7.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jak uzyskać licencję syndyka?

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji syndyka. Teraz trafiła ona ponownie do Sejmu z poprawkami Senatu.

W myśl ustawy, licencja będzie uprawniała do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Kto będzie mógł uzyskać licencję syndyka?

Porady prawne

Licencję syndyka będzie mogła uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

 • posiada nieposzlakowaną opinię;

 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;

 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Stan zdrowia osób ubiegających się o stanowisko syndyka będzie ustalany tak jak ma to miejsce w przypadku kandydatów na stanowisko sędziego.

Co najmniej dwa razy w roku będzie przeprowadzany egzamin dla osób ubiegających się o funkcję syndyka. Komisję egzaminacyjną będzie powoływał Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia.

Osoby ubiegające się o licencję syndyka będą musiały składać do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Do wniosku osoby te będą musiały dołączyć

 • odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwach m.in. Unii Europejskiej,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin dla kandydatów na syndyka będzie składał się z części pisemnej i ustnej, i będzie obejmował zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.  

Jak uzyskać licencję syndyka?

Licencja syndyka będzie przyznawana na wniosek osoby ubiegającej się o licencję, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia egzaminu. Minister sprawiedliwości będzie zwracał się do Policji o nadesłanie o kandydatkach na syndyka informacji obejmujących dane o:

 • zachowaniach świadczących o naruszeniu porządku prawnego;
 • kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi patologii społecznej i o charakterze tych kontaktów;
 • zachowaniach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Licencję syndyka będzie przyznawał Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji administracyjnej. Minister Sprawiedliwości będzie również odmawiał przyznania licencji oraz zawieszał prawa z niej wynikające.

Licencja syndyka będzie przyznawana na czas nieoznaczony. Osoba, której przyznano licencję syndyka będzie składała wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie. Minister Sprawiedliwości będzie prowadził listę osób posiadających licencję syndyka. 

Cofanie licencji i zawieszanie praw z niej wynikających

Minister Sprawiedliwości będzie obligatoryjnie cofał licencję syndyka, jeśli osoba ją posiadająca:

 • przestała spełniać wymagania niezbędne do posiadania licencji syndyka,
 • dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
 • dopuściła się rażącego naruszenia obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, a zostało to ujawnione po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji w danym postępowaniu;
 • wystąpiła z takim wnioskiem;
 • została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Syndycy muszą być licencjonowani

Syndycy muszą być licencjonowani

10 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. Określa ona zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji. Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności (...)

Jak zostać syndykiem, czyli projekt ustawy o licencji syndyka

Jak zostać syndykiem, czyli projekt ustawy o licencji syndyka

Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o licencji syndyka. Ustawa ma określać zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.Aktualnie podstawą prawną do powoływania na funkcje w postępowaniu upadłościowym i naprawczym jest rozporządzenie (...)

Ważne dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ważne dla osób ubiegających się o licencję syndyka

20 marca 2008 r. wchodzą w życie 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które powinny zainteresować osoby ubiegające się o licencję syndyka.  Kiedy przeprowadza się egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka?Egzamin dla osób ubiegających (...)

Uregulowany zawód syndyka – projekt ustawy o syndykach

Uregulowany zawód syndyka – projekt ustawy o syndykach

W Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada ubiegłego roku (2003) znajduje się projekt ustawy o syndykach, która miałaby określić warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu syndyka. Projekt ten zakłada, iż sprawowanie funkcji organu wykonawczego w postępowaniu upadłościowym (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Egzamin na syndyka będzie łatwiejszy

Egzamin na syndyka będzie łatwiejszy

Kandydat na syndyka będzie musiał uzyskać jedynie 66 proc. poprawnych odpowiedzi na egzaminie pisemnym. Projekt nowelizacji ustawy o licencji syndyka ma zwiększyć dostęp do tego zawodu. Ustawodawca chce uzyskać wspomniany cel poprzez uproszczenie zasad egzaminów. Przyszli syndycy napiszą (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności (...)

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Rada wierzycieli to organ, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym i który powołuje się, aby kontrolować czynności syndyka i pomagać mu w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. Jest to organ, który zasadniczo jest fakultatywny w postępowaniu (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia 2020 r. w polskim (...)

Porządkowanie rynku przewozu osób

Porządkowanie rynku przewozu osób

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Co przewidziano w proponowanych przepisach? - "Projekt ustawy zakłada stworzenie jasnych i równych warunków (...)

Czy syndyk będzie musiał uzyskać licencję?

Czy syndyk będzie musiał uzyskać licencję?

Uzależnienie prawa do pełnienia funkcji syndyka masy upadłościowej od uzyskania licencji syndyka nie jest potrzebne. Takiego zdania są najbardziej zainteresowani tą kwestią, czyli syndycy, którzy na konferencji w Starych Jabłonkach dyskutowali nad projektem ustawy o licencji syndyka. (...)Najwięcej (...)

Syndyk musi mieć licencję

Syndyk musi mieć licencję

Aby uzyskać licencję syndyka trzeba będzie zdać przed państwową komisją egzamin, który potwierdzi wiedzę niezbędną do sprawowania tej funkcji. Syndyk to centralna postać postępowania upadłościowego. Od jego kwalifikacji i rzetelności zależy, za ile zostanie sprzedany majątek upadłego (...)

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Trwają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami (...)

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków oraz wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

Rejestracja plantacji choinek

Rejestracja plantacji choinek

Zakładając, że posiadam gospodarstwo rolne i chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy jest obowiązek zarejestrowania plantacji choinek i jeśli tak, to jak to można zrobić? Do działalności (...)

Licencja na transport drogowy

Licencja na transport drogowy

Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem uzyskać licencję na wykonywanie (...)

Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

W jaki sposób przedstawia się sprawa praw autorskich przy wykorzystaniu zdjęć umieszczanych na różnych stronach internetowych? Dajmy na to, prowadzę serwis krajoznawczy, w którym to utworzyłem (...)

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

Upadłość sp. z o.o.

Upadłość sp. z o.o.

Jestem właścicielem spółki z o.o., mam udziały w wysokości 100%, spółka zajmuje się skupem wierzytelności. Członkiem 1-osobowego zarządu jest znajomy. Powstały zaległości spółki względem (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy (...)

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Prowadzę proces gospodarczy o zapłatę ze spółką, której sytuacja finansowa jest bardzo słaba i grozi jej upadłość (co zresztą sama oświadczyła w sprzeciwie od nakazu zapłaty). Chciałbym (...)

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

Firma złozyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Syndyk masy upadłościowej wyznaczony przez sąd gospodarczy rozpoczął swoje rytunowe działania, jednakże sam wniosek o upadłość został złożony (...)

Zażalenie

Zażalenie

Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie (...)

Upadłość sp. z o.o.

Upadłość sp. z o.o.

Jestem właścicielem spółki z o.o., mam udziały w wysokości 100%, spółka zajmuje się skupem wierzytelności. Członkiem 1-osobowego zarządu jest znajomy. Powstały zaległości spółki względem (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy (...)

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

Prowadzę proces gospodarczy o zapłatę ze spółką, której sytuacja finansowa jest bardzo słaba i grozi jej upadłość (co zresztą sama oświadczyła w sprzeciwie od nakazu zapłaty). Chciałbym (...)

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

Firma złozyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Syndyk masy upadłościowej wyznaczony przez sąd gospodarczy rozpoczął swoje rytunowe działania, jednakże sam wniosek o upadłość został złożony (...)

Zażalenie

Zażalenie

Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie (...)

Bankructwo banku a kredyt

Bankructwo banku a kredyt

Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo (...)

Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

Postępowanie upadłościowe mojego dłużnika dobiega końca. Zawarty został układ. Sąd go następnie zatwierdził. W postępowaniu uwzględniona została wierzytelność, która stwierdzona została (...)

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Czy można wobec danego dłużnika wnioskować o ogłoszenie jego upadłości a jednocześnie złożyć przeciw niemu pozew o wydanie nakazu zapłaty? Nie ma przeszkód, aby takich czynności dokonać (...)

Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.

Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.

Spółka z o.o. otrzymuje dotację unijną na projekt w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest osiągnięcie zadeklarowanych celów. W przypadku gdy cele nie (...)

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki (...)

FORUM PRAWNE

Upadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej Hej, Ostatnio w mediach pojawiło się info o projekcie ustawy o "upadłości osób fizycznych/prywatnych" - wiecie coś więcej na ten temat? Od kiedy miało by to (...)

Upadłość układowa / postępowanie naprawcze / ochrona majątku

Upadłość układowa / postępowanie naprawcze / ochrona majątku Twojemu przedsiębiorstwu grozi bankructwo? Duże zaległości w ZUS i US, brak płynności finansowej, brak zleceń i wierzytelności (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe.

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe. Witam państwa. Pracowałem 3 miesiące na umowie zlecenie w pewnej firmie która świadczyła usługi gastronomiczne/kawa/itp (...)

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C.

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C. Prowadzę małą firmę. Trwające od 2 lat postępowanie o zapłatę, w pierwszej instancji GC zostało w kwietniu br umorzone na mocy Art.182(1) § 1 K.P.C ponieważ (...)

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Witam, kiedy już nie ma rady i się tonie w długach, narzuca się jedna myśl - by ogłosić upadłość. Proszę o poradę jaki (...)

Upadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej Hej, Ostatnio w mediach pojawiło się info o projekcie ustawy o "upadłości osób fizycznych/prywatnych" - wiecie coś więcej na ten temat? Od kiedy miało by to (...)

Upadłość układowa / postępowanie naprawcze / ochrona majątku

Upadłość układowa / postępowanie naprawcze / ochrona majątku Twojemu przedsiębiorstwu grozi bankructwo? Duże zaległości w ZUS i US, brak płynności finansowej, brak zleceń i wierzytelności (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe.

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe. Witam państwa. Pracowałem 3 miesiące na umowie zlecenie w pewnej firmie która świadczyła usługi gastronomiczne/kawa/itp (...)

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C.

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C. Prowadzę małą firmę. Trwające od 2 lat postępowanie o zapłatę, w pierwszej instancji GC zostało w kwietniu br umorzone na mocy Art.182(1) § 1 K.P.C ponieważ (...)

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Witam, kiedy już nie ma rady i się tonie w długach, narzuca się jedna myśl - by ogłosić upadłość. Proszę o poradę jaki (...)

Syndyk - zawód

Syndyk - zawód Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad przystąpieniem do egzaminu na licencję syndyka. Jeżeli chodzi o sposób uzyskania licencji to wszystko jest jasne, natomiast zastanawia mnie kwestia (...)

Syndyk - zawód

Syndyk - zawód Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad przystąpieniem do egzaminu na licencję syndyka. Jeżeli chodzi o sposób uzyskania licencji to wszystko jest jasne, natomiast zastanawia mnie kwestia (...)

Syndyk i wypłata odpraw

Syndyk i wypłata odpraw Witam, w maju tego roku sąd uznał upadłość firmy w której pracuje, w październiku syndyk rozwiązał moja umowę. Do czasu wygaśnięcia umowy wynagrodzenie otrzymywałam. (...)

Syndyk żąda zwrotu pieniędzy

Syndyk żąda zwrotu pieniędzy Na początku roku zakupiłam poprzez aukcję allegro sprzęt komputerowy. Zapłaciłam i towaru do dzisiaj nie otrzymałam. Po 3-miesięcznych próbach odzyskania pieniędzy, (...)

Zaległy urlop a upadłość

Zaległy urlop a upadłość Witam serdecznie. Byłam zatrudniona we firmie, która w lutym 2010 została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. W tym czasie przebywałam na urlopie wychowawczym. (...)

Brak zezwolenia na pozostawanie upadłego w lokalu.

Brak zezwolenia na pozostawanie upadłego w lokalu. Dzisiaj otrzymalam postanowienie o odmowie zezwolenia na pozostawanie upadłego i członków jego rodziny w mieszkaniu wchodzącym do masy upadłości.Co (...)

czy syndyk masy upadłościowej wystawia pit-11?

czy syndyk masy upadłościowej wystawia pit-11? czy syndyk masy upadłościowej wystawia pit-11?

czy syndyk ma obowiązek informować wierzyciela?

czy syndyk ma obowiązek informować wierzyciela? czy syndyk ma obowiązek informować wierzyciela?

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty Dzień dobry. Sytuacja wygląda tak: Partner jest w upadłości konsumenckiej ? posiada syndyka, ma zasądzone 450zł alimentów na dwójkę dzieci (200+250 zł). Jedna (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Witam, kiedy już nie ma rady i się tonie w długach, narzuca się jedna myśl - by ogłosić upadłość. Proszę o poradę jaki (...)

Upadłośc osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp a BANK

Upadłośc osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp a BANK Witam, Prowadziłam przez pięć lat działalność gospodarczą ( budowlanka) , w ubiegłym roku dwie duże firmy, dla których realizowałam (...)

Porady prawne