholu W 2002 zabrano mi prawo jazdy na 1 rok i ukarano grzywną z jazdę pod wpływem alkoholu (sprawa w sądzie), czy w zaświadczeniu o nie karalności (...)

Jazda pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu Witam Mam pytanie Jadąc samochodem uderzyłem w drzewo Byłem pod wpływem alkoholu 2,52 promila w wydychanym powietrzu. Jechałem sam o godzinie 4 rano po mało uczęszczanej (...)

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu a karalność.

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu a karalność. Witam. Rok temu nieszczęśliwie zdażyło mi się, że jechałem rowerem pod wpływem alkohoku i zostałem zatrzymany. Po badaniu alkomatem miałem 0.17 (...)

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

Pracownik ITD

Pracownik ITD Witam Art. 76. 1. Inspektorem może być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne; 3) legitymuje się świadectwem (...)

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ? Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz (...)

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)

jazda po alkoholu

jazda po alkoholu miałem 0.1mg alkoholu, to jest chyba 0.21 promila; co mi grozi ? czy ktoś wie czy mam się poddać dobrowolnie karze czy nie ? co mnie czeka w najlepszym razie a co w najgorszym ? policjanci (...)

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan Witam. Wczoraj zostalem zatrzymany przez policję w celu kontroli. Policja dała mi narkotest, na podstawie którego wykazane zostało, że rzekomo prowadziłem (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.