24.2.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy? 

25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe rozporządzenie określa:

 • szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego upoważnień do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe; 
 • szczegółowe zasady nakładania kary grzywny i sposobu jej uiszczania; 
 • sposób ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego; 
 • organy właściwe w sprawach rozliczania formularzy mandatu karnego; 
 • wzory formularzy mandatu karnego. 

Mandaty karne używane przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia mogą być jednak stosowane do czasu wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r. 

Kto może nałożyć mandat za wykroczenia skarbowe?

Funkcjonariusze upoważnieni do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego:

Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe są uprawnieni:

Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego wydają:

upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych

naczelnik właściwego urzędu skarbowego

upoważnieni pracownicy urzędów celnych i funkcjonariusze celni

naczelnik właściwego urzędu celnego

Upoważnieni funkcjonariusze Policji, pełniący służbę w:

Komendzie Głównej Policji

Komendant Główny Policji

komendach wojewódzkich Policji

komendanci wojewódzcy Policji

komendach powiatowych Policji

komendanci powiatowi Policji

komendach miejskich Policji

komendanci miejscy Policji

Upoważnieni funkcjonariusze Straży Granicznej, pełniący służbę w: 

Komendzie Głównej Straży Granicznej

Komendant Główny Straży Granicznej

oddziałach Straży Granicznej

komendanci oddziałów Straży Granicznej

upoważnieni żołnierze Żandarmerii Wojskowej, pełniący służbę w: 

Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

oddziałach Żandarmerii Wojskowej

komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej

Ponadto do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe zostają uprawnieni: inspektorzy kontroli skarbowej.  

Jak powinno wyglądać upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego?

Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie podmiotu wydającego upoważnienie, numer upoważnienia, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego wydania, imię i nazwisko upoważnionego funkcjonariusza, numer ewidencyjny funkcjonariusza określony w legitymacji służbowej, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne. 

Upoważnienie to powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.  

Jak należy zapłacić mandat?

Mandat „gotówkowy”

Jak wiemy,  w postępowaniu mandatowym można nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego:

 1. wydanego ukaranemu po uiszczeniu kary grzywny bezpośrednio upoważnionemu podmiotowi, który ją nałożył - tzw. mandatu „gotówkowego”, 

 2. kredytowanego, wydawanego za potwierdzeniem odbioru ukaranemu. 

Mandat karny „gotówkowy” staje się prawomocny z chwilą uiszczenia kary grzywny upoważnionemu podmiotowi, który ją nałożył, zaś mandat karny kredytowany - z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Mandatem karnym „gotówkowym” może być nałożona kara grzywny jedynie na osobę czasowo tylko przebywającą na terytorium Polski lub niemającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu. Dotyczy to również odpowiednio osób stale przebywających na terytorium Polski, które czasowo opuszczają to terytorium.

Pobrana kara grzywny, nałożona w drodze mandatu karnego „gotówkowego”, jest wpłacana przez funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego do: 

1.   kasy lub na rachunek bankowy: 

 • właściwego urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył upoważniony pracownik urzędu skarbowego, 

 • właściwego urzędu kontroli skarbowej, w przypadku gdy karę grzywny nałożył inspektor kontroli skarbowej;

2.   kasy właściwego urzędu celnego albo do kasy lub na rachunek bankowy właściwej izby celnej, jeżeli karę grzywny nałożył upoważniony pracownik urzędu celnego czy funkcjonariusz celny. 

Wzór formularza mandatu karnego określa załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia.  

Mandat karny kredytowany

Mandat karny kredytowany powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Wzór formularza mandatu karnego kredytowanego określa przy tym załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

Natomiast mandat karny kredytowany funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego wydaje ukaranemu za pokwitowaniem odbioruPokwitowanie odbioru mandatu karnego kredytowanego przekazywane będą niezwłocznie do: 

 1. właściwego urzędu skarbowego, jeżeli mandat został wydany przez upoważnionego pracownika urzędu skarbowego; 

 2. właściwego urzędu kontroli skarbowej, w przypadku gdy mandat został wydany przez inspektora kontroli skarbowej;

 3. właściwej izby celnej, za pośrednictwem właściwego urzędu celnego, jeżeli mandat został wydany przez upoważnionego pracownika urzędu celnego czy funkcjonariusza celnego.  

Karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego przez funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego ukarany jest obowiązany wpłacić w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu na:

1.   rachunek bankowy lub do kasy: 

 • właściwego urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego nałożył upoważniony pracownik urzędu skarbowego; 

 • właściwego urzędu kontroli skarbowej, jeżeli karę grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego nałożył inspektor kontroli skarbowej;

2.  rachunek bankowy lub do kasy właściwej izby celnej albo do kasy właściwego urzędu celnego, jeżeli karę grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego upoważniony pracownik urzędu celnego czy funkcjonariusz celny.  

Natomiast funkcjonariusz niefinansowego organu postępowania przygotowawczego karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego wpłaca do kasy lub na rachunek bankowy tego organu. Karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego przez tego funkcjonariusza ukarany wpłaca, w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu, do kasy właściwego niefinansowego organu postępowania przygotowawczego lub na rachunek bankowy tego organu. Pokwitowanie odbioru mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez takiego funkcjonariusza przekazuje się niezwłocznie do właściwego niefinansowego organu postępowania przygotowawczego.  

Jak będzie nakładany mandat?

 

Funkcjonariusz nakładający karę grzywny, na żądanie sprawcy wykroczenia skarbowego, jest obowiązany okazać dokument uprawniający go do nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego. 

Przed potwierdzeniem przez sprawcę wykroczenia skarbowego przyjęcia mandatu karnego, funkcjonariusz winien pouczyć go o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego i o skutkach prawnych braku takiej zgody. 

Jeśli za wykroczenie skarbowe przewidziane jest obowiązkowe orzeczenie przepadku przedmiotów, funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia skarbowego o konieczności wyrażenia zgody na ich przepadek; zgodę tę odnotowuje się w protokole przesłuchania lub na dokumencie mandatu karnego. 

Funkcjonariusz poucza również sprawcę wykroczenia skarbowego o tym, iż koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosi sprawca czynu zabronionego, chyba że za wykroczenie skarbowe nie jest przewidziane orzeczenie przepadku przedmiotów. 

Funkcjonariusz, wydając mandat karny kredytowany, poucza ukaranego o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny, w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu, oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie

Urzędy skarbowe i urzędy celne oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego rozliczają funkcjonariuszy z przekazanych im formularzy mandatów karnych i formularzy mandatów karnych kredytowanych.  

Ewidencje grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

Urzędy skarbowe, izby celne i urzędy kontroli skarbowej oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego prowadzą ewidencje grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Ewidencje te mogą być prowadzone w formie elektronicznej. Zawierają one w szczególności następujące dane: 

 1. serię i numer mandatu; 

 2. wysokość grzywny; 

 3. datę ukarania; 

 4. datę uiszczenia grzywny; 

 5. kwalifikację prawną czynu; 

 6. wysokość narażonych na uszczuplenie poszczególnych należności publicznoprawnych; 

 7. opis zajętych przedmiotów; 

 8. datę wystąpienia do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego oraz numer wniosku; 

 9. datę i treść orzeczenia sądu oraz sygnaturę akt; 

 10. datę przekazania do wykonania orzeczenia sądu o przepadku przedmiotów; 

 11. sposób wykonania ww. orzeczenia sądu, ze wskazaniem, czy nastąpiło to przez likwidację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czy przez zniszczenie przedmiotów; 

 12. datę wniosku o uchylenie mandatu; 

 13. datę i treść orzeczenia sądu w sprawie uchylenia mandatu; 

 14. kwotę grzywny do zwrotu. 

W przypadku ewidencji prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej ewidencje te zawierają ponadto datę skierowania do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego wraz z określeniem organu i numeru tego tytułu.  

Podstawa prawna: 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Policja traci część uprawnień mandatowych

Policja traci część uprawnień mandatowych

Nie może już karać za wykroczenia skarbowe. Za to w niedalekiej przyszłości mandat zapłacimy również kartą. Od 25 maja mandaty za wykroczenia skarbowe mogą wystawiać tylko kontrolerzy i niektórzy pracownicy fiskusa oraz funkcjonariusze celni. Z listy uprawnionych do nakładania takich kar skreślono policjantów, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową. Wykroczenie (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusz ukarze za agitację wyborczą, łamanie zakazów w parkach kulturowych, a nawet za kopanie dziur w ziemi. Resort spraw wewnętrznych i administracji rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty. Odpowiednie rozporządzenie jest już przygotowane. Dokument pozwoli wspomnianym służbom karać za niektóre występki określone w innych (...)

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Wystawiono ci mandat drogowy? Masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie? Jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Sprawdź, kiedy i jak odwołać się od mandatu. ##baner##  Kto może odwołać? Odwołać może się: każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie, jeśli osoba, która dostała mandat ma mniej niż 17 lat – rodzic lub (...)

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od mandatu. Kto może złożyć wniosek o uchylenie mandatu drogowego? każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie, rodzic lub opiekun prawny - (...)

Więcej władzy dla straży miejskiej

Więcej władzy dla straży miejskiej

Dostaniesz mandat za niszczenie polskiej flagi, fałszywy alarm bombowy czy zostawienie dziecka w samochodzie podczas mrozów lub upałów. MSWiA daje strażnikom miejskim nowe uprawnienia. Ma to ułatwić im walkę z osobami zakłócającymi porządek publiczny. Straż będzie mogła nałożyć mandat za znieważanie Polski, narodu polskiego lub jej konstytucyjnych organów, (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i karnoskarbową. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre czyny, za które Kodeks spółek (...)

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W niniejszym artykule wskażemy co grozi za niezłożenie deklaracji  podatkowej w wymaganym terminie oraz jakie (...)

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi?Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych. Obrót hurtowy produktami leczniczymi mogą zaś prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji. Karalność przestępstwa skarbowego ustnie, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 5 (...)

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Od 2020 firmy mają prawo do błędu. Zobacz, czy twoja firma z niego skorzysta. Kto ma prawo do błędu? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakich błędów dotyczą przepisy. Kto może skorzystać z prawa do błędu? Prawo do błędu – reguła wprowadzona do porządku prawnego 1 stycznia 2020 r. - dotyczy osób  fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej (...)

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Straż miejska karała kierowców za czyny, które nie były wykroczeniem - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Właściciele samochodów nie powinni płacić ani grosza. Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jaki sposób straż miejska nakłada mandaty na kierowców, których przyłapano fotoradarem na przekroczeniu prędkości. Chodzi o kary wypisane w latach 2009-2010. (...)

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany zakładają m.in. modyfikację nieefektywnego i sprawiającego trudności przy orzekaniu parametrycznego systemu przepoławiania przy czynach karalnych przeciwko mieniu, odwołujących się do jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę i zastąpienie go systemem kwotowym na stałym poziomie 500 zł. Wprowadzają regulację prawną umożliwiającą uwolnienie się sprawcy od drugiego (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był skuteczny, czyli by powodował bezkarność? Zgodnie z art. 16 Kodeksu, nie podlega karze za przestępstwo (...)

Podwójne karanie podatnika za ten sam czyn narusza Konstytucję

Podwójne karanie podatnika za ten sam czyn narusza Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 2 Konstytucji. Dariusz M. prowadził działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży samochodów Przeprowadzona (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy? Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli skarbowej oraz organów podatkowych, w tym mają negatywny wpływ na prawidłowe określanie przez (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Ukarze również za picie piwa w parku, niszczenie znaków drogowych czy jazdę autem bez dowodu rejestracyjnego. Po co dawać nowe uprawnienia mandatowe Straży Granicznej? Ponieważ służby te działają już nie tylko na terenach przygranicznych, lecz coraz bardziej angażują się w realizację zadań wewnątrz kraju – tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wychodząc (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. ##baner## Nowe zasady przekraczania (...)

System ochrony granicy morskiej, czyli Polska straci milion euro

System ochrony granicy morskiej, czyli Polska straci milion euro

Sąd rozstrzygnie, czy Straż Graniczna nie złamała prawa, zawierając umowy na stworzenie systemu ochrony granicy morskiej. Polska może stracić miliony euro Radarowy system ochrony jest niezbędny do uszczelnienia naszej granicy morskiej. Pieniądze na ten cel przyznał unijny fundusz Phare. Straż Graniczna miała czas na podpisanie umów do 30 czerwca. Inaczej środki by przepadły. Początkowo (...)

Projekt zmian dotyczących m.in. pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

Projekt zmian dotyczących m.in. pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

Wdrożenie umowy brexitowej, nowe uprawnienia Straży Granicznej w przypadku podejrzenia fikcyjnego małżeństwa oraz dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE – to najważniejsze zmiany w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin zaakceptowane (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  W jakich przypadkach Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa? Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre tylko jeśli wystąpi on z oskarżeniem przeciw sprawcy. Przykład: Jeśli Jan Kowalski będzie (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez rząd Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. (...)

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego (...)

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Pierwszy pakiet e-usług dostępny jest od (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów (...)

Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

Stan faktyczny Urząd Skarbowy w dniu 29.06.2001 r. wydał decyzję określającą zaległość podatkową, ustaloną w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli podatkowej, w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r. Podatnik w dniu 19.07.2001 r. złożył w Urzędzie Skarbowym wniosek o wstrzymanie wykonania w/w decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania Spółki, przez organ odwoławczy (Izbę (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu podatkowego naszej firmy, zabezpieczenia całego mojego majątku prywatnego jako byłego prezesa (...)

Skoki w Zakopanem naruszyły zakaz reklamy hazardu?

Skoki w Zakopanem naruszyły zakaz reklamy hazardu?

Polscy skoczkowie reklamowali francuska firmę bukmacherską? Sprawę wyjaśni Urząd Celny w Nowym Targu - informuje Gazeta Prawna. - Po weekendowym Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia zakazu reklamy hazardu. Polscy zawodnicy na numerach startowych mieli napisy „Bet-at-home", które reklamowały francuską firmę bukmacherską. (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium RP wymaga przede wszystkim podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała ta jest zasadniczo zmianą umowy spółki i wymaga formy aktu notarialnego, chyba, że podwyższenia kapitału dokonuje się na mocy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem (...)

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Odwołanie od prawomocnego mandatu

Uczennica liceum (już pełnoletnia) wchodzi szybkim krokiem na przejście dla pieszych na dwupasmowej jezdniowej (po dwa pasy dla każdego kierunku) na migającym zielonym świetle; w połowie jezdni (...)

Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Kiedy zostaje obalone domniemanie niewinności oskarżonego w postępowaniu w sprawach wykroczeń w przypadku nałożenia przez policję mandatu karnego? Domniemanie niewinności oskarżonego zostaje (...)

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Zostałem zatrzymany przez patrol policji za przekroczenie prędkości (radar ręczny). Wymierzono mi mandat w wysokości 200 zł, który miałem uiścić dokonując wpłaty w urzędzie pocztowym. Nie (...)

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

Witam. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości pomimo, że żaden policjant mnie nie zatrzymał. Czy taki mandat jest skuteczny? Otrzymał Pan do zapłaty mandat. Jest to tzw. mandat zaoczny, tj. (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu

Uchylenie prawomocnego mandatu

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Prokurator zaproponował podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze. Czeka na decyzje podejrzanego. Podejrzany nigdy nie miał do czynienia z Prokuraturą i Sądami i nie wie jaką ma zaproponować karę. (...)

Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Opis sytuacji: 1. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą: kupuję w kraju i sprowadzam z zagranicy specjalistyczne urządzenia i akcesoria (w ilości jednej lub kilku sztuk jednorazowo), które (...)

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Czy po skazaniu na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz na zapłatę grzywny, gdybym ewentualnie wolała odsiedzieć w/w karę, to czy musiałabym zapłacić także orzeczoną grzywnę? Za jaki (...)

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje (...)

Skutki niezapłacenia PCC

Skutki niezapłacenia PCC

Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji? Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, (...)

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Czy grzywna nałożona przez strażnika miejskiego, od której strona się odwołuje i przegrywa w sądzie jest nadal grzywną nałożoną przez strażnika miejskiego - czy już w tym przypadku - przez (...)

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy (...)

Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

Proszę o udzielenie odpowiedzi co dokładnie reguluje kks i jakie organy prowadzą takie postępowanie? KKS reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie z art. 133 KKS (...)

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy (...)

Przestępstwa skarbowe a wykroczenia skarbowe

Przestępstwa skarbowe a wykroczenia skarbowe

Czym różnią się przestępstwa skarbowe od wykroczeń skarbowych? Kodeks karny skarbowy wprowadza rozróżnienie na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przestępstwo skarbowe jest to (...)

Przepadek samochodu przemytnika

Przepadek samochodu przemytnika

Zgodnie z art. 49 kks samochód przysposobiony do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. wyposażony w skrytki) podlega przepadkowi. Czy z relacji z art. 29 pkt 2 wynika, że przepadkowi (...)

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Czy po (moim zdaniem) niesłusznym umorzeniu przez prokuraturę rejonową dochodzenia w sprawie o oszustwo mogę odwołać się jako pokrzywdzony od tej decyzji?Czy do prokuratury apelacyjnej? Czy umorzyć (...)

Upublicznienie pisma do prokuratury

Upublicznienie pisma do prokuratury

Sporządziłem pismo do prokuratury rejonowej, w którym wyrażam niezadowolenie z racji tego, iż pomimo upływu kilku miesięcy od złożenia do tejże prokuratury doniesienia o zastraszaniu mnie przez (...)

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zawiadomienie do prokuratury. Ponieważ jednak pokrzywdzony znany jest prokuratorom tej prokuratury (za miejsce popełnienia przestępstwa uznano miejsce zamieszkania (...)

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Współpracuję od 3 miesięcy z biurem rachunkowym krzak. W międzyczasie otrzymałem 4 wezwania/upomnienia z Urzedów Skarbowych, księgowa cały czas się myli, sam muszę wszystko wyjaśniać, każe (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu (...)

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na razie nie zamierzamy się pobrać. (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka, (...)

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego (...)

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

FORUM PRAWNE

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Sąd grodzki

Sąd grodzki Potrzebuje w skrocie opisu jakimi sprawami zajmuje sie sad grodzki.? Listonosz przyniosł mi list polecony lecz nie bylo mnie w domu i nikt nie mogl go odebrac,poinformowal tylko ze jest on (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

mandat

mandat Witam Przyszedł do mnie mandat do zapłaty i informacja, że fotoradar zarejestrował 80km/h w miejscu gdzie dozwolona prędkość wynosiła 40 km/h. Jestem jednak pewien, że nie przekroczyłem (...)

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!!

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!! w czerwcu 2006 roku otrzymałam mandat za przjazd autobusem miejskim bez waznego biletu. W listopadzie 2004 roku otrzymałam wezwanie do zapłaty długu z firmy windykacyjnej. (...)

Mandat karny kredytowany na raty

Mandat karny kredytowany na raty Witam Około 3 tyg. temu otrzymałem mandat na dosc sporą kwote 400 zł ( jak na moje zarobki to niemalo ) ktory przyjąłem i podpisalem.Około 4 dni pozniej przeslalem (...)

MANDAT KARNY

MANDAT KARNY CZY MANDAT KREDYTOWY ULEGA PRZEDAWNIENIU, JEŻELI TAK TO PO JAKIM OKRESIE? (ROMAN02) Pewnie że ulega przedawnieniu, chyba po trzech latach (nie mam pewności) ale z doświadczenia wiem, że (...)

KARA GRZYWNY

KARA GRZYWNY Mam pytanie-w sprawie karnej zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym,kara grzywny-kiedy ten wyrok przestaje być uciążliwy(wykreślony z akt)????????? Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, (...)

kara grzywny

kara grzywny Witam Mam takie pytanie zostałem ukarany kara grzywny zapłaciłem od razu jak długo ten incydent będzie w moich aktach czy w ogóle on zniknie?Z góry dziękuję za odpowiedzi

kara grzywny!??

kara grzywny!?? Witam Czy karę grzywny da się jakos odrobić społecznie lub rozłożyć na raty?Pytam się w imieniu mojego brata, który niestety nie ma z czego zapłacic??Z góry dziekuje za pomoc

kara grzywny

kara grzywny Witam Mam takie pytanie zostałem ukarany karą grzywny i nie stać mnie na spłatę czy da się jakoś umorzyć tą karę albo rozłożyć na raty?Jeśli tak to jak to zrobić?Z góry dziękuję (...)

Kara grzywny

Kara grzywny Witam Moja znajoma została złapana na jeździe rowerem pod wpływem alkoholu. Dobrowolnie poddała się każe i otrzymała 600zł grzywny. Jeszcze nie pracuje i nie ma takich pieniędzy (...)

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego?

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego? Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego? wniosek o umorzenie kary grzywny Niniejszym, wnoszę o umorzenie (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

zaświadczenie o nie karalności

zaświadczenie o nie karalności Cześć. Potrzebuje otrzymać zaświadczenie o niekaralności. Ile ono kosztuje. Studiuje resocjalizacje i mamy praktyki w więzieniu. Ale zastanawia mnie czy uzyskam zgodę, (...)

Czy Policja ma prawo wszcząć postępowanie

Czy Policja ma prawo wszcząć postępowanie Witam. Jestem w trakcie rozwodu. Żona wezwała Policje kiedy wyjeżdżałem autem z domu (nie posiadam prawa jazdy - auto prowadził kierowca)zeznała że (...)

Porady prawne