21.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele). Jego beneficjentami są także osoby mieszkające w budynkach objętych programem, gdyż poprawia się komfort zamieszkiwania z jednoczesnym zmniejszeniem opłat za energię cieplną.

Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmuje dwa główne moduły - wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wsparcie przedsięwzięć remontowych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa. 

Porady prawne

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 poz. 712).

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna, 
 • premia remontowa,
 • premia kompensacyjna.

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Najczęściej trzeba w tym celu ocieplić przegrody zewnętrzne, wymienić lub wyremontować okna, zmodernizować lub wymienić system grzewczy, unowocześnić system wentylacji i usprawnić system wytwarzania ciepłej wody.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

W rozumieniu ustawy przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna?

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, jedynie z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premia ta przysługuje więc w szczególności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych.

Warunek oszczędności energii

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi przynosić oszczędność energii, której minimalny poziom został określony w zależności od charakteru tego przedsięwzięcia:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania:
  • o co najmniej o 10%, w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy,
  • o co najmniej o 15%, w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
  • o co najmniej 25%, w pozostałych budynkach,
 • zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła o co najmniej 25%, lub
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła, z jednoczesnym wykonaniem przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła, o co najmniej 20%.

Minimalny poziom oszczędności energii nie został określony jedynie w przypadku zastąpienia źródła energii źródłem odnawialnym lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość wsparcia

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Przy tak określonej wysokości premii termomodernizacyjnej, najbardziej racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia będzie realizowanie takich kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w przypadku których przewidywana wysokość rocznych oszczędności kosztów energii będzie stanowiła co najmniej 10% łącznych kosztów ponoszonych na realizację przedsięwzięcia, zaś kredyt będzie stanowił co najmniej 80%. tych kosztów. Choć ustawa dopuszcza finansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nawet w 100% z kredytu, to należy pamiętać, że kredyt przekraczający 80%. kosztów będzie trzeba dłużej spłacać, lub spłacać w wyższych ratach. Z kolei zwiększając udział własny ponad 20% kosztów przedsięwzięcia uzyska się niższe wsparcie (premię). Lepiej więc przeznaczyć wolne środki na wcześniejszą spłatę części kredytu, niż zwiększać udział własny do poziomu przekraczającego 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Praktycznie nigdy nie uda się tak dobrać zakresu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, by jego koszty stanowiły dokładnie dziesięciokrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. Zawsze jednak należy rozważyć realizację wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego o szerszym zakresie, a więc generującego nieco niższe oszczędności kosztów energii w relacji do kosztów przedsięwzięcia. Analizując taki wariant warto uwzględnić wpływ jego realizacji na wartość nieruchomości, oraz korzyści w postaci polepszenia warunków i komfortu jej użytkowania (mikroklimat, estetyka). Warto również wziąć pod uwagę, że koszty energii i jej nośników będą z pewnością rosły w okresie spłaty kredytu. Oznacza to, że nawet w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych, generujących nieco niższe oszczędności kosztów energii w relacji do kosztów przedsięwzięcia niż w przypadku najbardziej racjonalnym z ekonomicznego punktu widzenia, kredyt będzie mógł być w całości spłacony z oszczędności kosztów energii w okresie nie przekraczającym ok. 10 lat.

Etapowanie termomodernizacji

Ustawa jest przede wszystkim adresowana do osób nie dysponujących odpowiednio dużymi środkami własnymi. Istotnym problemem dla części takich osób może być zbyt niska, w ocenie banku kredytującego, zdolność kredytowa. W takim przypadku rozwiązaniem może być etapowanie termomodernizacji, polegające na realizacji w pewnym odstępie czasowym dwóch lub więcej przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jedyne ograniczenie na liczbę takich przedsięwzięć wynika z konieczności każdorazowego spełnienia warunku dotyczącego uzyskania oszczędności energii na odpowiednim poziomie. Dlatego, planując realizację termomodernizacji w kilku etapach należy dążyć do tego, by każde z odpowiadających im przedsięwzięć termomodernizacyjnych było możliwie bliskie wariantowi najbardziej racjonalnemu z ekonomicznego punktu widzenia (udział własny 20% i roczne oszczędności kosztów energii wynoszące ok. 10% kosztów przedsięwzięcia). Wówczas, przeprowadzając termomodernizację etapami, będzie można oczekiwać, że w efekcie końcowym zostanie przeprowadzona termomodernizacja w zakresie nie odbiegającym istotnie od zakresu jednorazowej, kompleksowej termomodernizacji.

Przedsięwzięcia remontowe

Podstawowym celem przedsięwzięć remontowych jest zmniejszenie tzw. luki remontowej. Zjawisko to w największym stopniu koncentruje się w najstarszych zasobach mieszkaniowych, prowadząc do ich bardzo wysokiego zużycia technicznego i funkcjonalnego.

Zgodnie z ustawą:

 • przedmiotem przedsięwzięć remontowych mogą być wyłącznie budynki wielorodzinne, przez które rozumie się budynki mieszkalne, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Są to bowiem budynki o najgorszym stanie technicznym i najniższym standardzie wyposażenia. Wymagają one przeprowadzenia znacznie szerszego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych, niż jest to możliwe w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Stąd też, chociaż wymaga się, by po zakończeniu prac budynki te spełniały współczesne wymagania w zakresie oszczędności energii, w przypadku przedsięwzięć remontowych oszczędności te są warunkiem koniecznym, ale nie stanowią celu pierwszoplanowego,
 • przedmiotem przedsięwzięcia remontowego nie może być ani remont lokali mieszkalnych, ani rozbudowa lub nadbudowa budynku.

Co to jest przedsięwzięcie remontowe?

W rozumieniu ustawy przedsięwzięciami remontowymi są przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

 • remont budynków wielorodzinnych,
 • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Komu przysługuje premia remontowa?

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego, premia przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym i towarzystwom budownictwa społecznego.

Jakie warunki powinno spełniać przedsięwzięcie remontowe?

Na warunki, jakie spełniać powinno przedsięwzięcie remontowe, składają się:

 • wymogi odnoszące się do minimalnego poziomu efektywności realizowanego przedsięwzięcia remontowego pod względem uzyskiwanych oszczędności zużycia energii. Wymogi te są zróżnicowane w zależności od tego, czy jest to pierwsze, czy kolejne przedsięwzięcie remontowe, oraz zależą od właściwości budynku związanych z zapotrzebowaniem na energię końcową (ciepło) do jego ogrzewania w sezonie grzewczym,
 • wykluczenie możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów i prac zabezpieczających (określona została bowiem w ustawie minimalna skala przedsięwzięcia remontowego), jak również możliwości finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego.

Wysokość wsparcia

Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia. Jednocześnie, jeśli w budynku będącym przedmiotem tego przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej ulega obniżeniu, wprost proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. Wynika stąd, że maksymalną kwotę wsparcia będą mogły uzyskać te osoby, które - nie posiadając środków własnych na realizację inwestycji remontowej, muszą zaciągnąć kredyt w wysokości co najmniej 75% kosztów planowanego przedsięwzięcia.

Etapowanie

Podobnie jak w przypadku termomodernizacji, ustawa dopuszcza możliwość uzyskania wsparcia z tytułu kilku przedsięwzięć remontowych dotyczących tego samego budynku. Oczywiście przedsięwzięcia te nie mogą obejmować powtarzających się prac. Ponadto, został wprowadzony górny limit wsparcia udzielanego zarówno w formie premii termomodernizacyjnych, jak i premii remontowych, przysługujących w związku z przedsięwzięciami dotyczącymi tego samego budynku. Chodzi bowiem o to, by wykluczyć możliwość finansowania przedsięwzięć, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego.

Premia kompensacyjna

Premia ta stanowi element mechanizmu kompensowania strat, jakie ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi.
W rozumieniu ustawy, lokalem kwaterunkowym jest "lokal mieszkalny w budynku będącym własnością osoby fizycznej, najem którego został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, i skutkiem czego czynsz za najem którego podlegał ustawowym ograniczeniom w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.".

Komu przysługuje premia kompensacyjna?

Premia kompensacyjna przysługiwała będzie jednorazowo osobie fizycznej, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Warunki uzyskania premii kompensacyjnej

 1. premia kompensacyjna jest przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na poprawę stanu technicznego budynku z którym wiąże się prawo do premii kompensacyjnej,
 2. w przypadku budynku wielorodzinnego, premia kompensacyjna co do zasady powinna zwiększać efekt wsparcia uzyskanego na zasadach ogólnych (premia remontowa),
 3. osobą uprawnioną jest wyłącznie właściciel budynku lub jego spadkobierca prawny, wg stanu na dzień 25 kwietnia 2005 r. i w momencie ubiegania się o przyznanie premii,
 4. jeżeli między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. budynek z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym został sprzedany innej osobie, ustawa nie daje prawa do ubiegania się o uzyskanie premii kompensacyjnej poprzedniemu właścicielowi lub właścicielom (były właściciel zbył prawo do nieruchomości, na której ze środków premii ma zostać przeprowadzony remont, a więc przeprowadzenie inwestycji remontowej jest bezprzedmiotowe), oraz określa wymiar wsparcia uwzględniając jedynie okres czasu posiadania nieruchomości z lokalem kwaterunkowym przez ostatniego nabywcę lub jego spadkobiercę.

Ustawa dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego, uproszczonego trybu realizowania uprawnień do premii kompensacyjnej, bez konieczności jednoczesnego korzystania z premii remontowej i spełnienia związanych z tym warunków, w tym warunków dotyczących źródeł finansowania inwestycji.

Wysokość premii kompensacyjnej

Kwota tej premii ustalana jest w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu kwaterunkowego, liczbę takich lokali w budynku, okres czasu w którym inwestor uprawniony do wsparcia był właścicielem budynku mieszkalnego i okresów czasu w jakich uprawnienia te przysługiwały z tytułu poszczególnych lokali kwaterunkowych, oraz w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W szczególności w przypadku osoby, której przysługuje premia kompensacyjna w wysokości wyliczanej w oparciu o powierzchnię wszystkich lokali w budynku (w budynku są wyłącznie kwaterunkowe lokale mieszkalne) i za cały okres od 12 listopada 1994 do 25 kwietnia 2005 r., premia kompensacyjna będzie równa, w przeliczeniu na 1 m2 lokalu kwaterunkowego, co najmniej 10,5%, lecz nie więcej niż 14,7% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Procedura ubiegania się o premię

Bankiem kredytującym przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub przedsięwzięcie remontowe może być wyłącznie instytucja finansowa ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, która zawarła w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Listę tych instytucji BGK publikuje na swojej stronie internetowej. W banku kredytującym składa się komplet wymaganych dokumentów, w tym również wniosek o przyznanie premii. Można tam również uzyskać pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu tych dokumentów. Bank kredytujący przesyła do BGK wniosek o premię wraz z załącznikami oraz umową kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii. BGK przeprowadza weryfikację otrzymanych dokumentów i na tej podstawie podejmuje decyzję w sprawie przyznania i wysokości premii. W przypadku uproszczonego trybu realizowania uprawnień do premii kompensacyjnej, inwestor składa wymagane dokumenty bezpośrednio w BGK.

Przekazywanie premii

Bezpośrednim odbiorcą premii jest bank kredytujący. Z chwilą wpływu środków do kredytodawcy, premia zmniejsza pozostającą do spłaty kwotę wykorzystanego kredytu. Warunkiem przekazania przez BGK premii bankowi kredytującemu jest realizacja odpowiedniego przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym oraz zakończenie kredytowanej inwestycji w terminie określonym w umowie kredytu. Jedynie w przypadku premii kompensacyjnej nie obowiązuje zasada refundowania kosztów poniesionych w ramach przedsięwzięcia dopiero po jego zakończeniu. Premia ta wypłacona zostaje bowiem bezpośrednio po wykorzystaniu części kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej, co oznacza, że z punktu widzenia kredytobiorcy ta część kredytu pełni rolę "kredytu pomostowego". Natomiast w uproszczonym trybie realizowania uprawnień do premii kompensacyjnej, BGK przekazuje premię bezpośrednio inwestorowi.

Informacja o obowiązujących przepisach ochrony środowiska

Obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska, w trakcie prowadzenia robót budowlanych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wynika z art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z art. 75 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Ochroną gatunkową ścisłą objęty jest w szczególności jerzyk (Apus apus), ptak z rzędu wróblowych, którego siedliskiem są m.in. wysokie budynki mieszkalne (zgodnie z liczbą porządkową 285 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). W paragrafie 7 rozporządzenia określono obowiązujące zakazy, w tym: umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk, ostoi i gniazd. Spośród tych zakazów, jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tego gatunku i jego siedlisk, w okresie od 16 października do końca lutego nie obowiązuje zakaz usuwania gniazd z budek dla ptaków i ssaków, oraz usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Zgodnie z art. 75 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Przy prowadzeniu tych prac dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

W art. 56 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody ustawodawca upoważnił regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na obszarze jego działania, do wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom wymienionym w paragrafie 7 rozporządzenia, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych.

Organ nadzoru budowlanego wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto, zgodnie z art. 181 paragraf 22 Kodeksu karnego, ten, kto niszczy albo uszkadza zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Biorąc powyższe pod uwagę:

 • przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych, powinna zostać sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych ptaków podczas prac budowlanych,
 • w przypadku konieczności zniszczenia schronień ptaków gatunków chronionych należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia, a także zapewnić tym ptakom zastępcze miejsca lęgowe,
 • podczas prowadzenia prac wskazane jest zawieszenie budek lęgowych w miejscach, w których dotychczas miały swoje lęgi ptaki gatunków chronionych. Termin i sposoby wykonywania tych prac powinien uwzględniać okres lęgów, rozrodu i hibernacji gatunków chronionych,
 • w przypadku konieczności zamontowania kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemożliwiających ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których korzystały w poprzednich latach, inwestor winien zapewnić stosowne budki lęgowe.

Więcej o Funduszu Termomodernizacji i Remontów  przeczytasz na stronie BGK.

Na podst. www.miir.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku

Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku

W nowych przepisach podatkowych przewidziano na 2019 rok ulgę oraz zwolnienie podatkowe, związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Nowe przepisy Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

„Czyste Powietrze” - dowiedz się, jak dostać dofinansowanie

„Czyste Powietrze” - dowiedz się, jak dostać dofinansowanie

Spotkania w gminach 4 września 2018 r. resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować, jak prawidłowo ubiegać się (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części (...)

Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych

Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych

Termomodernizacja, redukcja zużycia energii, poprawa stanu technicznego, rozwój OZE – to przedsięwzięcia budowlane, które jeszcze mocniej będą wspierane przez budżet państwa. Co przewiduje ustawa z dnia 29 września 2022 o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości (...)

Pora na remont bloków z wielkiej płyty

Pora na remont bloków z wielkiej płyty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Najważniejsze rozwiązania z projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów   Przewidziano (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających (...)

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Nowa (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Teraz pracuje nad nim Sejm. Rząd kontynuuje prace nad ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów  Środki z Funduszu Termomodernizacji (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługuje będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Remont i nadbudowa poddasza

Remont i nadbudowa poddasza

Jestem właścicielem budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem, który pragnę wyremontować. W zakres remontu wejdzie wymiana okien, stropu, dachu, drzwi. Przy okazji wymiany dachu chciałbym go podwyższyć (...)

Wyburzenie ścianki działowej

Wyburzenie ścianki działowej

Posiadam mieszkanie własnościowe, jego zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. Postanowiłem przeprowadzić remont i w moich planach jest częściowe wyburzenie ścianki działowej. Czy muszę uzyskać (...)

Budowa tarasu

Budowa tarasu

Do domu jednorodzinnego chciałbym dobudować taras. Taras miałby przylegać do budynku (od dwóch lat są już zamontowane drzwi tarasowe), miałby poniżej 0,5 m wysokości i ok. 40 m kw. powierzchni, (...)

Brak zgody współwłaścicieli a konieczny remont

Brak zgody współwłaścicieli a konieczny remont

Jestem współwłaścicielem kamienicy, gdzie jest jeszcze siedmiu innych. W wyniku kontroli Nadzór Budowlany nakazał wykonanie prac remontowych, które wiążą się z dużymi kosztami (m.in. remont (...)

Remont hali handlowej

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Komin na zewnątrz budynku

Komin na zewnątrz budynku

Mieszkam w starej kamienicy. Zrobiłem centralne ogrzewanie w piwnicy ale komin którym dysponuję nie jest dość sprawny. Poza tym sąsiedzi ciągle interweniują, że niby się kopci. Wpadłem na pomysł (...)

Roszczenia sąsiada o naprawienie szkód

Roszczenia sąsiada o naprawienie szkód

W roku 1995 kupiłam dom (szeregowiec) po rozbudowie i kapitalnym remoncie (wszystko robił poprzedni właściciel). Na wszystko były zgody, tak i administracyjne, jak i sąsiadów. Dziś, tzn. w kwietniu (...)

Zgłoszenie samowoli budowlanej

Zgłoszenie samowoli budowlanej

Czy i gdzie powinnam zgłosić taką samowolę współwłaściciela? Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie ustalenia wymaga czy doszło do samowoli budowlanej. Zgodnie z art. 48 ustawy prawo budowlane (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Odpowiedzialność za szkody przy remoncie

Odpowiedzialność za szkody przy remoncie

Podczas prac remontowych związanych z dociepleniem budynku, pracownicy firmy remontowej bez zgody i wiedzy lokatorów usunęli parapety okienne PCV z okien tych lokatorów, którzy takowe posiadali, a (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego (...)

Nakłady na przedmiot przyszłej darowizny

Nakłady na przedmiot przyszłej darowizny

Mieszkamy u teściów (rodziców żony) w należącym do nich domu jednorodzinnym. Żona ma jeszcze dwoje rodzeństwa. Teściowie obiecują, że ten dom będzie w przyszłości nasz, ale przepisać jeszcze (...)

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Termomodernizacja budynku spółdzielni

Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie problemów, które zarysowały się w działalności spółdzielni w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wątpliwości (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili (...)

Zabezpieczenie na odziedziczonym udziale

Zabezpieczenie na odziedziczonym udziale

Trwa postępowanie spadkowe; aktualnie jednak jest już postanowienie sądu co do dziedziczenia po naszych rodzicach, po których wspólnie z rodzeństwem dziedziczę 1/6 udziału w nieruchomości - przypada (...)

FORUM PRAWNE

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

Porady prawne