Internauta musi wyrazić zgodę na cookies

19.10.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1 października 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-673/17 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände-Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko Planet49 GmbH. Uznał w nim, że umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów. Zaznaczone domyślnie okienko wyboru jest więc niewystarczające.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Niemiecki związek organizacji konsumenckich zakwestionował przed sądami niemieckimi stosowanie przez niemiecką spółkę Planet49, w ramach loterii promocyjnych online, zaznaczonego domyślnie okienka wyboru, za pomocą którego internauci chcący przystąpić do gry wyrażają zgodę na instalowanie plików cookie. Pliki cookie są to pliki, które dostawca strony internetowej umieszcza na komputerze użytkownika tej strony i do których może on uzyskać ponowny dostęp, gdy użytkownik odwiedzi stronę ponownie, w celu ułatwienia przeglądania Internetu lub transakcji lub w celu uzyskania informacji na temat zachowania użytkownika. Pliki cookie służą zbieraniu informacji do celów reklamowych w odniesieniu do produktów partnerów spółki Planet49.

Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni prawa Unii z zakresu ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002, L 201, s. 37), zmieniona dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009, L 337, s. 11), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31), a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1).

Wyjaśnienia TSUE

W ogłoszonym niedawno wyroku Trybunał orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Powyższy wniosek jest zasadny niezależnie od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe.

Prawo Unii ma bowiem na celu ochronę użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi.

TSUE podkreślił, że zgoda musi być konkretna, wobec czego okoliczność, że dany użytkownik aktywował przycisk uczestnictwa w loterii promocyjnej, nie jest wystarczająca do uznania, że skutecznie wyraził on zgodę na zainstalowanie plików cookie.

Ponadto w ocenie Trybunału informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne