Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

27.12.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia. 

Protokół

Według art. 84 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2-5 i 9, tzn.:

a) kontrola przestrzegania przepisów:

 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towaróww obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, w szczególności przepisówdotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalnościze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;

b) kontrola:

 • przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania recepturzarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawyo uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego FunduszuOrientacji i Gwarancji Rolnej;
 • stosowania receptur, o których mowa wyzej, oraz prawidłowości deklaracji dotyczącychsurowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
 • działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracjidotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiemo refundację wywozową;
 • prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozuproduktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnejpolityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadachokreślonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
 • prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osobyzatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy. 

Protokół taki winien zawierać m.in.: 

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie kontrolującego;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów.

Poza tym przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 Ordynacji podatkowej stosuje się przy tymodpowiednio, a zatem protokół kontroli winien zawierać pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji, a kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest wówczas obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanegoo sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione,wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W razie niezłożenia wyjaśnień bądź zastrzeżeń w powyższym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Kontrola celno-skarbowa, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13 (tzn. poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie i w innych podmiotach, naprzejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych czy w innych miejscachwyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS, na drogach publicznych bądź drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określonew art. 59), nie kończy się jednak powyższym protokołem, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Porady prawne

Wynik kontroli

Z kolei, zgodnie z art. 82 ust.1-5 ustawy o KAS, po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów prawapodatkowego, sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Wynik kontroli powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie organu;
 • wskazanie kontrolowanego;
 • datę wydania; 
 • zakres kontroli celno-skarbowej; 
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celnoskarbowego.

Co istotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił ww. złożoną korektę.

 Powyżego wyniku kontroli nie sporządza się jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego:

 1. w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ichwytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości;
 2. w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lubropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jeżeli niestwierdzono nieprawidłowości;
 3. związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów, jak i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej, kończy się wynikiem kontroli. Taki wynik kontroli powinien zawierać podobne składniki, jak ten ww. kończący kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Adnotacja

Wedle art. 82 ust. 6 ustawy o KAS, w przypadku śmierci kontrolowanego naczelnik urzęducelno-skarbowego kończy kontrolę celno-skarbową adnotacją, którą pozostawia się w aktach kontroli.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej; kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej. Czemu służy wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania? Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej stosując przepisy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu (...)

Co pozostaje po kontroli skarbowej?

Co pozostaje po kontroli skarbowej?

Czym kończy się kontrola skarbowa?   Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.   Kontrola skarbowa kończy się:   decyzją podatkową, wynikiem kontroli albo postanowieniem.   Kiedy kontrola skarbowa kończy się decyzją podatkową?   Kontrola skarbowa (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 r. nowelizacja ustawy o KAS ma pomóc zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT dzięki sprawniejszej działalności KAS. Nastąpi to poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie szerszego dostępu do niezbędnych informacji oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Cel: (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' ); ustawy o setOstatni( '4' ); kontroli setOstatni( '5' ); skarbowej oraz o setOstatni( '6' ); zmianie setOstatni( '7' ); niektórych setOstatni( '8' ); innych setOstatni( '9' ); ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ograniczających zbyt szerokie (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy? Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli skarbowej oraz organów podatkowych, w tym mają negatywny wpływ na prawidłowe określanie przez (...)

Wynik kontroli skarbowej nie przesądza decyzji w sprawach celnych

Wynik kontroli skarbowej nie przesądza decyzji w sprawach celnych

Zaległość może więc wynikać z decyzji, nawet jeśli wcześniej urząd kontroli skarbowej uznał rozliczenia importera za poprawne. (...)Organy zarzuciły jej tymczasem niedbalstwo, bo nie okazała przy odprawie wszystkich niezbędnych dokumentów. Stwierdziły, że korzystny wynik kontroli uks, na który powoływała się w sporze, nie może być podstawą decyzji celnych. (...)WSA oddalił (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Kto może uzyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kinematografii? Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, może wystąpić każdy podmiot prowadzący działalność (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji. Zasada pisemności obejmuje swym zasięgiem (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu podatkowego naszej firmy, zabezpieczenia całego mojego majątku prywatnego jako byłego prezesa (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią. Dowiedz (...)

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dwie decyzje Prezesa UKE dotyczące uchylenia zastrzeżenia tajemnicy dla danych przekazanych przez Polkomtel i PTC. W dniu 22 stycznia 2009 r. odbyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dwie rozprawy:w sprawie ze skargi Polkomtel S.A. na decyzję Prezesa UKE z dnia 1 lipca 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 kwietnia 2008 (...)

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

17 lutego 2005 r., czyli 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Do tej pory kwestie  dotyczące  oznaczeń  geograficznych,  nazw  pochodzenia  i  świadectw szczególnego  charakteru w prawie polskim były uregulowane w takich aktach (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do weryfikowania sposobu oraz jakości udzielanych świadczeń. Przepisy prawa przyznają NFZ szereg uprawnień kontrolnych, w tym w szczególności wstęp do pomieszczeń, (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową i co się dzieje, jeśli się jej nie uiści?  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, co oznacza, iż opłata skarbowa jest należnością opłacaną z góry. Stąd w przypadku złożenia wniosku bez uiszczenia należnej (...)

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak trzeba zarejestrować nowo narodzone dziecko? Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, które nie są zbyt skomplikowane i mogą być także dokonywane na drodze pozasądowej. Z drugiej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym na terenie kopalni pojawił (...)

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Przed rokiem złożyłem skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działanie Powiatowego INB. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez skarżonego PINB i uznana za bezzasadną. (...)

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wygrałem sprawę w I instancji w sporze gospodarczym. Niemniej sąd w uzasadnieniu (które zamówiłem, ponieważ zrobił to także radca prawny przeciwnika) popełnił - oczywiście moim tylko zdaniem (...)

Charakter orzeczeń WSA

Charakter orzeczeń WSA

Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie (...)

Błędy w SIWZ

Błędy w SIWZ

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

Obowiązek dostarczenia dokumentów do PIP

Obowiązek dostarczenia dokumentów do PIP

Firma jeszcze nie zgłosiła wniosku do sądu o upadłość. Wskutek zgłoszeń pracowników (aktualnie w firmie pozostali na etatach: Prezes i dyrektor techniczny -ja). PIP przysłało żądanie (drugi (...)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd (...)

Udostępnienie dokumentów kontroli

Udostępnienie dokumentów kontroli

Prowadzę firmę zajmującą się pośrednictwem finansowym oraz obrotem wierzytelnościami, początkowo była też windykacja na zlecenie. W tej chwili Urząd Skarbowy przeprowadza u mnie kontrolę i (...)

Kontrola UOKiK

Kontrola UOKiK

Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się (...)

Czynności operacyjne organów ścigania

Czynności operacyjne organów ścigania

Czy obywatel RP ma prawo by złożyć wniosek do organów ścigania tj. na policję, z prośbą o informację czy wobec niego były podejmowane jakiekolwiek działania inwigilacyjne? Proszę o wskazanie (...)

Protokół a akta osobowe pracownika

Protokół a akta osobowe pracownika

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej (...)

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie (...)

Podpis przewodniczącego na protokole

Podpis przewodniczącego na protokole

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia (...)

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Podczas rozprawy w sądzie rodzinnym jedna ze stron stwierdza różne fakty i okoliczności zdarzeń, całość jest protokołowana, następnie druga strona zamierza się ustosunkować, natomiast sąd (...)

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony? Zgodnie z art. 150 Kodeksu (...)

Nieprawidłowe protokołowanie

Nieprawidłowe protokołowanie

Podczas przesłuchania informacyjnego w sądzie w sprawie o podział majątku dorobkowego byłych małżonków powinno protokołować się pełną odpowiedź przesłuchiwanego świadka czy uczestnika postępowania (...)

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Na ostatnim posiedzeniu sąd wyznaczył 7-dniowy termin ostateczny na składanie pism, wniosków dowodowych. Zobowiązał również jedną ze stron do dostarczenia odpisu pisma które złożyła na rozprawie (...)

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

W trakcie rozprawy przesłuchiwano jedną ze stron. Podczas przesłuchania padło wiele bezpodstawnych zarzutów. Wszystkie zarzuty zostały skrzętnie zaprotokołowane. Następnie druga strona próbowała (...)

Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Podczas pisania protokołu z zebrania wspólnoty były pewne problemy z uzyskaniem pod nim podpisu przewodniczącego. Przewodniczący zebrania podpisał się, ale z "zastrzeżeniami". Jak powinien Zarząd (...)

Korekta CIT-8

Korekta CIT-8

Czy po kontroli podatkowej w wyniku której wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe można złożyć korektę deklaracji CIT-8. Korekta nie dotyczy zdarzeń kwestionowanych przez organ podatkowy, (...)

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z (...)

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Prowadzę działalność gospodarczą, w której często mam dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy przy takich dostawach powstaje w dniu dostawy lub w dniu wystawienia (...)

Wstrzymanie zwrotu VAT po kontroli

Wstrzymanie zwrotu VAT po kontroli

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, usługi transportowe. Złożył do urzędu deklaracje VAT-7 za czerwiec 2011 r. Do zwrot wykazał 70.000 zł. Podczas kontroli stwierdzono, że VAT od zakupów (...)

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Kupiłam samochód, w którego dowodzie rejestracyjnym jest wbita pieczątka dotycząca zastawu rejestrowego na rzecz banku. Niestety wcześniej nie sprawdziłam, że samochód jest zadłużony. Dług (...)

Dodatkowa adnotacja na fakturze VAT

Dodatkowa adnotacja na fakturze VAT

Do otrzymanej faktury VAT przez pomyłkę dopisano znak przy numerze artykułu. Zrobiono to ręcznie, faktura była drukowana. Czy w tym przypadku można z tej faktury odliczyć kwotę VAT? Czy zapisanie (...)

Cechy notatki służbowej

Cechy notatki służbowej

W urzędzie lokalnej administracji sporządzono notatkę służbową. Wyliczono w notatce uczestników spotkania, jednakże nie określono ról uczestników np. występował tam urzędnik, opracowujący (...)

Ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego

Ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego

Jak sprawdzić, że adnotacja \"pozwany przebywa w areszcie\" pochodząca od sądu jest prawdziwa, tzn. jak ustalić jego faktyczne miejsce pobytu, skoro sąd wzywa mnie do tego jednocześnie informując, (...)

Faktura gotówkowa

Faktura gotówkowa

Klient chce mi zlecić windykację należności z faktury - rachunku na wpłatę kaucji. Jednak chociaż na fakturze jest napisane "płatność gotówką" to jednak nie ma adnotacji "zapłacono gotówką" (...)

FORUM PRAWNE

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Sprawiedliwy czy wredny prokurator?

Sprawiedliwy czy wredny prokurator? Zatrzymano mnie jadacego pod wplywem alkohlu.badanie alkomatwm wyszlo 0,59 0,60 0,57.badanie krwi 0,4.policja chciala umorzyc sprawe i skierowac sprwe do sadu grodzkiego(dawne (...)

Utrata prawa jazdy

Utrata prawa jazdy Witam Mam pytanie Jadąc samochodem uderzyłem w drzewo Byłem pod wpływem alkoholu 2,52 promila w wydychanym powietrzu. Jechałem sam o godzinie 4 rano po mało uczęszczanej drodze. (...)

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem. Witam! Ostatnio zostałem zatrzymany podczas odwożenia samochodem znajomych do domu po małej imprezie, Ja nie piłem tego dnia niestety alkohol z dnia (...)

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan Witam. Wczoraj zostalem zatrzymany przez policję w celu kontroli. Policja dała mi narkotest, na podstawie którego wykazane zostało, że rzekomo prowadziłem (...)

Pierwsze badanie alkometrem 0.12 a po 5 minutach 0.00promila. czy strace prawo jazdy

Pierwsze badanie alkometrem 0.12 a po 5 minutach 0.00promila. czy strace prawo jazdy Witam. Z soboty na niedziele zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli o godz 22.30. Ku mojemu zaskoczeniu alkometr (...)

6 lat po zakończeniu terapii narkotykowej przyjechała policja

6 lat po zakończeniu terapii narkotykowej przyjechała policja W roku 2016 zamawiałem substancję GBL od której byłem uzależniony. W grudniu 2016 rozpocząłem terapię którą zakończyłem w pełni (...)

Eksperyment poznawczy a uprawa konopii indyjskich

Eksperyment poznawczy a uprawa konopii indyjskich Witam, mam pytanie. Art 27 k.k. stwierdza, że: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, (...)

"brak" biletu w kolejce WKD

"brak" biletu w kolejce WKD Witam, sprawa wygląda następująco, wracałem WKD z Warszawy do Podkowy Leśnej i "zapomniałem skasować biletu" ... - w cudzysłowie, ponieważ po fakcie go znalazłem, (...)

Pomysł na uniknięcie stosowania 75-proc.

Pomysł na uniknięcie stosowania 75-proc. Wystarczy, że kontrolowany podatnik udowodni, że dodatkowe środki to niezaewidencjonowane przychody z działalności gospodarczej. Tadam!

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DAY 4 BUSINESS Dwa punkty widzenia jedna firma Czyli jak pracodawcy, managerowie, kierownicy i specjaliści ds. kadr mogą (...)

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

Protokół

Protokół Witam Czy mógłby ktoś wstawić na forum przykładowy protokół z rozprawy sądowej?

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym??

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? (...)

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc Witam . W dniu 17.12.2010 mialem dziwną sytuację mianowicie . Kupiłem ze sklepu internetowego 4 rzeczy elektroniczne jakies (...)

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie (...)

jakie zastrzeżenia można zrobić akcie notarialnym darowizny?

jakie zastrzeżenia można zrobić akcie notarialnym darowizny? jakie zastrzeżenia można zrobić akcie notarialnym darowizny?

postępowanie w sprawie eksmisji

postępowanie w sprawie eksmisji Sprawa dotyczy stowarzyszenia które zawarło z właścicielem mieszkania umowę o zarząd i admnistrowanie nieruchomością (w tym umocowanie do reprezentacji przed sądem) Interwenient (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Porady prawne