21.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku.

Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać?

Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym zostały uznane za zbyt rygorystyczne. Stwierdzono, iż nadmiernie ograniczają krąg spadkobierców ustawowych, nie pozwalając na dziedziczenie dziadków czy też pasierbów. Oczywiście spadkodawca może ustanowić spadkobiercami dziadków w testamencie - problemy pojawiają się jednak wówczas, gdy do takiego rozporządzenia nie dojdzie a nie będzie innych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia wedle obowiązujących dziś przepisów. W takim przypadku dziedziczącymi z ustawy są albo gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa. Nierzadko jednak zdarza się i tak, że jedynymi pozostałymi przy życiu krewnymi zmarłego są jego dziadkowie. Ci jednak nie dziedziczą (z korzyścią dla Państwa), gdyż obowiązujące przepisy im to uniemożliwiają.

Te ogólne reguły dziedziczenia zostały uznane zostały przez ustawodawcę za nadmiernie rygorystyczne stąd też uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca Kodeks cywilny.

Jak zmiany wprowadza nowelizacja?

Uchwalona nowelizacja zmienia w sposób zasadniczy porządek dziedziczenia ustawowego.

W pierwszej kolejności uprawnieni do dziedziczenia będą dzieci i małżonek spadkodawcy. Jeśli małżonek nie dożył otwarcia spadku, powołanymi z ustawy zostaną wyłącznie dzieci (bądź, jeśli nie żyją - wnuki) spadkodawcy.

Jeśli natomiast spadkodawca nie pozostawi ani małżonka ani dzieci czy wnuków, w pierwszej kolejności z ustawy powołani do spadku zostaną wyłącznie jego rodzice. To zasadnicza zmiana, która wyłącza z tego kręgu spadkobrania rodzeństwo zmarłego, przesuwając ich do następnej kategorii spadkowej. W uzasadnieniu projektu ustawy, Sejm wskazał, iż za takim rozwiązaniem przemawiają liczne argumenty: na czoło wysuwa się sytuacja życiowa rodziców oraz ich częsty udział w powstaniu majątku spadkowego.

Rodzice z reguły znajdują się w wieku, który sprawia, że ich szanse życiowe (zarobkowe i inne) stopniowo kurczą się. Po śmierci dziecka na pomoc z jego strony w różnych trudnych sytuacjach życiowych nie mogą już liczyć. Najczęściej też to oni zapewnili mu wychowanie i wykształcenie. Dzięki ich staraniom dziecko uzyskało możliwości zarobkowe. Pośrednio rodzice przyczyniają się więc do powstania aktywów spadkowych, gdy spadkodawcą jest ich dziecko. Rodzicom więc powinien przypaść spadek w razie śmierci ich dziecka, z zastrzeżeniem jednak, że dziecko to nie pozostawia zstępnych chcących i mogących dziedziczyć. Przy ocenie dziedziczenia bez znaczenia jest natomiast to, czy rodzice są małżeństwem. Warto też podkreślić, że między rodzicami i dziećmi zachodzi pokrewieństwo w linii prostej i że jest to pierwszy stopień pokrewieństwa.

Rodzice odziedziczą więc spadek w częściach równych, natomiast rodzeństwo zmarłego będzie powołane dopiero wówczas, gdy któryś z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takim przypadku jego część będzie przypadać w równych częściach pozostałemu przy życiu rodzeństwu zmarłego. Jak więc wynika z powyższego, rodzeństwo spadkodawcy nie będzie już dziedziczyło łącznie z jego rodzicami (a tak jest teraz) lecz osobno, w przypadku braku rodzica (rodziców) spadkodawcy.

Drugą istotną zmianą jest rozszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych. W aktualnym stanie jeśli spadkodawca nie posiada małżonka, dzieci, wnuków, rodziców czy też rodzeństwa i nie zostawił testamentu, spadek dziedziczy po nim gmina. Jak wielokrotnie podkreślano w doktrynie prawa, jest to zbyt daleko idące ograniczenie praw krewnych zmarłego, pozwalające na przyznanie własności majątku zmarłego Państwu w sytuacji, gdy przy życiu pozostają inny jego krewni.

Dlatego też prawo do dziedziczenia zostało rozszerzone na dziadków zmarłego. Będą oni dziedziczyć w braku pozostałych, należących do wcześniejszych kategorii spadkobierców. Spadkobiercami staną się zarówno dziadkowie ze strony matki jak i ojca. Jeśli któryś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypadnie zstępnym dziadka (czyli de facto wujostwu zmarłego) a jeśliby i oni nie żyli, pozostałym dziadkom po równo.

Bezpośrednio przed gminą będą dziedziczyć jeszcze pasierb zmarłego. Dopiero wówczas, gdy krąg spadkobierców ustawowych się całkowicie wyczerpie, majątek spadkowy stanie się własnością gminy bądź też Skarbu Państwa.

   Aktualny porządek dziedziczenia  Porządek dziedziczenia po zmianach
 I Krąg  Dzieci (wnuki) i małżonek  Dzieci (wnuki) i małżonek
 II Krąg  Małżonek i rodzice  Małżonek i rodzice
 III Krąg  Rodzice i rodzeństwo (zstępni rodzeństwa)  Rodzice
 IV Krąg  Gmina/Skarb Państwa  Rodzeństwo (zstępni rodzeństwa)
 V Krąg    Dziadkowie
 VI Krąg    Pasierbowie
 VII Krąg    Gmina/Skarb Państwa

Jakie zmiany przepisów zawierających niedozwolone klauzule umowne stosowane w obrocie konsumenckim przewiduje nowelizacja?

Ustawa zmieniająca Kodesk cywilny przewiduje nadto zmiany przepisów zawierających niedozwolone klauzule umowne stosowane w obrocie konsumenckim.

28 lutego 2008 r. Komisja Europejska wezwała Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do przedstawienia uwag odnośnie do nieprawidłowości w transpozycji do prawa polskiego przepisu art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w  umowach konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95 z 21.04.1993, s. 29). Art. 5 zdanie 3 tej dyrektywy wyraźnie wyłącza - w przypadku procedury, o której mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy (tzw. abstrakcyjna kontrola wzorców) - zasadę wykładni nieuzgodnionych indywidualnie nietransparentnych postanowień umownych na korzyść konsumenta.

W związku z powyższym nowelizacja ustawy - Kodeks cywilny przewiduje, iż wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Oznacza to przyjęcie zasady, że niejednoznaczne postanowienia umów powinny być tłumaczone na korzyść konsumenta, a także określa wyłączenia od stosowania tej reguły.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 662)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Rodzice będą dziedziczyli przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostaną włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany szykuje Sejm, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego. Teraz czekają one na stanowisko Senatu.Czy zmiany te będą (...)

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Automatycznie staniesz się właścicielem zapisanych w testamencie rzeczy. Wystarczy podpis notariusza. Od 23 października obowiązuje nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma skończyć z fikcją w testamentach. Nowe prawo pozwala przepisać np. samochód, mieszkanie czy nawet całą (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Otrzymanie spadku co do zasady objęte jest obowiązkiem podatkowym. Podatek ten reguluje  ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn. Ustawodawca przewiduje jednak szereg zwolnień.  Co może być przedmiotem opodatkowania  Obowiązek podatkowy od spadków (...)

Kto może dziedziczyć spadek?

Kto może dziedziczyć spadek?

Poza tym, że spadkobierca musi być powołany do dziedziczenia - albo z mocy ustawy, albo z testamentu - to, aby jednak rzeczywiście dziedziczyć, musi spełniać pewne podstawowe warunki. Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność (...)

Koniec z fikcją w testamentach

Koniec z fikcją w testamentach

Nie trzeba już będzie rozstrzygać przed sądem sporów o zapisane w spadku przedmioty lub nieruchomości. Spisując ostatnią wolę już dzisiaj możemy zapisać samochód wnukowi, a wspólnikowi z pracy np. 10 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że od razu mają oni prawo do jeżdżenia (...)

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy – spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice spadkodawcy dziedziczą zawsze wtedy, gdy zostaną powołani do spadku w drodze testamentu; (...)

Zmiany w systemie dziedziczenia

Zmiany w systemie dziedziczenia

Wśród spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą automatycznie, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, znaleźć się mają m.in. dziadkowie, wujowie i ciotki oraz pasierbowie(...)Inny natomiast niż dotychczas ma być porządek dziedziczenia, jeśli zmarły nie pozostawił potomstwa. (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwłasności). (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Przede wszystkim, obowiązek zapewnienia tej pomocy (w formie pieniężnej lub w naturze) spoczywa na najbliższej (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

  Jakie sprawy spadkowe mogą prowadzić polskie sądy? Co się dzieje, jeśli dojdzie do śmierci obywatela polskiego, który posiada miejsce zamieszkania za granicą? Czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje w powyższym przypadku tzw. jurysdykcja krajowa, która oznacza (...)

Związki partnerskie - dlaczego nie?

Związki partnerskie - dlaczego nie?

Przyznam szczerze, że przystępując do pisania tego postu, miałem mieszane uczucia. Moje podejście zmieniało się wraz z głębszym zastanawianiem się nad problemem i próbą zrozumienia zwolenników związków partnerskich osób o tej samej płci i samych zainteresowanych. (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, (...)

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

  Stan faktyczny Ze względu na błąd w nazwisku mojego dziadka w zapisie hipotecznym dokonanym w 1926 r., musimy wystąpić o nabycie prawa własności naszej rodzinnej nieruchomości przez zasiedzenie. Po śmierci babci w 1967 r. tą nieruchomością władały moja mama i jej siostra. Obecnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (45ha) wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi. Otwarcie spadku 09.12.2002 r. procedura -d ziedziczenie ustawowe. Sąd spadku zobowiązał wszystkich uczestników (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Ojciec gospodarz (posiadający gospodarstwo i własny dom) otrzymał w spadku po rodzicach połowę domu wraz z działką, która nie była już gospodarstwem w związku z przekazaniem ziemii na skarb (...)

Relacje dziadkowie-wnuki

Relacje dziadkowie-wnuki

Są: dziadkowie, ich syn i dwóch wnuków. Syn owdowiał. Ożenił się ponownie - też z wdową z dwójką dzieci. \"Nowa\" żona zaprowadziła \"nowe porządki\". Dzieci syna były przedstawiane w złym (...)

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Witam serdecznie, posiadam dwa kredyty. Chciałbym jakoś zabezpieczyć moja rodzinę (żonę i córkę), przed moimi długami na wypadek mojej śmierci. Jak mogę to zrobić? Niniejsza opinia prawna (...)

Cofnięcie pozwu o alimenty

Cofnięcie pozwu o alimenty

Matka dwójki małoletnich dzieci miała zasądzone wysokie alimenty od byłego małżonka, ponieważ nie wpływały one w wystarczającej wysokości wystąpiła o zasądzenie ich od rodziców byłego (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Testament bez prawa własności

Testament bez prawa własności

Nieruchomość gdzie mieszka babcia według ksiąg dawnych jest własnością jej ojca. Babcia nie przeprowadziła postępowania spadkowego. Czy jeśli babcia napisałaby w takiej sytuacji testament to (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Dziedziczenie współudziału w gruntach rolnych

Dziedziczenie współudziału w gruntach rolnych

Mój tata był razem ze swoją siostrą współwłaścicielem gruntów rolnych nabytych w drodze spadku po swoich rodzicach. Niedawno zginął tragicznie, a ustawowo po tacie dziedziczymy mama, brat i (...)

Uchylenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Uchylenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia

\"Nowelizacja ustawy uprawnia sąd spadku do uchylenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w przypadku gdy: zarejestrowano dwa lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu od tego (...)

Prawo do miejsca w grobie

Prawo do miejsca w grobie

Ojciec mojego męża został pochowany na Powązkach Wojskowych, w grobie rodzinnym, gdzie został pochowany jego brat, który zginął w Powstaniu Warszawskim. W tym grobie również jest pochowana matka (...)

Termin ogłoszenia testamentu

Termin ogłoszenia testamentu

Moja matka ma dwie siostry. Dziadkowie zapisali w latach 80 działki budowlane mojej mamie i jednej z sióstr, trzecia siostra miała dostać dom i działkę po dziadkach. Dziadek zmarł w 1990 roku pozostawiając (...)

Zrzeczenie się alimentów

Zrzeczenie się alimentów

Matka dwójki dzieci ma zasądzone wysokie alimenty i po uprawomocnieniu wyroku wyszło na jaw, że wyrok został oparty na fałszywych danych, które przedstawiła matka powódek. W tej chwili grozi jej (...)

Charakterystyka polisy posagowej

Charakterystyka polisy posagowej

Czym charakteryzuje się instytucja polisy posagowej, którą wykupuje opiekun dla swojego dziecka? Polisa posagowa to specjalny program, który ma zabezpieczyć dziecku ochronę (...)

FORUM PRAWNE

Czy pasierbowie mogą dziedziczyć?

Czy pasierbowie mogą dziedziczyć? Hej, prosze mi powiedzieć. Czy po śmierci danej osoby, pasierbowie tej osoby mogą dziedziczyć? Ja wiem że nie , ale w rpacy mi kolega powiedział że jak najbardziej? (...)

Dziedziczenie-pasierbowie

Dziedziczenie-pasierbowie Dziadek miał drugą żonę,z którą jeszcze przed wojną wychowywali jego dzieci z I małżeństwa. Dziadek umarł przed żoną. Zona dopiero w 1988r. Czy pasierbowie mogą (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Czy dziadkowie mogą płacić alimenty?

Czy dziadkowie mogą płacić alimenty? Czy dziadkowie (70 i 76 lat) mogą płacić alimenty na wnuczki (18 i 16 lat) z pierwszego małżeństwa syna, jeżeli one otrzymują alimenta z funduszu alimentacyjnego?Proszę (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

spadek po mamie

spadek po mamie Sprawa dotyczy spadku po mamie. Przedstawię sytuację Mama rok temu umarła na skutek wypadku samochodowego i zostawiła po sobie działkę. Działka była po pół własnością jej i (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

odebranie darowizny poprzez konflikty i nienawiść

odebranie darowizny poprzez konflikty i nienawiść odebranie darowizny poprzez konflikty i nienawiść w 2001r. dziadkowie rozpisali na mojego tatę i jego siostrę poszczególnie działki pola, mianowicie (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Porady prawne